Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4366 Підготовка до захисту та публічний захист дипломної роботи, Правознавство, ХУУП

Підготовка до захисту та публічний захист дипломної роботи, Правознавство, ХУУП

« Назад

6. Підготовка до захисту та публічний захист дипломної роботи

До публічного захисту дипломної роботи допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану та отримали позитивний відгук наукового керівника.

Науковий керівник не пізніше ніж через 10 днів після надходження роботи на кафедру надає відгук, у якому рекомендує або не рекомендує її до захисту. У разі наявності позитивного відгуку наукового керівника робота передається на рецензування рецензенту, визначеному кафедрою та погодженому деканом факультету. До рецензування дипломних робіт можуть залучатись викладачі профілюючої кафедри, інших кафедр університету, науково-педагогічні працівники інших навчальних закладів, фахівці-практики у сфері, яка пов’язана із темою роботи.

Рецензент має визначити позитивні аспекти роботи, зокрема: глибину та самостійність дослідження, опанування спеціальної літератури, використання матеріалів практики, наявність висновків та пропозицій теоретичного та практичного характеру, наявність апробацій результатів дослідження тощо.

Недоліки, виявлені рецензентом при вивченні дипломної роботи, за своїм характером та змістом можуть розглядатись як:

– недоліки теоретичного характеру – неповнота чи поверховість розгляду окремих питань, компілятивний характер дипломної роботи, суперечливість позицій автора, невірна оцінка існуючих теоретичних положень, відсутність власних висновків та пропозицій тощо;

– недоліки спеціально-юридичного характеру – розгляд студентом нормативних актів чи окремих їх положень, що втратили чинність, як чинних; незнання нового законодавства; недостатнє орієнтування у тенденціях сучасної юридичної практики тощо;

– недоліки техніко-юридичного характеру – неповне чи неточне наведення у дипломній роботі назв та окремих положень нормативних актів, неточний їх переклад, невірне посилання на джерела їх опублікування тощо;

– недоліки редакційного характеру – невірні чи неточні посилання на літературні джерела, орфографічні та пунктуаційні помилки.

Крім зазначених, можуть мати місце й інші недоліки – порушення загальних вимог щодо дипломної роботи (перевищення обсягу, відсутність обов'язкових складових змісту, недоліки в зовнішньому оформленні дипломної роботи тощо), невиправдані запозичення з літератури.

Результатом проведеного рецензентом аналізу дипломної роботи має стати написання письмової рецензії. Форма написання рецензії довільна, однак ряд моментів є обов'язковими. До них належать:

– позиція рецензента щодо актуальності обраної студентом теми;

– оцінка рецензентом визначених студентом предмета, меж, мети та завдань дослідження, запропонованого ним плану (змісту) дипломної роботи;

– оцінка конкретної особистої участі автора в одержанні результатів, викладених у дипломній роботі; ступеня обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у роботі; теоретико-прикладної значимості отриманих результатів дослідження і рекомендацій з подальшого їх використання;

– оцінка структури роботи, мови, стилю, грамотності викладу наукового матеріалу;

– висновок рецензента щодо наявності в дипломній роботі позитивних моментів; узагальнений виклад таких переваг;

– висновок рецензента щодо наявності в дипломній роботі недоліків, виклад недоліків у систематизованому вигляді з відповідними конкретними прикладами;

– визначення впливу позитивних аспектів та недоліків на оцінку дипломної роботи;

– остаточний висновок щодо ступеня відповідності дипломної роботи тим вимогам, які ставляться до такого виду робіт в університеті – «повністю відповідає», «в основному відповідає», «повністю не відповідає»,

– пропозиція щодо можливої конкретної оцінки дипломної роботи з урахуванням її захисту у ДЕК ― «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», «достатньо», «незадовільно», «неприйнятно».

Рецензія може бути написана рецензентом власноручно чи надрукована з обов'язковим зазначенням дати її написання та особистим підписом рецензента.

При наявності позитивного відгуку наукового керівника і позитивної рецензії дипломні роботи допускаються до захисту рішенням кафедри не пізніше, ніж за 2 тижні до початку роботи Державної екзаменаційної комісії. За рішенням кафедри може бути проведений попередній захист робіт.

До захисту не допускаються:

― роботи, які не прийняті кафедрою;

― роботи, які не мають позитивного відгуку та/або позитивної рецензії;

― роботи, недопущені рішенням кафедри.

Допущені до захисту дипломні роботи разом із відгуками наукових керівників та рецензіями, а також списки допущених до захисту дипломних робіт із зазначенням теми, наукового керівника і рецензента, передаються в державну екзаменаційну комісію за підписом завідувача кафедри не пізніше, ніж за тиждень до початку захисту робіт.

Студенту дається можливість ознайомитись з рецензією. Слід пам’ятати, що дипломна робота без відгуку та рецензії до захисту не приймається.

До дипломної роботи можуть додаватися інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної дипломної роботи ― друковані статті за темою дипломної роботи, документи, які вказують на практичне застосування дипломної роботи.

Захист дипломної роботи проводиться відкрито, за участю не менше половини складу державної екзаменаційної комісії при обов’язковій присутності голови комісії. Захист дипломних робіт може проводитися як в університеті, так і на підприємствах, в закладах та організаціях, для яких тематика дипломних робіт, що захищаються, становить науково-теоретичний або практичний інтерес.

На захисті студенту надається слово для викладу основних висновків, зроблених ним у ході дипломного дослідження, і відповідей на питання членів державної екзаменаційної комісії та інших осіб, які присутні на захисті. Для публічного виступу студенту надається 7-10 хвилин.

Виступ студента на відкритому засіданні ДЕК із захисту дипломної роботи має містити в собі:

― чітке формулювання проблеми;

― обґрунтування її актуальності;

― викладення автором основних результатів та або практичних рекомендацій, сформульованих в результаті дослідження.

Після виступу студента надається слово рецензенту, а у разі його відсутності оголошується його письмова рецензія, а також заслуховується відповідь студента на зауваження, висловлені в рецензії.

Дипломна робота оцінюється державною екзаменаційною комісією з урахуванням її змісту і результатів захисту, а також з урахуванням висновків наукового керівника і рецензента.

Рішення державної екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при захисті дипломної роботи, приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів, голос голови є вирішальним.

Критерії оцінювання та результати захисту дипломної роботи визначаються відповідно до положення «Про кредитно-трансферну систему організації навчального процесу в Хмельницькому університеті управління та права», затвердженого наказом університету 22 червня 2010 року № 485 / 10.

Результати захисту дипломних робіт оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання державної комісії.

Рішенням державної екзаменаційної комісії можуть бути відзначені дипломні роботи, які складають теоретичну або практичну значимість.

Дипломна робота може бути рекомендована державною екзаменаційною комісією до опублікування або впровадження.

Студент, дипломна робота якого оцінена державною екзаменаційною комісією оцінкою «незадовільно», «неприйнятно» відраховується з університету і йому видається академічна довідка.

У випадках, коли захист дипломної роботи визнається незадовільним, державна екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою. У цьому випадку студент може бути допущений до захисту протягом трьох років після закінчення університету.

Студентам, які не захищали дипломну роботу з поважних причин (документально підтверджених). Строк навчання може бути продовжений ректором університету до наступного терміну роботи державної комісії із захисту дипломних робіт, але не більше, ніж на один рік.

За результатами захисту кафедра може рекомендувати найкращі роботи, для передачі їх у наукову бібліотеку університету з метою використання у навчальному процесі.

Захищені дипломні роботи передаються на зберігання в архів університету, де зберігаються протягом 5 років, після чого знищуються у встановленому порядку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!