Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4365 Наукове керівництво дипломною роботою, Правознавство, ХУУП

Наукове керівництво дипломною роботою, Правознавство, ХУУП

« Назад

5. Наукове керівництво дипломною роботою

Для керівництва дипломною роботою студента призначається науковий керівник із числа науково-педагогічних працівників кафедри, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, а при необхідності й інші науково-педагогічні працівники університету та висококваліфіковані практичні працівники.

Керівництво дипломною роботою здійснюється з метою надання студентові необхідної допомоги в процесі її виконання, а також здійснення контролю за дотриманням вимог до дипломної роботи.

Основними формами керівництва дипломною роботою є:

– попередні консультації;

– погодження плану дипломної роботи;

– поточні консультації;

– перевірка дипломної роботи;

– написання відгуку на дипломну роботу;

– консультація щодо захисту дипломної роботи у ДЕК.

Попередні консультації включають:

– загальну консультацію з поясненням основних вимог до дипломної роботи (форма виконання, обсяг, терміни написання, особливості змісту окремих розділів тощо);

– поради щодо бібліографії (необхідний обсяг нормативного матеріалу, основні монографічні роботи з теми, останні публікації в періодиці, зарубіжні джерела, методика складання списку використаних джерел тощо);

– рекомендації щодо використання у дипломній роботі матеріалів юридичної практики (перш за все неопублікованої) та інших матеріалів ілюстративного характеру.

У результаті попередніх консультацій студент має одержати чіткі і конкретні роз’яснення щодо змісту та форми дипломної роботи, а також щодо дій, які він має зробити на початковому етапі її виконання.

Погодження плану дипломної роботи і графіки виконання. Як правило, ця форма керівництва дипломною роботою передбачає:

– рекомендації студенту щодо опрацювання тих джерел, які необхідні для складання плану дипломної роботи;

– ознайомлення з планом дипломної роботи, що складений студентом;

– оцінка запропонованого плану; якщо потрібно - формулювання зауважень і пропозицій щодо плану та їх обговорення із студентом;

– вироблення і узгодження основного варіанту (кількох варіантів) плану дипломної роботи і визначення графіку її виконання.

Поточні консультації. Поточні консультації проводяться під час безпосереднього виконання студентом дипломної роботи, а також під час проходження переддипломної практики, і можуть стосуватися:

– узагальнення юридичної, перш за все, правозастосовчої практики та опрацювання інших матеріалів (розроблення анкет, їх заповнення, методика узагальнення, робота з архівними матеріалами тощо);

– використання практичних матеріалів у дипломній роботі (наведення витягів з процесуальних документів, статистичних даних, окремих положень щодо узагальнення правозастосовчої практики тощо);

– уточнення позиції студента щодо окремих спірних питань, які розглядаються в дипломній роботі;

– формулювання пропозицій щодо вдосконалення законодавства та юридичної практики, інших рекомендацій теоретичного та практичного характеру.

У результаті поточних консультацій студент має одержати від керівника конкретну допомогу у вирішенні тих питань, які виникають у нього в процесі підготовки чорнового варіанту дипломної роботи.

Перевірка дипломної роботи. Перевірка дипломної роботи починається з перевірки її чорнового варіанту, виконаного студентом. За домовленістю між керівником і студентом це може бути поетапна перевірка окремих розділів (підрозділів) дипломної роботи, яка здійснюється у ході її виконання, або перевірка першого варіанту дипломної роботи в цілому.

Ознайомлюючись з текстом відповідного розділу (підрозділу), керівник формулює конкретні зауваження та інші міркування по тексту чи на окремому аркуші. Він дає загальну оцінку усього розділу, в якій, зокрема, вказує:

– наскільки представлений варіант відповідає вимогам, встановленим до дипломних робіт;

– зауваження, які на думку керівника, обов'язково повинні бути враховані студентом при доопрацюванні;

– зауваження та рекомендації, які бажано врахувати для підвищення рівня дипломної роботи.

Після доопрацювання студент повторно подає керівнику, як правило, лише ті частини дипломної роботи, яких безпосередньо стосувались зауваження та рекомендації. Керівник, якщо потрібно, формулює нові зауваження та рекомендації.

Якщо студент відмовляється враховувати зауваження чи рекомендації керівника дипломної роботи, останній попереджує студента про те, які наслідки, на його думку, це матиме – негативний відгук, негативна рецензія, зниження оцінки дипломної роботи під час її захисту тощо.

Результатом перевірки керівником одного чи кількох варіантів дипломної роботи є конкретні висновки щодо відповідності представленого варіанту тим вимогам, які ставляться до дипломних робіт в університеті.

Написання відгуку на дипломну роботу. Після подання студентом остаточного варіанту дипломної роботи керівник пише офіційний відгук на неї. Зміст такого відгуку залежить від конкретних висновків, які керівник зробив після перевірки остаточного варіанту дипломної роботи.

Якщо поданий варіант, на думку керівника, повністю відповідає вимогам, що ставляться до дипломних робіт, керівник у загальній формі відзначає це у відгуку і робить висновок про можливість допуску роботи до захисту у ДЕК

Якщо поданий варіант, на думку керівника, в основному відповідає вимогам, що ставляться до дипломних робіт, він відзначає це у відгуку. Одночасно керівник може навести конкретні недоліки поданого варіанту роботи, а також вказати, які його зауваження не були враховані студентом. У кінці відгуку він робить висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту у ДЕК.

У випадку, коли поданий варіант, на думку керівника, в цілому не відповідає вимогам, що ставляться до дипломних робіт, він відзначає це у відгуку. Одночасно керівник зобов'язаний навести найбільш істотні недоліки поданого варіанту, а також вказати, які його зауваження не були враховані студентом. У кінці відгуку він робить висновок про неможливість допуску поданого варіанту дипломної роботи до захисту у ДЕК.

Наявність відгуку на дипломну роботу є необхідною умовою передачі роботи на рецензування та остаточного прийняття рішення завідувачем кафедри про її допуск чи недопуск до захисту у ДЕК.

Консультація щодо захисту дипломної роботи у ДЕК. Така консультація проводиться на прохання студента після ознайомлення студента та керівника з рецензією на дипломну роботу. Вона, зокрема, включає:

– ознайомлення студента із загальними вимогами щодо його виступу на засіданні ДЕК (план виступу, його обсяг, на що потрібно звернути особливу увагу тощо);

– пояснення щодо характеру та форми відповідей на можливі запитання після виступу на засіданні ДЕК;

– рекомендації щодо відповідей на ті зауваження рецензента, які є дискусійними.

У результаті наданої консультації студент повинен отримати конкретні рекомендації щодо захисту ним дипломної роботи на засіданні ДЕК.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!