Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4369 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт з курсу Інформаційні управляючі системи та технології, ОДЕУ

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт з курсу Інформаційні управляючі системи та технології, ОДЕУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівкидо виконання кваліфікаційних робіт з курсу Інформаційні управляючі системи та технології

для студентів дипломників денної та заочної форми навчання

Напрям підготовки – комп’ютерні науки
спеціальність 7.080401, 8.080401

“Інформаційні управляючі системи та технології”

 

Одеса 2016

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт для студентів дипломників денної та заочної форми навчання. Напрям підготовки – комп’ю­терні науки, спеціальність 7.080401, 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології ”. Одеса, ОДЕКУ, 2010, 48 с., укр. мова.

Укладачі: завідувач кафедрою інформаційних технологій Препелиця Г.П., старший викладач кафедри інформаційних технологій Рольщиков В.Б., доцент кафедри інформаційних технологій Перелигін Б.В.

 

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

2 СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ.. 8

3 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РПЗ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

4. ВИМОГИ ДО ТЕКСТУАЛЬНО-ГРАФІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ.. 15

4.1 Оформлення тексту розрахунково-пояснювальної записки кваліфікаційної роботи. 15

4.1.1 Загальні вимоги до оформлення тексту кваліфікаційної роботи. 15

4.1.2 Нумерація структурних елементів кваліфікаційної роботи 16

4.1.2.1 При нумерації сторінок титульний аркуш є першим аркушем РПЗ. Враховуються усі сторінки, починаючи з титульної, але проставляється нумерація на сторінках, починаючи зі змісту. Сторінки РПЗ необхідно нумерувати, дотримуючись наскрізної нумерації для всього тексту. Номер сторінки проставляють у правому куту верхнього колонтитулу.  15

4.1.2.2 Розділи, підрозділи і пункти РПЗ повинні мати порядкову нумерацію в межах тексту КР та позначатись цифрами без крапки наприкінці. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад: 1.1, 1.2, тощо. Аналогічно нумеруються пункти (1.1.1, 1.1.2, тощо) у межах розділу. Назва розділу, підрозділу і пункту друкується через один інтервал після його номеру.  15

4.1.2.3 На відміну від нумерації основних розділів, додатки нумеруються великими (прописними) літерами української абетки, які розташовуються після слова „ДОДАТОК” (див. с. 5, а також рис. 3.1).  15

4.1.3 Оформлення та нумерація ілюстрацій у кваліфікаційній роботі 17

4.1.4 Оформлення та нумерація таблиць у кваліфікаційній роботі 18

4.1.5 Оформлення та нумерація переліків у кваліфікаційній роботі 19

4.1.6 Оформлення формул та рівнянь у кваліфікаційній роботі 20

4.1.7 Оформлення додатків до кваліфікаційної роботи. 22

4.1.8 Оформлення посилань в кваліфікаційній роботі 23

4.2 Оформлення графічної частини кваліфікаційній роботі 23

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Додаток А Зразки бланків для оформлення кваліфікаційної роботи. 26

Додаток Б Правила створення та приклади оформлення переліку посилань кваліфікаційної роботи. 36

Б.1 Правила створення бібліографічного опису. 36

Б.2 Приклади оформлення бібліографічного опису. 37

Додаток В Особливості мови та її стиля у кваліфікаційній роботі 41

В.1 Особливості мови і стиля кваліфікаційної роботи. 41

В.2 Загальноприйняті скорочення. 45

В.3 Складноскорочені слова й абревіатури. 46

 

ВСТУП

Методичні вказівки встановлюють порядок виконання та оформлення дипломних проектів та магістерських робіт, що у подальшому іменуються кваліфікаційними роботами (КР).

Виконання магістерських робіт і дипломного проектування – заключний етап навчання студентів спеціальності “Інформаційні управляючі системи та технології” для здобуття відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра або спеціаліста і кваліфікації відповідно магістр з комп’ютерних систем або інженер з комп’ютерних систем.

Метою виконання КР є:

− систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань за спеціальністю;

− розвиток навичок проектування та застосування знань для вирішення конкретних практичних, наукових, технічних, економічних та виробничих завдань;

− розвиток навичок самостійної роботи;

− виявлення та оцінка підготовленості студентів до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва.

Методичні вказівки призначені допомогти студентам самостійно та якісно виконати відповідні кваліфікаційні роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!