Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4411 Питання до екзамену з курсу Теоретичні основи фінансів, Державні доходи, видатки та борги

Питання до екзамену з курсу Теоретичні основи фінансів, Державні доходи, видатки та борги

« Назад

Питання до екзамену з курсу Теоретичні основи фінансів, Державні доходи, видатки та борги 

 1. Етапи становлення та розвитку фінансової науки.

 2. Необхідність, зміст та ознаки фінансів.

 3. Функції та роль фінансів.

 4. Правові й організаційні основи функціонування фінансів.

 5. Фінанси та гроші, кредит, ціна , заробітна плата.

 6. Економічна сутність та структура фінансової системи.

 7. Характеристика державних фінансів, фінансів підприємств та населення в Україні.

 8. Правові й організаційні засади функціонування державних фінансів в Україні.

 9. Управління фінансовою системою.

 10. Органи управління фінансами, їх функції.

 11. Перебудова управління фінансами  в умовах фінансової нестабільності.

 12. Фінансові ресурси та складання зведеного балансу фінансових ресурсів.

 13. Фінансова система та фінансова безпека.

 14. Загальна характеристика фінансового механізму.

 15. Склад фінансового механізму.

 16. Фінансове планування і прогнозування.

 17. Фінансові норми і нормативи.

 18. Фінансові резерви.

 19. Фінансові стимули.

 20. Фінансові санкції.

 21. Задачі, принципи, форми і методи реалізації фінансової політики на сучасному етапі.

 22. Призначення, економічна суть та ознаки бюджету.

 23. Структура і принципи побудови бюджетної системи України.

 24. Бюджетна система України та зарубіжних країн.

 25. Типи бюджетних систем.

 26. Призначення бюджетної класифікації.

 27. Функції органів законодавчої та виконавчої влади у бюджетному процесі.

 28. Причини та економічна суть дефіциту бюджету.

 29. Види дефіциту бюджету.

 30. Джерела фінансування дефіциту бюджету, їх переваги та недоліки.

 31. Класифікація фінансування дефіциту за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання.

 32. Динаміка і структура доходів державного бюджету України.

 33. Динаміка і структура видатків державного бюджету України.

 34. Характеристика видатків державного бюджету за функціональною ознакою.

 35. Сутність, види та структура джерел покриття дефіциту бюджету в Україні.

 36. Особливості формування державного бюджету України (поточний рік).

 37. Переваги та недоліки програмно-цільового методу.

 38. Планування витрат у межах головних розпорядників бюджетних коштів та відповідальних виконавців.

 39. Критерії доцільності фінансування видатків за програмами.

 40. Показники кількісної та якісної оцінки ефективності використання бюджетних коштів.

 41. Роль місцевих бюджетів у регулюванні економічного і соціального розвитку території.

 42. Порядок складання, розгляду, затвердження та виконання різних рівнів місцевих бюджетів в Україні.

 43. Структура доходів місцевих бюджетів. Особливості формування доходів бюджетів місцевого самоврядування, районних, обласних бюджетів.

 44. Розмежування видатків між місцевими бюджетами.

 45. Проблеми незалежності органів місцевого самоврядування.

 46. Види трансфертів. Формульний метод розрахунку дотацій.

 47. Форми та методи фінансового регулювання місцевих бюджетів.

 48. Бюджетний процес та його стадії на місцевому рівні.

 49. Проблеми збалансування місцевих бюджетів.

 50. Об’єктивна необхідність та сутність державного кредиту.

 51. Форми державного кредиту.

 52. Класифікація державної позики за різними ознаками.

 53. Зміст, структура та динаміка внутрішнього та зовнішнього боргу України.

 54. Обслуговування державного боргу та методи управління ним.

 55. Форми співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

 56. Управління державним боргом в умовах фінансових криз.

Фінанси підприємств, оподаткування, соціальне страхування

 1. Зміст фінансів підприємницьких структур, основні принципи їх організації.

 2. Зміст та основні принципи організації фінансів підприємств різних форми власності.

 3. Фінансове забезпечення функціонування та відтворення основних фондів.

 4. Фінансовий аспект формування і використання обігових коштів.

 5. Склад доходи і видатки підприємств.

 6. Структура капіталу підприємства.

 7. Сутність та методи оцінки фінансового стану підприємства.

 8. Показники ліквідності та платоспроможності підприємства.

 9. Показники прибутковості, рентабельності.

 10. Показники активності та заборгованості (структури капіталу).

 11. Економічна суть фінансового планування і прогнозування.

 12. Фінансові плани господарських структур.

 13. Особливості фінансового планування в бюджетних організаціях.

 14. Фінансове  планування як складова управління активами та пасивами підприємства.

 15. Економічна природа податків.

 16. Еволюція науки про податки.

 17. Принципи побудови податкової системи України.

 18. Пряме та непряме оподаткування і його роль у державному регулюванні економіки.

 19. Структура та функції органів державної податкової служби.

 20. Оподаткування прибутку підприємств.

 21. Податок на додану вартість.

 22. Акцизний податок та мито.

 23. Місцеві податки та збори

 24. Податок з доходів фізичних осіб

 25. Єдиний податок з суб’єктів малого підприємництва

 26. Екологічний податок

 27. Рентні платежі.

 28. Плата на землю.

 29. Економічна суть та призначення соціального страхування.

 30. Класифікація соціального страхування.

 31. Фактори, що визначають розвиток соціального страхування

 32. Пенсійна система України.

 33. Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами зумовленими народженням і похованням: доходи та видатки.

 34. Джерела формування та напрями використання коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

 35. Розміри та порядок надання соціальної допомоги громадянам, що постраждали від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 36. Перспективи розвитку страхової медицини в Україні.

 37. Фінансовий ринок – обслуговуюча ланка фінансової системи держави.

 38. Класифікація фінансового ринку.

 39. Складові фінансового ринку.

 40. Необхідність, призначення, внутрішня структура кожної складової фінансового ринку.

 41. Зміст та принципи фінансового контролю.

 42. Функції, методи та види фінансового контролю.

 43. Основні елементи системи фінансового контролю, тенденції її розвитку.

 44. Органи виконавчої та законодавчої влади, що здійснюють фінансовий контроль.

 45. Податок на нерухоме майно.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!