Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4372 Вимоги до змісту основних елементів РПЗ кваліфікаційної роботи, Інформаційні управляючі системи та технології, ОДЕУ

Вимоги до змісту основних елементів РПЗ кваліфікаційної роботи, Інформаційні управляючі системи та технології, ОДЕУ

« Назад

3. Вимоги до змісту основних елементів РПЗ кваліфікаційної роботи

Титульний аркуш містить у собі в верхній частині назву міністерства, під ним – назву університету.

У правій частині аркуша розміщують назву факультету та кафедри.

В центрі аркуша розміщують назву виду кваліфікаційної роботи – Магістерська робота або Дипломний проект.

Під нею розміщують саму назву (тему) роботи.

У правій нижній частині розміщують атрибути виконавця – його групу, прізвище, ім’я, по-батькові, а також прізвища та ініціали керівника і рецензента кваліфікаційної роботи, потім резолюцію завідувача кафедри про допущення до захисту КР.

Посередині нижньої частини аркуша вказують місце та рік виконання.

До комплексних КР додається додатковий титульний аркуш (див. додаток А) з назвою комплексної роботі, виконавців і назвою окремих її частин та старости комплексної кваліфікаційної роботі.

Зразки титульних аркушів наводяться у додатку А. Електронні версії бланків відповідних титульних аркушів КР можна одержати на кафедрі.

Анотація (від лат. annotatio – зауваження) – коротка характеристика роботи. Вона додається тільки до магістерських робіт і виконується двома мовами – російською та англійською, якщо магістерська робота написана державною мовою, та державною і англійською, якщо магістерська робота написана російською мовою. Анотація показує відмінні риси й переваги виконаної роботи, містить основну тему роботи, крім цього вона може перелічувати (називати) основні положення (тези) документа, що анотується. Анотація дає коротку відповідь на питання: “Про що говориться в кваліфікаційній роботі?”. Анотація розташовується на одній сторінці.

Пояснювальна записка (до 5 сторінок) є загальною частиною комплексної кваліфікаційної роботи, входить складовою частиною до кваліфікаційної роботи старости. Повторювання її в інших роботах не допускається. Змістовно вона містить формулювання загальної задачі комплексної кваліфікаційної роботи і задачі кожного виконавця, а також висновки і пропозиції. Підписується пояснювальна записка старостою і провідним керівником.

Завдання на дипломне проектування та виконання магістерської роботи є бланком із зазначенням назви міністерства і університету. В ньому проміж іншого наводяться повні вихідні дані щодо виконання кваліфікаційної роботи, її зміст, які затверджуються для виконання завідувачем кафедри.

Зразки бланків завдань наводяться у додатку А.

Календарний план також є бланком, що призначений для впорядкування роботи студентів над КР і є засобом контролю ходу виконання роботи для керівника.

Зразок бланка календарного плану наводиться у додатку А.

Зміст розташовують безпосередньо після заповненого бланка кален­дарного плану, починаючи с нової сторінки. До змісту не включають заголовки попередніх структурних елементів. Для основної частини КР в змісті вказуються назви усіх розділів, підрозділів, пунктів (якщо вони мають заголовки) з відповідними ним номерами сторінок, з яких починається матеріал.

На рис. 3.1 наведений приблизний приклад змісту КР.

Перелік скорочень, умовних позначень, і термінів уміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Усі прийняті у КР мало поширені скорочення, умовні позначення і терміни пояснюють у переліку. Перелік повинен розташовуватись стовпцем. Ліворуч в абетковому порядку наводять скорочення, умовні позначення і терміни, праворуч – їх детальну розшифровку, наприклад: 

Скорочення

БСВВ – базова система вводу-виводу

ЛОМ – локальна обчислювальна мережа

ВАХ – вольт-амперна характеристика

АRSТ – асинхронний RS-тригер

BIOS – Base Input-Output System

MBR – master boot record (головний завантажувальний запис) 

Умовні позначення

МБ – мегабайт (220 байтів)

Мб – мегабіт (220 бітів)

ƒ – частота коливань

ε – відносна похибка 

Терміни

десигнат – то, що позначено деяким знаком

термінальний символ – символ мови, якій не підлягає подальшому роз’ясненню. 

Незалежно від наявності позначень у переліку з першою появою цих елементів у тексті КР наводять їхнє тлумачення (розшифровку).

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

ВВЕДЕНИЕ

1   Исходные данные и технические характеристики проектируемой
корпоративной компьютерной сети ООО “СтройАРТ“

2   Рассмотрение и анализ существующих принципов построения сетей

2.1 Понятие локальной вычислительной сети (ЛВС)

2.2 Классификация ЛВС

2.3 Анализ структурированных кабельных систем (СКС)

2.4 Выбор характеристик коммутационного оборудования

2.5 Сравнение типов сетевых устройств Fast Ethernet

2.6 Функциональное соответствие видов коммуникационного оборудования уровням модели OSI

3   Обзор технологий виртуальных частных сетей (VPN)

3.1 Причины и краткая историческая справка появления VPN

4   Проект построения ЛВС подразделения на основе Fast Ethernet и
объединение подразделений с помощью технологии VPN

4.1 Выбор топологии для проекта

4.2 Выбор кабельной системы для проекта

4.3 Выбор оборудования для проекта

4.4 Выбор программного обеспечения для проекта

4.5 Выбор методов защиты информации в сети

4.6 Вопросы эксплуатации и модернизации спроектированной сети

ВЫВОДЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Приложение А Графическая часть дипломного проекта

Приложение Б Глоссарий специальных терминов

Приложение В (Назва додатку В)

Рисунок 3.1 – Приблизний приклад змісту кваліфікаційної роботи

Вступ вміщується з нової сторінки безпосередньо після переліку скорочень, умовних позначень і термінів, якщо такий є.

