Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4363 Виконання дипломної роботи та основні вимоги до її змісту, Правознавство, ХУУП

Виконання дипломної роботи та основні вимоги до її змісту, Правознавство, ХУУП

« Назад

3. Виконання дипломної роботи та основні вимоги до її змісту

Роботу над текстом доцільно розпочинати з першого розділу, в якому зазвичай висвітлюються найбільш загальні питання (часто теоретичного характеру) досліджуваної проблеми. Виклад тексту повинен відповідати темі роботи. Автор повинен суворо слідкувати за тим, аби не виходити за її межі. При цьому слід послідовно, логічно викладати матеріал, не забуваючи при цьому зазначати використані джерела. Обов’язковою вимогою до дипломної роботи є наявність власного бачення проблематики, самостійних висновків, ідей, пропозицій до законодавства тощо.

Виклад тексту роботи повинен відповідати плану і не повинен зводитися до набору непов’язаних між собою окремих положень, фактів. Кожне запропоноване положення необхідно теоретично обґрунтувати, підтвердити підібраним та систематизованим фактичним і статистичним матеріалом. Усі використовувані в тексті таблиці, схеми, графіки, діаграми повинні обов’язково мати відповідні коментарі і мають бути проаналізовані. Якщо такого аналізу немає, то наведені наочні засоби не тільки не зараховуються в актив роботи, а й відносяться до пасиву, через що оцінка знижується за невміння подати досліджуваний матеріал.

При написанні тексту слід звернути увагу на стиль викладу:

– не потрібно використовувати довгих, заплутаних речень;

– не слід користуватись занадто часто вживаними малоінформативними штампами;

– намагатися викладати думки просто і образно;

– абзаци не повинні складатися з одного речення.

При написанні дипломної роботи обов’язковим є використання Конституції України, міжнародних договорів, законів України та інших нормативно-правових актів. Тому, збираючи матеріал, необхідно опрацювати всю нормативно-правову базу з теми дипломної роботи. Необхідно також обов’язково опрацювати рішення та висновки Конституційного Суду України, що можуть стосуватись теми дослідження.

При дослідженні нормативних актів необхідно проаналізувати практику їх застосування та виявити можливі недоліки в цій сфері.

Вивчаючи відповідний нормативно-правовий акт, слід обов’язково звернути увагу на джерело його офіційного опублікування.

При опрацюванні нормативного матеріалу необхідно використовувати лише чинні нормативно-правові акти, враховуючи останні зміни та доповненнями до них. Посилання на застарілу нормативно-правову базу (за винятком використання цих актів в історичному чи порівняльному аспекті) є суттєвим недоліком дипломної роботи.

Збір та опрацювання матеріалів з теми роботи проводиться також під час проходження навчальної та переддипломної практики. Тому місце її проходження та зміст необхідно скоординувати з темою дипломної роботи, для того щоб зібрати необхідні матеріали юридичної практики, в тому числі неопубліковані, архівні матеріали, результати власних спостережень тощо.

Досліджуючи те чи інше питання, необхідно також використовувати практику судів загальної юрисдикції, третейських судів тощо. З метою проведення порівняльного аналізу варто також опрацювати законодавство та судову практику зарубіжних країн, а також, у разі потреби, – практику Європейського суду з прав людини.

При написанні окремих дипломних робіт доцільним може стати проведення соціологічних досліджень, опитувань та використання інших методів збору інформації, які також варто провести на цій стадії виконання дипломної роботи.

При висвітленні передбачених планом питань потрібно:

― наводити і розглядати різні погляди окремих науковців та практичних працівників щодо проблем, які досліджуються;

― визначати свою позицію щодо спірних проблем, підтримуючи одну чи кілька з висловлених точок зору або формулюючи свою власну з наведенням відповідних аргументів;

― аналізувати відповідні положення нормативно-правових актів, у тому числі, в разі потреби, законодавство іноземних держав та міжнародно-правові акти;

― використовувати матеріали юридичної практики та матеріали ілюстративного характеру (статистичні дані, узагальнення, витяги з архівних документів, дані соціологічних опитувань тощо);

― підтримувати чи вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства та поліпшення практики його застосування, формулювати інші пропозиції спеціально-юридичного, методологічного та теоретичного характеру.

