Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4370 Загальні методичні вказівки з курсу Інформаційні управляючі системи та технології, ОДЕУ

Загальні методичні вказівки з курсу Інформаційні управляючі системи та технології, ОДЕУ

« Назад

1. Загальні методичні вказівки з курсу Інформаційні управляючі системи та технології

Тематика повинна бути актуальною, відповідати сучасному рівню і перспективам розвитку науки та техніки. Конкретні теми визначаються кафедрою щороку, про загальний перелік тем студентів повідомляють напередодні науково-виробничої практики.

У відповідності зі спеціальністю „Інформаційні управляючі системи та технології” рекомендованою тематикою КР може бути проектування й дослідження інформаційних управляючих систем та технологій і їх програмного забезпечення.

 

Додаток А Правила створення та приклади оформлення
переліку посилань кваліфікаційної роботи

Нижче наведені основні правила бібліографічного опису й ілюстративні приклади оформлення переліку посилань на використовувані джерела інформації.

А.1 Правила створення бібліографічного опису

Відомості про використані літературні джерела слід наводити й розташовувати в порядку появи посилань на джерела в тексті РПЗ. Джерела нумеруються й друкуються з абзацного відступу.

Прізвище автора наводиться в називному відмінку, за прізвищем ідуть ініціали. Наприклад: «Іваненко А.Г.».

Якщо авторів більше одного, але менше чотирьох, то вони перераховуються через кому за абеткою. Наприклад: «Іваненко А.Г., Петренко Б.П., Семенюк К.Є.».

Бібліографічний опис книги або статті одного, двох або трьох авторів починається з перерахування авторів, за яким слідує заголовок. Якщо авторів більше трьох, опис починається із заголовка книги або статті, за яким слідує похила риса, а за нею – перерахування перших трьох авторів (спочатку ініціали, потім – прізвище) з додаванням слів «і ін.». Наприклад: «/ А.Г.Іваненко, Б.П.Петренко, К.Є.Семенюк і ін.».

Якщо стаття опублікована в виданні, що видається у вигляді серії, то після заголовка в описі ставляться дві похилі риси, скорочена назва видання й номер серії. Наприклад: «// Вісник ОДЕКУ. сер. 5.».

Якщо стаття опублікована в збірнику або книзі, то після заголовка в описі розміщуються дві похилі риси й назва збірника (книги). Наприклад: «// Програмне й інформаційне забезпечення систем різного призначення на базі ПК: Міжвузівський збірник наукових праць».

Після найменування джерела слідує тире, за яким наводяться відомості про місто видання (Москва скорочується до «М.», Ленінград – до «Л.», Санкт-Петербург – до «СПб.», Київ – до «К.», інші міста наводяться повністю), потім ставиться двокрапка, назва видавництва (без лапок, із прописної літери), кома, рік видання, крапка, тире, кількість сторінок у виданні, літера «с», крапка. Наприклад: «– К.: Техніка, 2009. – 230 c.», «– М.: Наука, 2007. – 125 с.», «– Одеса: ОДЕКУ, 2008. – 230 c.».

Якщо стаття опублікована в журналі, то після заголовка в описі слідують дві похилі риси, назва журналу, крапка, тире, рік видання, крапка, тире, знак номера «№ », пробіл, номер випуску, крапка, тире, буква «с», крапка, номер сторінки (або номери сторінок через тире), крапка. Наприклад: «// Інформаційні технології. – 2009. – № 2. – с. 6 – 8.».

Інші вимоги до оформлення бібліографічних описів – за ДСТ 7.1-2003.

Відомості про електронні ресурси локального й віддаленого доступу наводяться за ДСТ 7.82-2001.

А.2 Приклади оформлення бібліографічного опису

Монографії та підручники (один, два або три автори)

1 Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 697 с.: ил.

2 Организация ЭВМ, 5-е изд./ К.Хамахер, З.Вранешич, С.Заки. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2003. – 848 с.: ил. – (Серия «Классика computer science»).

3 Самофалов К.Г., Корнейчук В.Н., Тарасенко В.И. Цифровые ЭВМ: Теория и проектирование: Учебник. / Под ред. К.Г.Самофалова. – К.: Вища шк., 1989. – 424 с.

4 Препелиця Г.П. Комп’ютерна схемотехніка. Практикум: Навчальний посібник / Г.П.Препелиця; М-во освіти і науки; Одес. держ. екологічний ун-т. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Одеса: Екологія, 2008. – 252 с.

5 Великий В.І., Препелиця Г.П. Мікропроцесорні системи обробки даних та управління в гідрометеорології: Навчальний посібник. – Одеса, Вид-во “ТЕС”, 2004. – 212 с.

6 Семенов А.Б., Стрижаков С.К., Сунчелей И.Р. Структурированные кабельные системы – М.: Компьютер-Пресс, 2001. – 608 с.

7 Шеховцов В.А., Операційні системи., Підручник для вищих навчальних закладів – К: Видавнича група BHV, 2005. – 576 с.