У вступі розкривається сутність і стан розв'язуваної проблеми та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення проектування або дослідження. Далі подається загальна характеристика кваліфікаційної роботи у такій послідовності.

1) Актуальність теми, де оцінюється сучасний стан проблеми, при чому відмічаються практично розв'язані задачі, відомі світові тенденції розв'язання задач, доцільність роботи для розвитку науки чи виробництва.

2) Надаються відомості про виконання роботи на замовлення підприємства чи науково-дослідної установи, про входження її результатів до розділів кафедральної наукової тематики, оформлення наукових статей, тез доповідей на конференціях.

3) Формулюються мета роботи і задачі, які необхідно розв’язати для її досягнення. Подаються вихідні матеріали та методи дослідження для досягнення поставленої в роботі мети.

Не можна формулювати мету як "Дослідження …", "Вивчення …", "Аналіз …", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Наприкінці вступу вказуються загальні характеристики КР – повний обсяг аркушів в РПЗ, кількість рисунків, таблиць, посилань.

Суть кваліфікаційної роботи, тобто її основна частина – це викладення відомостей про об’єкт проектування або дослідження, котрі необхідні для розкриття сутності даної роботи та її результатів.

Викладаючи суть КР, особливу увагу приділяють новизні роботи, а також питанням сумісності, взаємозамінності, надійності, безпеки, екології, ресурсній ощадності.

До основної частини обов’язково включається розділ, присвячений моделюванню складних систем яким-небудь з відомих методів.

Суть КР викладають, поділяючи матеріал на розділи, підрозділи та пункти. Більш глибокий розподіл для РПЗ нормативними документами не передбачається. Кожен пункт повинен містити закінчену інформацію.

У роботі треба використовувати одиниці інтернаціональної системі СІ.

Зміст суті кваліфікаційної роботи повинен суворо відповідати завданню на КР і охоплювати найбільш суттєві її сторони. Усі прийняті рішення, вибрані схеми, розрахунки і висновки повинні бути обґрунтовані вимогами завдання.

В основну частину КР не повинні включатися матеріали, що не мають відношення до вирішення поставленої задачі, наприклад текстуальні положення з підручників та інших видань, об’ємні аналітичні матеріали, опис принципів дії існуючої апаратури та інші.

Суворо забороняється безпосередня компіляція з зовнішніх джерел без посилання на них. Відповідальність за компіляцію та достовірність відомостей, які містить кваліфікаційна робота, несе її виконавець.

Узагальнена структура основної частини за розділами може мати наступний вигляд:

1 АНАЛІЗ ОБ'ЄКТА Й ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Опис предметної галузі

1.2 Аналіз предметної галузі з точки зору задачі дослідження

1.3 Критичний аналіз існуючих методів розв'язання задачі

1.4 Постановка задачі дослідження (основні цілі, завдання, які необхідно вирішити)

2 РОЗРОБКА МОДЕЛІ

2.1 Формування вимог до розроблювальної підсистеми, аналіз здійсненності завдання (фізичний, апаратний, часовий)

2.2 Модель оточення, місце задачі в системі вищого рівня, межі підсистеми, вхідні, вихідні змінні, управління, некеровані впливи

2.3 Архітектурне проектування, структурування системи, моделі керування, модульна декомпозиція

2.4 Проектування з повторним використанням компонентів,

покомпонентна розробка, структури додатків, розробка моделі розв'язуваної задачі

3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1 Вибір засобів реалізації й алгоритмування

3.2 Проектування прикладного програмного забезпечення

3.3 Проектування інтерфейсів

3.4 Проектування тестів

4 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

4.1 Дослідження працездатності компонентів підсистеми

4.2 Тестування програмного продукту

4.3 Аналіз підсистеми на захищеність, безпеку, безвідмовність

4.4 Результати досягнення цілей розробки

5 УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ (для магістрів)

5.1 Планування проекту

5.2 Управління ризиками проекту

5.3 Оцінка трудомісткості й термінів розробки програмного за без

печення

5.4 Організаційне забезпечення проекту

 

Висновки вміщують безпосередньо після викладення суті кваліфікаційної роботі, починаючи з нової сторінки.

У висновках наводять:

− оцінку одержаних результатів роботи (негативних також), які під­сумовують попередні висновки з розділів;

− вказують можливі галузі використання результатів роботи;

− відзначають господарську, наукову, соціальну значимість роботи.

Висновки можуть надаватися у вигляді нумерованого списку.

Перелік посилань наводять у кінці розрахунково-пояснювальної записки, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту обов’язково мають бути посилання на джерела інформації, тобто їх порядковий номер у квадратних дужках, наприклад, [5].

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери джерел у переліку повинні відповідати номерам посилань в тексті. Приклади форматів описів посилань у переліку наведені у додатку Б.

Додатки до кваліфікаційної роботи додаються у разі, якщо є необхідність навести повні докази (наприклад, математичні – у КР, котра не має безпосереднього відношення до предмета математики) або подробиці дослідження (проектування).

У додатках вміщують матеріал, який:

− є необхідним для повноти кваліфікаційної роботи, але включення його до основної частини КР може змінити впорядковане і логічне уявлення про роботу;

− не може бути послідовно розміщений в основній частині кваліфікаційної роботи через великий обсяг або способи відтворення;

− може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі.

Як обов'язковий додаток повинні бути представлені тверді копії ілюстративного матеріалу, використовуваного при захисті кваліфікаційної роботи, тобто копія її графічної частини.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!