Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4409 Завдання до практичної частини контрольної роботи, Контроль і ревізія, НУ ЛП

Завдання до практичної частини контрольної роботи, Контроль і ревізія, НУ ЛП

« Назад

Завдання до практичної частини контрольної роботи

Перелік тестових завдань:

1. Сутність контролю полягає:

а) у перевірці суб'єктом управління виконання вказівок, що стосуються регулювання стану об'єкта управління;

б) у плануванні майбутніх дій господарського суб'єкта;

в) у порівнянні фактичних показників і виявлення відхилень, що виникли.

2. Ревізія — це:

а) документальний контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, до­тримання ними законодавства з фінансових питань, достовірності обліку й звітності;

б) перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єк­та підприємницької діяльності щодо сплати податків і зборів у бюджети і державні цільові фонди;

в) перевірка документів щодо розрахунків і законності ведення господарських операцій з контрагентом суб'єкта підприємництва, що перевіряється.

3. Господарський контроль охоплює:

а) матеріальне виробництво;

б) невиробничу сферу;

в) матеріальне виробництво й невиробничу сферу.

4. Перевірка — це:

а) перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єк­та підприємницької діяльності щодо сплати податків і зборів у бюджети і державні цільові фонди;

б) перевірка документів щодо розрахунків і законності ведення господарських операцій з контрагентом суб'єкта підприємництва, що перевіряється;

в) дослідження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності.

5. Спосіб контролю, що полягає у встановленні достовір­ності фактів здійснення певних господарських операцій — це:

а) перевірка (обстеження);

б) ревізія;

в) службове розслідування.

6. Перевірка об'єктів шляхом огляду, обмірювання, зва­жування або перерахування проводиться під час:

а) слідства (розслідування);

б) інвентаризації;

в) службового розслідування.

7. Об'єкти контролю — це:

а) явища і процеси господарського життя;

б) господарюючі суб'єкти;

в) результати діяльності господарського суб'єкта.

8. Предметом господарського контролю є:

а) виробництво валового внутрішнього продукту;

б) виробництво й споживання валового внутрішнього продукту;

в) господарська діяльність підприємства.

9. Ревізія відрізняється від аудиту тим, що:

а) ревізія здійснюється на договірних засадах між реві­зором і керівником підприємства, а аудит — за пла­ном роботи аудиторської фірми без узгодження з керівником підприємства;

б) аудит проводиться після завершення господарських операцій, ревізія — на будь-якому етапі господарсь­кої діяльності підприємства;

в) ревізія — це форма державного господарського кон­тролю, а аудит — незалежна форма господарського контролю.

10. Ревізія призначена:

а) допомогти підприємству вести бухгалтерський облік;

б) виявити протизаконні дії посадових осіб;

в) захистити фінансові інтереси підприємства, що пе­ревіряється.

11. Контроль, що проводиться після здійснення госпо­дарських операцій і має своєю метою встановлення їх пра­вильності й законності, називають:

а) фактичним;

б) цивільним;

в) наступним.

12. Предметом ревізії є:

а) рішення, прийняті керівником підприємства;

б) факти порушень і зловживань;

в) господарська діяльність підприємства.

13. Об'єктом ревізії є:

а) активи і фінансові зобов'язання;

б) розрахункові операції;

в) здійснені на підприємстві господарські операції.

14. Ревізію називають документальною тому, що:

а) при її проведенні застосовуються тільки докумен­тальні прийоми господарського контролю;

б) вона здійснюється шляхом вивчення відображених у документах фактів;

в) при її проведенні перевіряються тільки ті документи, що мають порушення.

15. До прийомів перевірки окремого документа належать:

а) формальна перевірка, зустрічна перевірка, арифме­тична перевірка;

б) формальна перевірка, арифметична перевірка, нор­мативно-правова перевірка;

в) контрольне порівняння, зустрічна перевірка, хроно­логічна перевірка.

16. Ревізори складають проміжні акти в процесі ревізії при виявленні фактів, які:

а) стосуються окремого розділу діяльності ревізорів;

б) підвищують доказову силу основного акта ревізії;

в) стосуються інвентаризації готівки в касі, стану склад­ського господарства і схоронності цінностей, обстежен­ня підприємства та його підрозділів.

17. Попереджати про проведення планової перевірки ДФІ зобов'язана:

а) не пізніше ніж за 5 днів;

б) не пізніше ніж за 10 днів;

в) не пізніше ніж за 15 днів і тільки СПД.

18. Термін проведення ревізії на підприємстві не може пе­ревищувати:

а) 15 днів;

б) 20 днів;

в) 30 днів.

19. Основним законодавчим нормативом, яким повинні керуватися усі підприємства, незалежно від форм власності і виду діяльності, при здійсненні розрахунків з використання каси підприємства є:

а) Закон Україні «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»;

б) Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні;

в) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

20. Юридична особа може здійснювати свої розрахунки з контрагентом, якщо останній є приватним підприємцем (фізична особа) з використанням таких форм розрахунків:

а) лише готівковим, оскільки фізична особа не може мати поточного розрахункового рахунку в банку;

б) лише безготівковим, оскільки така форма розрахунків є більш вигідною для юридичної особи;

в) готівковим ( через касу контрагентів) та безготівковим (з використання розрахункових рахунків покупця та замовника).