Результатом цього етапу є підготовка першого варіанту дипломної роботи, який подається студентом для перевірки науковому керівнику.

При виконанні дипломної роботи слід уникати таких типових помилок:

― зміст роботи не відповідає плану дипломної роботи або не розкриває тему повністю чи її частини;

― зміст розділів (підрозділів) не відбиває реальну проблемну ситуацію, стан об'єкта дослідження;

― безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень;

― логічні помилки, невміння виокремити головне;

― мета дослідження не пов'язана з проблемою, сформульована абстрактно і не відбиває специфіки об'єкта та предмета дослідження;

― автор не виявив самостійності, робота є компіляцією або плагіатом;

― не зроблено глибокого і всебічного аналізу чинних нормативних документів, нової спеціальної літератури (останні 2-10 років) з теми дослідження;

― кількість використаних джерел є недостатньою для всебічного вивчення теми або переважно використовувались підручники, а не спеціальна наукова література;

― поверхнево висвітлено стан практики, невдало поєднано теорію з практикою;

― кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням або тексту роботи;

― у роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал;

― бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без дотримання вимог державного стандарту;

― наведено таблиці, діаграми, схеми, які не складені самостійно, а запозичені з підручника, навчального посібника, монографії або наукової статті;

― обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, робота виконана неохайно, з помилками.

Структурно дипломна робота повинна складатися із титульного аркуша, змісту роботи, вступу, основної частини (розділів та підрозділів), висновків, списку використаних джерел та додатків (у разі потреби).

Дипломна робота розпочинається титульним аркушем, у якому зазначаються: офіційна назва «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України», назва навчального закладу та кафедри, на якій виконана робота; тема дипломної роботи; прізвище, ім’я та по батькові автора; прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника; вказівки про допуск роботи до захисту, дату захисту; місто та рік написання роботи (див. додаток В).

Зміст дипломної роботи повинен бути складним. Необхідно намагатися зробити так, щоб усі питання плану являли собою єдину структуровано-логічну систему, в якій кожний наступний пункт розвиває і доповнює попередні. При цьому у роботі не може бути менше двох розділів (див. додаток Д).

Якщо у роботі використано понад п’ять умовних позначень (абревіатур, символів, скорочень, які не є загальноприйнятими), то це зазначається на окремому аркуші, який розташовується перед текстом роботи як «Перелік умовних скорочень».

У вступі розкривається актуальність обраної теми, наводиться обґрунтування необхідності проведення дослідження та інші вихідні дані до дипломної роботи (див. Додаток Ж).

Актуальність теми роботи, що обумовила її вибір. Визначення актуальності будь-якої теми має бути ясним, конкретним і повинно розкривати доцільність дослідження теми для розвитку юридичної науки та практики, її соціальне значення. Правильне окреслення актуальності визначає стратегію дослідження, дозволяє відокремити головне від другорядного та визначити напрямок наукового пошуку.

Визначення об’єкту та предмету дослідження. Об’єкт дослідження – частина об’єктивної реальності, процес або явище, яка породжує проблемну ситуацію і обрана для вивчення. Як правило, об’єкт визначають як коло конкретних суспільних відносин, що буде досліджуватись у роботі.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Саме на предмет дослідження повинна бути спрямована увага, оскільки предмет визначає тему дипломної роботи та аналіз останніх досліджень з даної теми.

Найбільш важлива частина вступу – визначення мети та завдань дослідження. Мета формулюється лаконічно, одним реченням і повинна випливати з теми роботи. Наприклад: «…Формування єдиного підходу до юридичних складів як підстав виникнення, зміни та припинення правовідносин». Відповідно до визначеної мети формулюються завдання, які деталізують та розкривають мету. Характер завдань випливає з назв розділів та підрозділів роботи і їх зміст формулюють, використовуючи такі поняття: визначити …, встановити …, охарактеризувати…, розробити…, виявити…., сформулювати …, розкрити… тощо.

