Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4412 Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи з навчальної науки Маркетинг, КНЕУ ім. Гетьмана

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи з навчальної науки Маркетинг, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Вадима Гетьмана

Факультет маркетингу

Кафедра Маркетингу

 

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи з навчальної науки Маркетинг

Освітній ступ бакалавр

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Спеціальність 6507 «Маркетинг

  

КИЇВ КНЕУ 2016


1. ВСТУП

За умов становлення та розвитку ринкових відно­син однією з головних проблем підприємств України є проблема переходу від мислення категоріями ви­робництва до досягнення філософії підприємництва, спрямованої на задоволення потреб та запитів спо­живачів, тобто до філософії маркетингу. Це завдання може бути успішно виконати лише тоді, коли ним займатимуть­ся фахівці, озброєні відповідними теоретичними знаннями і навичками розв'язування конкретних марке­тингових проблем.

Відтак головною метою дисципліни «Маркетинг» є виклад теоретичних основ, базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та розгляд її пріоритетів в сучасних умовах.

Базовий курс маркетингу складається з двох розділів: “Генезис маркетингу ” та “Парадигма сучасного маркетингу ”. Перший з зазначених розділів, охоплює теми, які присвячені еволюції теорії маркетингу та її окремих складових; розглядаються основні категорії маркетингу та різновиди маркетингової діяльності. Значна увага приділена сучасним проблемам маркетингу. Другий підрозділ містить методологічні засади маркетингової діяльності на підприємстві.

Основними завданнями науки є:

- ознайомлення студентів з відповідними теоретичними понят­тями, категоріями марке­тингу, сучасними тенденціями в маркетингу;

- опанування методологічним апаратом організації маркетингової діяльності на підприємствах;

- виховання здатності до творчого пошуку напрям­ків удосконалення маркетингової діяльності .

Наука «Маркетинг» є головною, базовою у циклі маркетингових дисциплін і тісно пов'язана в подальшому навчанні з такими дисциплінами, як «Маркетингові дослідження», «Про­мисловий маркетинг». Маркетинговий менеджмент» та іншими.

 

2.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ

 

Назва теми

 

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

Лекції

Семіна

ри

ІКР

СРС

Контактнi

Iнд

Пiдс

СРС

1.

Формування теорії маркетингу

2

2

2

15

2

2

 

10

 

2.

Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінами

2

2

-

-

2

2

 

15

 

3

Еволюція економічної теорії – як чинник виникнення та розвитку теорії маркетингу

-

2

-

10

-

-

 

-

 

4.

Концепції маркетингу

2

2

2

10

3

2

 

15

 

5.

Основні категорії маркетингу

4

4

2

15

4

2

 

10

6.

Комплекс маркетингу

2

2

-

5

3

2

 

10

7.

Маркетингове середовище

2

2

2

10

1

2

 

10

 

8.

Види маркетингу та їх характеристики

2

2

2

10

1

2

 

10

9.

Сучасні тенденції маркетингу

-

2

2

-

2

1

 

15

10.

Індивідуальний маркетинг

2

2

2

5

-

2

 

10

11.

Інтерактивний маркетинг

-

2

2

5

-

2

 

10

12.

Екологічний маркетинг

 

2

2

5

-

2

 

10

13.

Етичний маркетинг

 

2

2

10

-

2

2

10

14.

Маркетингові дослідження як основа прийняття маркетингових рішень

4

6

2

14

3

2

 

20

15.

Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики

4

8

2

15

3

2

 

25

16.

Засади маркетингового цiноутворення

2

4

2

15

2

1

 

22

17.

Теорія маркетингових комунікацій

4

6

2

15

3

2

 

20

18.

Теорія маркетингової політики розподілу

4

4

2

15

3

2

2

20

Підсумковий контроль

4

4

 

Разом годин

36

56

30

174

32

32

4

232

 

Годин / Кредитів

300 / 10

300 / 10

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!