21. Розрахунки готівкою підприємства між собою та з фізичними особами проводяться із застосуванням:

а) прибуткових, видаткових касових ордерів, касових і товарних чеків, квитанцій;

б) договорів купівлі-продажу товару, актів закупівлі, виконання робіт та інших документів, що засвідчують факт купівлі товару, виконання робіт;

в) усі відповіді правильні.

22. Ліміт каси підприємства встановлюється на підставі:

а) розрахунку середньоденного надходження готівки до каси, за рішенням керівника або уповноваженої ним особи;

б) розрахунку середньоденної видачі з каси, за рішенням керівника або уповноваженої ним особи;

в) розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або розрахунку середньоденної видачі з каси, за рішенням керівника або уповноваженої ним особи.

23. Перевірку касової дисципліни на підприємствах покладено на:

а) аудиторські фірми;

б) контролюючі органи України;

в) власників підприємств.

24. Першим етапом ревізії є:

а) раптова інвентаризація наявності грошових коштів та інших цінностей, які є в касі підприємства;

б) документальна перевірка первинної документації з обліку готівки в касі підприємства;

в) фактична перевірка даних бухгалтерського обліку по рахунку 30 «Готівка».

25. До складу інвентаризаційної комісії повинні входити:

а) члени ДФІ, касир, головний бухгалтер та керівник підприємства, що ревізується;

б) члени ДФІ, касир, бухгалтер та власник підприємства, що ревізується;

в) члени ДФІ, касир та головний бухгалтер підприємства, що ревізується.

26. Ревізія касових операцій може проводиться:

а) вибірковим методом перевірки видаткових касових документів та суцільним методом перевірки прибуткових касових документів;

б) вибірковим методом перевірки прибуткових касових документів та суцільним методом перевірки видаткових касових документів;

в) залежно від величини підприємства, що ревізується вибірковим або суцільним методами, не залежно чи це прибуткові чи видаткові касові документи.

27. Перевірка повноти і своєчасності оприбуткування готівки по касі проводиться:

а) зіставлянням прибуткових касових ордерів на отримання готівки з банку із записами в Касовій книзі, із відповідними записами у виписках із банку;

б) зіставлянням сум і дат на оприбуткування виручки в прибуткових касових ордерах із датами і сумами, проставленими у документах на реалізацію продукції готівкою;

в) зіставлянням сум і дат у прибуткових касових документах і Касовій книзі з первинними документами на сплатукомунальнихпослуг.

28. Сума розрахунку готівкою одного підприємства з іншим не повинна перевищувати:

а) 10000 грн. протягом одного тижня по одному або всіх платіжних документах;

б) 4000 грн. протягом одного дня по всіх платіжних документах;

в) 10000 грн. протягом одного дня по одному або всіх платіжних документах;

29. Ревізор встановлює стан платіжної дисципліни на підприємстві, перевіряючи платіжні доручення, що використовуються при:

а) перерахуванні сум постачальникам, підрядчикам і іншим кредиторам;

б) одержанні грошей у касу;

в) виплаті заробітної плати.

30. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку повернення грошових коштів виданих з каси підзвітній особі на придбання МШП повинно мати наступний вигляд:

а) Дт 301 «Готівка в національній валюті» Кт 37 «Розрахунки з підзвітними особами»;

б) Дт 37 «Розрахунки з підзвітними особами» Кт 301 «Готівка в національній валюті»;

в) Дт 22 «Малоцінні швидкозношувані предмети» Кт 37 «Розрахунки з підзвітними особами».

31. Надлишок коштів у касі відображається таким первинним документом:

а) прибутковим касовим ордером;

б) видатковим касовим ордером;

в) авансовим звітом.                                               

32. У який термін працівник, що повернувся з відрядження, повинен здати звіт про відрядження із підтверджуючими докумнтами:

а) до закінчення 5-банківського дня;

б) на наступний день;

в) до наступної видачі підзвітних сум.

33. Надходження в касу валютних коштів для видачі підзвіт відображається проведенням:

а) Дт 302 «Готівка в іноземній валюті» Кт 302 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

б) Дт 301 «Готівка в національній валюті» Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

в) Дт 372 «Розрахунки з підзвітними особами» Кт 302 «Готівка в іноземній валюті».

34. У випадку зміни матеріально відповідальної особи, акт інвентаризації наявних коштів складається в:

а) 2 екземплярах;

б) 3 екземплярах;

в) 4 екземплярах.

35. Кількість підприємств, з якими здійснюються розрахунки готівкою протягом дня не має перевищувати:

а) 10;

6)15;

в) не обмежується.

36. Якщо підприємству ліміт каси не встановлений, то наявна готівка в касі на кінець дня:

а) здається в банк у розмірі, визначеному керівництвом

підприємства;

б) повинна в повному обсязі здаватися в банк;

в) не здається в банк у період укладання договору на розрахунково-касове обслуговування.

