Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4375 Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з курсу Контроль і ревізія, НУ ЛП

Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з курсу Контроль і ревізія, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

 

Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з курсу Контроль і ревізія

студентами денної та заочної форми навчання

 спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

Затверджено

на засіданні кафедри обліку та аналізу

Протокол №1 від 27.08. 2015р

  

Львів - 2015

Методичні рекомендації і завдання для виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей з дисципліни «Контроль і ревізія»/ Укл.: Р.Л. Хом’як, Т.Р. Хом’як. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. – 68с.

ВСТУП

В умовах швидкого та нестримного розвитку економічних відносин, вимагається подальше удосконалення господарського і фінансового контролю. У цих умовах важливим аспектом є набуття студентами теоретичних знань та практичних навиків з дисципліни «Контроль і ревізія».

Процеси виробництва матеріальних благ завжди потребували обліку і контролю їх використання. У цьому розумінні контроль є однією з функцій управління і набуває все більшого значення в умовах ринкової економіки. Під контролем розуміється перевірка відповідності діяльності підприємства законодавчим і нормативним актам, що регламентують таку діяльність. Здійснюють цю перевірку як самі власники, так і контролюючі державні органи, наділені відповідними повноваженнями.

Однією з основних форм контролю є ревізія як метод документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємства.

Мета вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» — опанувати сучасні форми і методи контролю для виявлення, ліквідації і попередження порушень і помилок у виробничо-господарській діяльності підприємств.

Основні завдання дисципліни: ознайомити студентів з теоретичними основами організації контролю в Україні;· висвітлити прийоми і методи планування і здійснення контрольно-ревізійного процесу;· розкрити сутність й особливості здійснення контролю об’єктів обліку виробничо-господарської діяльності підприємств, установ, організацій.

Вивчення цієї дисципліни базується на глибокому знанні студентами теорії і практики бухгалтерського (фінансового) обліку, економіки, аналізу, управління підприємством, податкової системи України.

Метою виконання контрольної роботи є закріплення студентом теоретичного матеріалу з дисципліни «Контроль і ревізія», набуття практичних навиків проведення перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій згідно чинної законодавчо-нормативної бази України.

Завданнями виконання контрольної роботи є:

- вивчення теоретичних аспектів (методів, принципів, форм) контролю та ревізії;

- дослідження та аналіз діючої законодавчої бази, що регулює діяльність підприємств, установ та організацій;

- засвоєння принципів проведення ревізій та перевірок господарських ресурсів (активів) підприємства та джерел їх фінансування (капіталу, зобо­в’язань).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!