Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4410 Вимоги до оформлення контрольної роботи, Контроль і ревізія, НУ ЛП

Вимоги до оформлення контрольної роботи, Контроль і ревізія, НУ ЛП

« Назад

Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота виконується студентом акуратно, послідовно та у визначені терміни подається студентами на кафедру обліку та аналізу.

За умови повного виконання студентом усіх завдань контрольної роботи, він допускається до усного захисту (опитування) основних положень цієї роботи. У випадку неповних відповідей на поставлені завдання, студент вносить виправлення та доповнення до контрольної роботи та подає на кафедру її новий варіант поряд із попереднім, поверненим на доопрацювання.

Контрольна робота вважається зарахованою у випадку, якщо студент проявив глибокі знання з навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач.

Не зараховується контрольна робота у випадку, якщо студент виконав не свій варіант та не виявив знань із значної частини навчального матеріалу з дисципліни, допустив суттєві помилки у відповідях на поставлені запитання, невміло застосував теоретичні положення при розв’язанні практичних задач.

Контрольна робота виконується на листках формату А-4. Поля: ліве, нижнє та верхнє – 2,5 см., праве – 1,5 см. Шрифт 14, інтервал 1,5. Аркуші роботи нумеруються у верхньому правому куті, починаючи з титульного аркушу (номер на першій сторінці не ставиться). Обсяг контрольної роботи 20-25 ст. Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається. У кінці роботи наводиться список використаної літератури (не менше 10 джерел). Цитати повинні супроводжуватися посиланнями на літературні джерела, які наводяться у списку використаної літератури та оформлені згідно з прийнятими стандартами. Наприклад, [5; с. 12-15] означає використання 12-15 сторінок літературного джерела, розміщеного під п’ятим номером у списку літератури.

Контрольна робота подається студентами, у визначені терміни, на кафедру обліку та аналізу. Якісно виконана робота зараховується викладачем та допускається до захисту. У випадку негативної оцінки студент вносить виправлення та доповнення і подає на кафедру її новий варіант разом із попереднім, поверненим на доопрацювання.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436- IV

2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ХІV;

3. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, прийнятий Верховною Радою від 26.01.93 № 2939-XII.

4. Наказ про затвердження Положення про планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби від 26.10.2005 року № 319

5. Наказ про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України від 19.10.2006 року № vr 815295-06

6. Наказ про затвердження Порядку оформлення органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні матеріалів про адміністративні правопорушення від 12.03.2009 року № 52.

7.Наказ Мінфіну України про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань від 02.09.2014р.№879.

8. Білуха М.Т.,Дмитренко М.Г., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник / За ред. засл. діяча науки і техн. України, д. е. н., проф. М.Т. Білухи. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Українська академія оригінальних ідей, 2006. — 888с10. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В. Контроль і ревізія. — Житомир: ЖІТІ, 2002. — 543 с.

9. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дис. / Н.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова, М.М. Коцупатрий, М.Т. Фенченко. — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с.

10. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм / Т.І. Єфименко, І.Б. Стефаник, Н.І. Рубан та ін. — К.: НДФІ, 2004.-320с.

11. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч.посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 327 с.

12. Зіміна І.А., Корнієнко О.С., Трофімов А.О. Державний фінансовий контроль: Навч.посіб. – Миколаїв: НУК, 2008. – 209 с.

13. Іванчук Р.М., Бережна Т.Ф. Ревізія і контроль. – Луганськ, 2004. – 60 с.

14. Контроль і ревізія. Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’як, Н.С. Станасюк та ін. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 315с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!