37. У який термін підзвітна особа повинна подати звіт про витрачання грошових коштів, отриманих на господарські потреби:

а) впродовж 3 банківських днів;

б) наступного дня;

в) впродовж 5 банківських днів.

38. Скільки днів підприємство може зберігати готівку у своїй касі, отриману для виплат, пов'язаних з оплатою праці:

а) впродовж 3 робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку;

б) впродовж 5 робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку;

в) впродовж 3 робочих днів, починаючи з наступного дня після одержання готівки в банку.

39. Ревізія операцій на рахунках в банку починається з перевірки:

а) наявності виписок банку за поточним рахунком і відповідності зазначених у них показників даним бухгалтерського обліку;

б) наявності первинних документів з обліку грошових коштів в касі підприємства;

в) документів про створення та відкриття поточного розрахункового рахунку в банку з підприємством.

40. Виписка банку це:

а) первинний документ, що формується при здійсненні розрахунків з контрагентами з використанням поточного банківського рахунку підприємства;

б) документ, що складається в кінці робочого дня працівниками банку, щодо здійснення операцій на поточному рахунку підприємства;

в) банківська форма поточної звітності.

41. Основними реквізитами, як повинен перевірити ревізор при перевірці виписок банку є наявність на них:

а) дата здійснення проведення, рахунок отримувача та відправника;

б) підпис особи що склала виписку;

в) перевірка достовірності виписок, наявності штампів і підписів працівників установ банку на документах, що додаються.

42. Записи у виписці банку означають:

а) по дебету – збільшення коштів, а по кредиту – зменшення коштів;

б) по дебету – зменшення коштів, а по кредиту – надходження коштів;

в) у банківських виписках відсутні такі поняття як «дебет» та «кредит» рахунку.

43. Зарахування виторгу на валютний рахунок підприємства відображається проведенням:

а)Дт 314 Кт 362;

б)Дт 312 Кт 362;

в)Дт 312 Кт 632.

44. Розрахунковий чек — це документ:

а) що містить письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця) установі банку (банку-емітента), яка веде його рахунок, сплатити чекотримачу зазначену в чеку суму коштів;

б) що містить письмове розпорядження банку власнику рахунка (чекодавця), сплатити чекотримачу зазначену в чеку суму коштів;

в) що містить письмове розпорядження чекоутримувача установі банку (банку-емітента), сплатити власнику рахунка (чекодавця) зазначену в чеку суму коштів.

45. Чек із чекової книжки пред’являється до оплати в банк чекотримача протягом:

а) 10 календарних днів (день виписки чека не враховується);

б) 10 календарних днів (день виписки чека враховується);

в) 5 календарних днів (день виписки чека не враховується);

46. Ревізор повинен зіставити залишки ліміту із лімітованих чекових книжок з залишками на дату перевірки по субрахунку:

а) 331 «Грошові документи в національній валюті», а також із виписками банку;

б) 311 «Поточні рахунки в національній валюті», а також із виписками банку;

в) 341 «Короткострокові векселі одержані в національній валюті», а також із виписками банку.

47. Військовий збір утримують у розмірі

а)0,8%

б) 1,0%.

в) 1,5%.

48. Вексель це:

а) письмове боргове зобов’язання встановленої форми, що дає його власнику беззаперечне право після певного строку вимагати від боржника сплати зазначеної суми;

б) документ, що містить письмове розпорядження власника рахунка установі банку (банку-емітента), яка веде його рахунок, сплатити чекотримачу зазначену в чеку суму коштів;

в) письмове боргове зобов’язання довільної форми, що дає його власнику беззаперечне право після певного строку вимагати від боржника сплати зазначеної суми.

49. Відображення в бухгалтерському обліку на рахунка реалізації продукції (робіт, послуг) за часом пред’явлення розрахункових документів покупцем, при одержанні векселів за реалізовану продукцію повинно відображатися наступним записом:

а) Дт 34 «Короткострокові векселі одержані» Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

б) Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» Кт 34 «Короткострокові векселі одержані»;

в) Дт 31 «Рахунки в банках» Кт 34 «Короткострокові векселі одержані».

50. Підприємство, що розташоване в населеному пункті, де є установи банку, зобов'язано здавати наявний виторг:

а) на наступний робочий день;

б) протягом наступних 3 робочих днів;

в) у день надходження виторгу.

51. Підприємство, що розташоване в населеному пункті, де немає установи банку, але є відділення поштового зв'язку, зобов'язано здавати наявний виторг:

а) протягом наступних 3 робочих днів;

б) у день надходження виторгу;

в) не рідше ніж 1 раз у 5 днів.
 
52. У який термін підприємство, що працює у вихідні і святкові дні, зобов'язано здавати наявний виторг:

а) на наступний робочий день;

б) протягом наступних 3 робочих днів;

в) не рідше ніж 1 раз у 5 днів.
 