Монографії та підручники (чотири автори)

8 Энергетика атмосферы в полярных областях / В.Ф.Романов, Н.В.Арискина, В.Ф.Васильев, В.Е.Лагун / Под ред. Е.Г.Никифорова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 296 с.

Монографії та підручники (п'ять та більше авторів)

9 Прикладная теория цифровых автоматов: Учебник / Самофалов К.Г., Романкевич А.М., Валуйский В.Н., Каневский Ю.С., Пиневич М.М. / Под ред. чл.-кор. АН УССР К.Г.Самофалова. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987. – 375 с.

10 MPI – The Complete Reference: Vol.1, The MPI Core. Second edition / Snir M., Otto S., Huss-Lederman S. etc. – published by MIT Press, 1998. – 426 p.

Багатотомні видання

11 Мик Дж., Брик Дж. Проектирование микропроцессорных устройств с разрядно-модульной организацией: В 2-х книгах. Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – Кн. 2. – 223 с., ил.

Перекладні видання

12 Таненбаум Э., Вудхалл А. Операционные системы: разработка и реализация (+CD). Классика CS.: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 576 с: ил.

13 Хокинс, Скотт. Администрирование Web-сервера Apache и руководство по электронной коммерции.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом Вильямс, 2001. – 336 с. : ил.

14 Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования: Пер. с англ. – СПб: Питер, 2001. – 368 с.: ил. (Серия «Библиотека программиста»).

Збірники наукових праць

15 Автоматизированное проектирование дискретных управляющих устройств / Под ред. чл. кор. АН СССР М.А.Гаврилова. – М.: Наука, 1980. – 212 с.

Словники

16 Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) / Под научн. ред. к.т.н. В.М.Брябрина. – М.: Рус. яз., 1990. – 335 с.

17 Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки / Уклад.: А.Б.Бартків, О.Я.Гринчишин, Я.Т.Грин­чишин. – К.: Вища шк., 1995. – 445 с.

Складові частини книги

18 Гилмор Ч. Аппаратные средства микропроцессорных систем // Введение в микропроцессорную технику. – М.: Мир, 1984 – с. 302-323.

Складові частини збірника

19 Препелица Г.П., Сибиряков В.В. Метод синтеза асинхронных счетчиков с произвольным модулем и порядком счета. Сб. Гибридные вычислительные машины и комплексы, вып. 7. – К.: Наукова думка, 1984. – с. 82-87. 

Складові частини журналу, стаття в журналі

20 Киреев О.К. Скованные одной сетью // Компьютерра. – 2004. – № 8. – с. 57-58.

21 Кузюрин Н.Н., Фрумкин М.А. Параллельные вычисления: теория и алгоритмы // Программирование. 1991. № 2. – с. 3-19.

22 Bacon D.F., Grahem S.L., Sharp O.J. Compiler transformations for high performance computing // ASM Computing Surveys. 1994. V. 26. № 4. – p. 217-225.

23 Брейман А.Д., Духовный Б.А. Маршрутизация запросов в поисковых системах // Программное и информационное обеспечение систем различного назначения на базе персональных ЭВМ: Межвузовский сборник научных трудов. – Вып. 5. – М.: МГАПИ, 2002. – c. 71-72.

Тези доповідей

24 Солдатов Б.И., Рольщиков В.Б., Заремба В.Г. Исследование флуктуации концентраций в пересыщенных растворах в начале массовой кристаллизации // Тезисы докладов II всесоюзной конференции “Массовая кристаллизация и кристаллизационные методы разделения смесей”. – Ереван: Черкассы: – 1980. – с.39-41.

Стандарти

25 ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Струк­тура і правила оформлення. – Введ. 01.01.96. – К.: Держстандарт України, 1995. – 36 с.

26 INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 14882 First edition 1998-09-01 Programming languages – C++

Електронні ресурси локального й віддаленого доступу

27 MPI: A Message-Passing Interface Standard. June 12, 1995 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mcs.anl.gov/mpi.

28 Параллельный отладчик TotalView [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.etnus.com.

29 Кластерные установки в России [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://parallel.ru/parallel/russia/russian_clusters.html.

30 Дацюк В.Н., Букатов А.А., Жегуло А.И. Многопроцессорные системы и параллельное программирование. Метод. пособие, части 1,2,3 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rsusu1.rnd.runnet.ru/ncube/koi8/method/m1/context.html.

31 MPI: Стандарт интерфейса передачи сообщений. Перевод с англ. Шпаковского Г.И., Мн., 2001 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bsu.by.

32 Цветков В.Я. Компьютерная графика: рабочая программа [Электронный ресурс]: для студентов заоч. формы обучения геоинформатика и др. специальностей / В.Я. Цветков. – Электрон. дан. и прогр. – М.: МИИГАиК, 1999. – лазерный диск. – Мин. систем. требования: IBM PC с CDROM, Windows 95, Word 6.0. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0329900020.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!