53. У випадку здійснення підприємством розрахунків готівкою з іншим підприємством понад встановлену граничну суму:

а) кошти в розмірі перевищення зараховуються в дохід підприємства-одержувача;

б) на суму в розмірі перевищення накладається штраф у розмірі перевищення;

в) кошти в розмірі перевищення розрахункове додаються до фактичного залишку готівки в касі на кінець дня.
 
54. Право застосовування штрафних санкції за порушення норм з регулювання обігу покладено на:

а) аудиторські фірми;

б) органи державної фінансової інспекції;

в) органи державної фіскальної служби.
 
55. Основні засоби це:

а) це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх своїй фінансово-господарській діяльності, очікуваний строк корисного використання яких менше одного року або операційного циклу.

б) це нематеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх своїй фінансово-господарській діяльності, очікуваний строк корисного використання яких більше від одного року або операційного циклу.

в) це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх своїй фінансово-господарській діяльності, очікуваний строк корисного використання яких більше від одного року або операційного циклу.
 
56. Нематеріальний актив це:

а) монетарний актив, який має матеріальну форму, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше від одного року або одного операційного циклу.

б) немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду менше одного року або одного операційного циклу.

в) немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше від одного року або одного операційного циклу.
 
57. Джерелами ревізії основних засобів є:

а) статут підприємства;

б) наказ про облікову політику;

в) акти виконаних робіт.
 
58. Перевірка правильності оцінки основних засобів може здійснюватись:

а) суцільним та вибірковим методами;

б) суцільним методом (при невеликій кількості об’єктів);

в) вибірковим методом.
 
59. Первісна вартість основного засобу за винятком його ліквідаційної вартості — це:

а) відновна вартість;

б) амортизаційна вартість;

в)залишкова вартість.
 
60. До первісної вартості придбаних основних засобів не включаються витрати:

а) на страхування ризиків доставки основних засобів;

б) на реєстраційні збори;

в) на сплату відсотків за користування кредитом, взятий для придбання основних засобів.
 
61. До первісної вартості основних виробничих засобів не включаються:

а) суми сплаченого ПДВ (якщо підприємство є платником ПДВ);

б) суми сплаченого мита та митних зборів;

в) витрати на доставку та встановлення об’єкта.
 
62. До первісної вартості невиробничих основних засобів не включається:

а) суми сплаченого ПДВ (якщо підприємство є платником ПДВ);

б) витрати на сплату відсотків за користування кредитом;

в) витрати на реконструкцію та модернізацію об’єкта.
 
63. Формування первісної вартості об’єкта основних засобів відбувається з використанням рахунку:

а) 10 «Основні засоби»;

б) 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

в) 15 «Капітальні інвестиції».
 
64. Справедлива вартість визначається у випадку:

а) оприбуткування основних засобів, отриманих в ре­зультаті бартерних операцій;

б) оприбуткування основних засобів, отриманих безкоштовно;

в) всі відповіді правильні.
 
65. Здійснення учасниками внеску в статутний капітал виробничого будинку з уведенням його в експлуатацію відображається проведенням:

а) Дт 103 «Будинки та споруди» Кт 46 «Неоплачений капітал»;

б) Дт 46 «Неоплачений капітал» Кт 40 «Статутний капітал»;

в) Дт 46 «Неоплачений капітал» Кт 103 «Будинки та споруди».
 
66. Передача для використання в цеху спецінструментів відображається проведенням:

а) Дт 153 «Придбання (виготовлення) інших малоцінних необоротних матеріальних активів» Кт 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»;

б) Дт 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» Кт 153 «Придбання (виготовлення) інших малоцінних необоротних матеріальних активів»;

в) Дт 23 «Виробництво» Кт 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».
 
67. Оформлення підсумків інвентаризації повинно бути здійснене не пізніше:

а) 10 днів;

б) 5 днів;

в) не пізніше дня закінчення інвентаризації.
 
68. Підприємство не може здійснювати переоцінку:

а) будівлі;

б) земельних ділянок;

в) машин та обладнання.
  
69. Переоцінка об’єкту основних засобів здійснюється, якщо:

а) залишкова вартість об’єкта основних засобів не більше як на 10% відрізняється від справедливої вартості на дату балансу;

б) рівень інфляції за поточний період становить більше 10%;

в) залишкова вартість об’єкта основних засобів відрізняється від справедливої вартості на дату балансу не більш як на 10%.
 
70. Перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів при черговій дооцінці вартості цього об’єкта основних засобів включається:

а) до складу доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів і вказаним перевищенням у складі іншого додаткового капіталу;

б) до складу витрат звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів і вказаним перевищенням у складі інших витрат операційної діяльності (витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю);

в) відображається лише на кінець звітного періоду у фінансовій звітності, зокрема у Балансі та Примітках.
 
71. Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів при черговій уцінці залишкової вартості цього об’єкта основних засобів спрямовується:

а) на збільшення витрат звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів і вказаним перевищенням у складі інших витрат операційної діяльності (витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю);

б) на збільшення доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів і вказаним перевищенням у складі іншого додаткового капіталу;

в) на зменшення іншого додаткового капіталу із включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів і вказаним перевищенням до витрат звітного періоду.
 
72. Індекс переоцінки визначають як:

а) залишкову вартість поділити на справедливу вартість;

б) первісну вартість поділити на залишкову вартість;

в) справедливу вартість поділити на залишкову вартість.
 
73. Основні засоби відображають у Балансі за вартістю:

а) залишковою;

б) первісною;

в) ліквідаційною.
 
74. Не капіталізуються (не збільшують первісну вартість об'єкта ОЗ) витрати на:

а) модернізацію основних засобів;

б) капітальний ремонт основних засобів;

в) ремонт, що здійснюється для підтримки об'єкта в робочому стані.
 
75. Нарахування амортизації починається при визнанні об’єкта основних засобів активом (при зарахуванні на баланс):

а) з місяця у якому об’єкт основних засобів став придатним до використання;

б) з наступного кварталу, у якому об’єкт основних засобів став придатним до використання;

в) з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним до використання.

76. Нарахування амортизації припиняється:

а) починаючи з місяця виведення з експлуатації основних засобів.

б) починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття основних засобів;

в) починаючи з дати списання об’єкта основних засобів.
              
77. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується:

а) прямолінійним методом;

б) в першому місяці використання об’єкта 50 % його вартості амортизується, а решта 50% вартості амортизується у місяці вилучення з активів;

в) виробничим методом.
 
78. Чи може бути змінений термін корисного використання об'єкта основних засобів у ході експлуатації:

а) за рішенням керівництва підприємства;

б) тільки при зміні методу амортизації;

в) не може бути змінений.
 
79. Метод амортизації, суть якого полягає в тому, що розмір залежить тільки від терміну використання об'єкта основних засобів, називається:

а) кумулятивним;

б) методом зменшення залишкової вартості;

в) прямолінійним.
 
80. Ремонт основних засобів — це:

а) комплекс операцій з відновлення стану об'єкта або збільшення його довговічності;

б) комплекс операцій з поновлення працездатності або справності об'єктів основних фондів і відновлення їх складових частин;

в) всі відповіді правильні.
 
81. Сума коштів, яку підприємство очікує одержати від продажу основних засобів із завершенням терміну корисного використання, за винятком витрат, пов'язаних з вибуттям, — це:

а) переоцінена вартість;

б) амортизаційна вартість;

в) ліквідаційна вартість.
 
82. До витрат відносять витрати на ремонт основних фондів, що підлягають амортизації, у сумі:

а) що не перевищує 5 % сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду;

б) відносяться до збільшення балансової вартості об’єкта основних засобів на початок наступного звітного періоду;

в) що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду.
 
83. Знос не нараховують по таких нематеріальних активах:

а) на авторські і суміжні права;

б) права користування майном;

в) ноу-хау.
  
84. Джерелами ревізії матеріальних цінностей є:

а) статут підприємства;

б) наказ про облікову політику;

в) акти виконаних робіт.
 
85. Який методичний прийом застосовує ревізор для перевірки повноти оприбуткування запасів:

а) зустрічна перевірка;

б) камеральна перевірка;

в) інвентаризація.
 
86. Виявлення фактичної наявності усіх видів цінностей на всіх об'єктах об'єкта, який ревізується, — це:

а) суцільна інвентаризація;

б) часткова інвентаризація;

в) вибіркова інвентаризація.
 
87. Інвентаризацію запасів можуть проводити:

а) власник та адміністрація підприємства;

б) контролюючі органи;

в) профспілки.
 
88. Об’єктами інвентаризації запасів є:

а) напівфабрикати, МШП;

б) поточні фінансові інвестиції;

в) активи, що використовуються підприємством більше одного року (або операційного циклу).
 
89. Який розмір штрафу може накладатися при виявленні нестачі (надлишку) та приховуванні запасів на матеріально-відповідальну особу:

а) 1–5% від вартості цінностей, які зберігаються на опломбованих складах;

б) 3–5% від вартості цінностей, які зберігаються на опломбованих складах;

в) 10–15% від вартості цінностей, які зберігаються на опломбованих складах.
 
90. До залишків незавершеного виробництва не включають:

а) матеріали та комплектуючі робота над якими ще не розпочата обробка;

б) сировина що знаходиться в процесі технологічної обробки;

в) забраковані деталі та напівфабрикати.
 
91. Величину, виявлених за результатами інвентаризації, надлишків матеріальних цінностей згідно бухгалтерського обліку слід відносити до:

а) оприбутковуються з віднесенням результатів на позабалансовий рахунок підприємств;

б) оприбутковуються з віднесенням результатів на збільшення доходу підприємств;

в) не відображаються на рахунках бухгалтерського обліку.
 
92. Недостача цінностей у межах затверджених норм втрат списується на:

а) витрати виробництва;

б) позабалансовий рахунок

в) за рахунок винних осіб.
 
93. Утримання з заробітної плати матеріально відповідальної особи суми матеріального збитку, допущеного нею, оформляється проведенням:

а) Дт 661 «Розрахунки за заробітною платою» Кт 301 «Готівка в національній валюті»;

б) Дт 661 «Розрахунки за заробітною платою» Кт 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків»;

в) Дт 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків» Кт 947 «Нестачі та витрати від псування цінностей».
 
94. Сума до відшкодування розраховується відповідно до:

а) П(С)БО 9 «Запаси»;

б) Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

в) Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей.
 
95. Понаднормові втрати і нестачі матеріальних цінностей, якщо винуватців не встановлено зараховуються на:

а) збитки підприємства;

б) собівартість виготовленої продукції;

в) позабалансовий рахунок.
 
96. До витрат періоду належать:

а) понаднормові втрати і нестачі запасів;

б) вартість придбаних матеріалів;

в) витрати з доставки сировини.
 
97. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку нарахування одноразової матеріальної допомоги працівнику підприємства повинно мати наступний вигляд:

а) Дт 661 «Розрахунки за заробітною платою» Кт 949 «Інші витрати операційної діяльності»;

б) Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

в) Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» Кт 661 «Розрахунки за заробітною платою» .
 
98. Основна зарплата - це:

а) винагорода за роботу відповідно до норм праці;      

б) винагорода за працю понад встановлені норми, за особливі умови праці;

в)оплата за відпрацьований час, премії.
 
99. Ставка ЄСВ для працівників бюджетної сфери становить:

а) 36,3%;

б) 36,76%;

в) 33,2%.
 
100. Максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить:

а) 10 прожиткових мінімумів;

б) 15 прожиткових мінімумів;

в) 17 прожиткових мінімумів.

101. Максимальна тривалість нормального робочого часу за тиждень складає:

а) 35 годин;

б) 40 годин;

в) 45 годин.
 
102. Підставою для нарахування премії є:

а) дані бухгалтерського обліку з обліку заробітної плати;

б) дані лабораторного контролю із рівня якості виготовленої продукції;

в) усі відповіді правильні.
 
103. Розрахунок середньої заробітної плати для нарахування відпускних здійснюється виходячи з середнього розміру нарахованої заробітної плати за останні:

а) 3 календарних місяці роботи;

б) 6 календарних місяців роботи;

в) 9 календарних місяців роботи.
 
104. Який буде розмір допомоги з тимчасової непрацездатності, якщо страховий стаж працівника – 5 років, а стаж роботи – 6 років:

а) 50 % від середньої зарплати;

б) 60% від середньої зарплати;

в)70 % від середньої зарплати.

105. Який вид матеріальної допомоги не включається в фонд оплати праці:

а) матеріальна допомога до ювілейних дат;

б) матеріальна допомога на оздоровлення;

в) одноразова допомога працівникам, що виходять на пенсію.
  
106. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку нарахування одноразової матеріальної допомоги особі, що не є працівником підприємства повинно мати вигляд:

а) Дт 661 «Розрахунки за заробітною платою» Кт 949 «Інші витрати операційної діяльності»;

б) Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 949 «Інші витрати операційної діяльності»;

в) Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» Кт 661 «Розрахунки за заробітною платою» .
 
107. Вкажіть виплату, що не враховується при обчисленні середньої заробітної плати:

а) виробнича премія;

б) допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

в) компенсаційні виплати на відрядження.
 
108. У якому розмірі буде надана податкова соціальна пільга, якщо платник податків (одинокий батько) має трьох дітей у віці до 18 роківта подав заяву на надання загальної податкової соціальної пільги:

а) 100 % х 3;

б) 50 % х 3;

в) 150 % х 3.
 
109. При відрахуваннях по декількох виконавчих листах розмір утримань не повинен перевищувати:

а) 35% заробітку;

б) 40% заробітку;

в) 50% заробітку.
  
110. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину становить:

а) 25% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;

б)30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;

в)35% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 
Якщо дохід платника податку перевищує 10-кратний розмір мінімальної зарплати то ставка ПДФО становить:

а) 15%;

б) 17%;

в) 20%.
 
111. Допомога на лікування і медичне обслуговування не оподатковується податком з доходів, якщо:

а) одержувачем допомоги є винятково працівник підприємства;

б) є документальне підтвердження того факту, що допомога надається саме на лікування і медичне обслуговування працівника;

в) усі відповіді правильні.
 
112. Перерахунок суми податку з доходів фізичних осіб здійснюється:

а) за результатами кожного звітного податкового року;

б) при зміні місця застосування податкової соціальної пільги за самостійним рішенням платника податків;

в) усі відповіді правильні.
 
113. Для перевірки кредиторської заборгованості використовують:

а) бухгалтерський баланс, регістри обліку по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

б) бухгалтерський баланс, регістри бухгалтерського обліку по рахунках 37 «Розрахунки з різними дебіторами» та 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

в) розрахунково-платіжну відомість та видаткові касові ордери.
 
114. Підприємства повинні направити своїм боржникам (дебіторам) виписки з особових рахунків про розміри їхньої заборгованості, а ті у свою чергу повинні:

а) у 10-денний термін повинні підтвердити заборгованість або повідомити про свою незгоду;

б) підтвердити заборгованість або повідомити про свою незгоду;

в) у 5-денний термін повинні підтвердити заборгованість або повідомити про свою незгоду.

115. Термін позовної давності по сумах заборгованості становить може становити:

а) 1 рік;

б) 2 роки;

в) 3 роки.
 
116. Після закінчення терміну позовної давності заборгованість:

а) відображається на позабалансових рахунках;

б) підлягає списанню з рахунків бухгалтерського обліку;

в) списується з рахунків бухгалтерського обліку в кінці звітного періоду.
 
117. Списана дебіторська та кредиторська заборгованість для підприємства є:

а) кредиторська заборгованість списується на доходи, дебіторська — на витрати;

б) величина дебіторської та кредиторської заборгованостей коригується на величину створених резервів;

в) кредиторська заборгованість списується на витрати звітного періоду, дебіторська — на доходи звітного періоду.
 
118. Згідно податкового обліку кредиторська заборгованість відноситься до:

а) Поточних зобов’язань;

б) Доходів;

в) Витрат.
 
119. Підставою для перевірки розрахунків із підзвітними особами є:

а) Накази і розпорядження, авансові звіти із прикладеними документами;

б) Записи по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

в) усі відповіді правильні.
 
120. Подання авансового звіту про витрачені кошти на господарські витрати повинно бути:

а) Не пізніше дня після одержання авансу;

б) Не пізніше наступного дня після одержання авансу;

в) Не пізніше третього дня після одержання авансу.
 
121. Подання авансового звіту про витрачені кошти на відрядження повинно бути:

а) в день повернення із відрядження;

б) не пізніше 5 днів після повернення з відрядження;

в) не пізніше 10 днів після повернення з відрядження;
 
122. Тривалість службового відрядження в межах України не повинна перевищувати:

а) 24 календарних днів;

б) 30 календарних днів;

в) 60 календарних днів.
 
123. Перевірка об'єктів шляхом огляду, обмірювання, зважування або перерахування проводиться під час:

а) слідства (розслідування);

б) інвентаризації;

в) службового розслідування.
 
124. Ревізія відрізняється від аудиту тим, що:

а) ревізія здійснюється на договірних засадах між ревізором і керівником підприємства, а аудит за планом роботи аудиторської фірми без узгодження з керівником підприємства;

б) аудит проводиться після завершення господарських операцій, ревізія на будь-якому етапі господарської діяльності підприємства;

в) ревізія — це форма державного господарського контролю, а аудит незалежна форма господарського контролю.
 
125. Предметом ревізії є:

а) рішення, прийняті керівником підприємства;

б) факти порушень і зловживань;

в) господарська діяльність підприємства.
 
126. Першим етапом ревізії є:

а) раптова інвентаризація наявності грошових коштів та інших цінностей, які є в касі підприємства;

б) документальна перевірка первинної документації з обліку готівки в касі підприємства;

в) фактична перевірка даних бухгалтерського обліку по рахунку 30 «Каса».

127. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку повернення грошових коштів виданих з каси підзвітній особі на придбання МШП повинно мати наступний вигляд:

а) Дт 301 «Готівка в національній валюті» Кт 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

б) Дт 372 «Розрахунки з підзвітними особами» Кт 301 «Готівка в національній валюті»;

в) Дт 22 «Малоцінні швидкозношувані предмети» Кт 37 «Розрахунки з підзвітними особами».
 
128. Якщо підприємству ліміт каси не встановлений, то наявна готівка в касі на кінець дня:

а) здається в банк у розмірі, визначеному керівництвом
підприємства;

б) повинна в повному обсязі здаватися в банк;

в) не здається в банк у період укладання договору на розрахунково-касове обслуговування.
 
129. Надходження в касу валютних коштів для видачі підзвіт відображається проведенням:

а) Дт 302 «Готіка в іноземній валюті» Кт 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

б) Дт 301 «Готівка в національній валюті» Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

в) Дт 372 «Розрахунки з підзвітними особами» Кт 302 «Готівка в іноземній валюті».
 
130. Ревізія операцій на рахунках в банку починається з перевірки:

а) наявності виписок банку за поточним рахунком і відповідності зазначених у них показників даним бухгалтерського обліку;

б) наявності первинних документів з обліку грошових коштів в касі підприємства;

в) документів про створення та відкриття поточного розрахункового рахунку в банку з підприємством.
 
131. Розрахунковий чек — це документ:

а) що містить письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця) установі банку (банку-емітента), яка веде його рахунок, сплатити чекотримачу зазначену в чеку суму коштів;

б) що містить письмове розпорядження банку власнику рахунка (чекодавця), сплатити чекотримачу зазначену в чеку суму коштів;

в) що містить письмове розпорядження чекоутримувача установі банку (банку-емітента), сплатити власнику рахунка (чекодавця) зазначену в чеку суму коштів.
 
132. Відображення в бухгалтерському обліку на рахунка реалізації продукції (робіт, послуг) за часом пред’явлення розрахункових документів покупцем, при одержанні векселів за реалізовану продукцію повинно відображатися наступним записом:

а) Дт 34 «Короткострокові векселі одержані» Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

б) Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» Кт 34 «Короткострокові векселі одержані»;

в) Дт 31 «Рахунки в банках» Кт 34 «Короткострокові векселі одержані».
 
133. Право застосовування штрафних санкції за порушення норм з регулювання обігу покладено на:

а) орган, що проводить перевірку;

б) органи державної фінансової інспекції;

в) органи державної фіскальної служби.
 
134. Формування первісної вартості об’єкта основних засобів відбувається з використанням рахунку:

а) 10 «Основні засоби»;

б) 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

в) 15 «Капітальні інвестиції».
 
135. Переоцінка об’єкту основних засобів здійснюється, якщо:

а) залишкова вартість об’єкта основних засобів відрізняється від справедливої вартості на дату балансу більш як на 10%;

б) рівень інфляції за поточний період становить більше 10%;

в) залишкова вартість об’єкта основних засобів відрізняється від справедливої вартості на дату балансу не більш як на 10%.
 
136. Величину, виявлених за результатами інвентаризації, надлишків матеріальних цінностей згідно бухгалтерського обліку слід відносити:

а) з віднесенням результатів на позабалансовий рахунок підприємств;

б) з віднесенням результатів на збільшення доходу підприємств;

в) не відображаються на рахунках бухгалтерського обліку.
 
137. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку нарахування одноразової матеріальної допомоги працівнику підприємства повинно мати наступний вигляд:

а) Дт 661 «Розрахунки за заробітною платою» Кт 949 «Інші витрати операційної діяльності»;

б) Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

в) Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» Кт 661 «Розрахунки за заробітною платою» .
 
138. Яка буде сума нарахованої заробітної плати, якщо відпрацьовано 17 днів, кількість робочих днів у місяці – 20, календарних днів - 30, оклад — 1500 грн.:

а) 1275,0 грн.;

б) 855,0грн.;

в) ваш варіант відповіді.
 
139. Підставою для нарахування премії є:

а) дані бухгалтерського обліку з обліку заробітної плати;

б) дані лабораторного контролю із рівня якості виготовленої продукції;

в) усі відповіді правильні.
 
140. При відрахуваннях по декількох виконавчих листах розмір утримань не повинен перевищувати:

а) 35% прожиткового мінімуму;

б) 40% прожиткового мінімуму;

в) 50% прожиткового мінімуму.
 
141. Який вид матеріальної допомоги не включається в фонд оплати праці:

а) матеріальна допомога до ювілейних дат;

б) матеріальна допомога на оздоровлення;

в) одноразова допомога працівникам, що виходять на пенсію.
 
142. Розмір неоподаткованогомінімуму доходів громадян:

а) 37 грн;

б) 17 грн;

в)20 грн ;
 
143. Перерахунок суми податку з доходів фізичних осіб здійснюється:

а) за результатами кожного звітного податкового року;

б) при зміні місця застосування податкової соціальної пільги за самостійним рішенням платника податків;

в) усі відповіді правильні.
 
144. Згідно податкового обліку кредиторська заборгованість відноситься до:

а) поточних зобов’язань;

б) доходів;

в) витрат.
 
145. Тривалість службового відрядження в межах України не повинна перевищувати:

а) 20 календарних днів;

б) 30 календарних днів;

в) 60 календарних днів.
 
146. Підприємства повинні направити своїм боржникам (дебіторам) виписки з особових рахунків про розміри їхньої заборгованості, а вони повинні:

а) у 10-денний термін повинні підтвердити заборгованість або повідомити про свою незгоду;

б) підтвердити заборгованість або повідомити про свою незгоду;в) у 5-денний термін повинні підтвердити заборгованість або повідомити про свою незгоду
 
147. Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів при черговій уцінці залишкової вартості цього об’єкта основних засобів спрямовується:

а) на збільшення витрат звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів і вказаним перевищенням у складі інших витрат операційної діяльності (витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю);

б) на збільшення доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів і вказаним перевищенням у складі іншого додаткового капіталу;

в) на зменшення іншого додаткового капіталу із включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів і вказаним перевищенням до витрат звітного періоду.

148. Чи може бути змінений термін корисного використання об'єкта основних засобів у ході експлуатації:

а) за рішенням керівництва підприємства;

б) тільки при зміні методу амортизації;

в) не може бути змінений.

149. При відрядженні за кордон розмір добових становить для працівників госпрозрахункових підприємств:

а) 30 грн.

б) 0,2% розміру мінзарплати;

в) 0,75% розміру мін зарплати;

150. Амортизація бібліотечних фондів нараховується:

а) прямолінійним методом;

б) в першому місяці використання об’єкта 50 % його вартості амортизується, а решта 50% вартості амортизується у місяці вилучення з активів;

в) виробничим методом.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!