Апробація результатів дослідження (у разі наявності) – наводяться дані щодо участі автора в конференціях, колоквіумах, круглих столах та щодо публікацій за темою дипломної роботи, якщо такі мали місце.

Структура роботи. Коротко визначається кількість структурних частин та загальний обсяг роботи. Наприклад: «Відповідно до мети та завдань дослідження робота складається зі вступу, … розділів, … підрозділів, висновків, списку використаних джерел із … найменувань та … додатків. Загальний обсяг роботи … сторінок».

Остаточний варіант вступу доцільно писати після завершення основної частини роботи.

В основній частині викладається зміст дослідження: основні теоретичні положення, що визначають сутність обраної теми, предмету дослідження, з урахуванням мети та завдань дипломної роботи; доктринальні положення, різноманітні підходи до зазначених проблем на основі аналізу спеціальної літератури; обґрунтовується та формулюється особиста точка зору з розглянутих проблем; здійснюється аналіз нормативного матеріалу за законодавством України, іноземних держав та міжнародно-правовими документами; досліджуються матеріали судової практики до теми роботи; пропонуються можливі шляхи вирішення проблем, що існують.

Найбільш оптимальний варіант структурування тексту – 3-4 розділи, які поділяються на підрозділи. Як виняток, окремі розділи можуть не мати підрозділів. Розділ не може складатись з одного підрозділу. Як правило, розділ включає 2-4 підрозділи. Кожний розділ дипломної роботи повинен закінчуватися короткими висновками.

Висновки до роботи – це фактичне підведення підсумків дослідження. Саме у висновках до роботи викладаються (наводяться) найбільш важливі наукові та практичні результати, які одержані під час дослідження.

Висновки автора дослідження повинні мати теоретичне та практичне обґрунтування, містити елементи новизни та самостійності.

У висновках повинно бути сформульовано шляхи розв’язання проблемних питань, які досліджуються у роботі; наведено позитивний ефект, який очікується від їх розв’язання. Якщо при цьому автором дослідження пропонується внести зміни до чинного законодавства або прийняти новий нормативно–правовий акт, обов’язково у висновках  мають наводитись зміст та сутність таких змін, або проект нового нормативно–правового акту, його частини. Отже, висновки до роботи полягають у розробці чітких рекомендацій щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. Крім цього, у висновках до роботи намічаються та обґрунтовуються перспективи подальшого вивчення теми дослідження.

Дипломна робота завершується списком використаних джерел, на які є посилання в тексті роботи та які використані при її підготовці.

Цифрові, інформативні матеріали, які не використовуються в роботі при аналізі, а тільки підтверджують певні положення, бажано подавати в додатках, які розміщуються у кінці роботи, після списку використаних джерел. Обсяг додатків у загальному обсязі дипломної роботи не враховується. Також у додатках поміщуються копії наукових праць студента (тез доповідей на наукових конференціях, наукові статті тощо).

Обсяг основного тексту роботи повинен бути не меншим 60 і не більшим 80 аркушів. До основного тексту входять:

― вступ (3–5 арк.);

― розділи 1, 2, 3, 4 (50–70 арк.);

― висновки (3–5 арк.).

Обсяг наступних складових частин роботи – списку використаних джерел та додатків (якщо вони є) залежить від кількості джерел та змісту роботи.

Виконані частини роботи подаються на розгляд науковому керівнику і з урахуванням його зауважень уточнюються, доповнюються, а у разі необхідності перероблюються студентом.

Робота має бути написана грамотно та ретельно відредагована і відформатована. Нижче тексту, розміщеного на останній сторінці роботи, має міститись особистий підпис дипломника. Після завершення виконання роботи, її доопрацювання, за погодженням з науковим керівником дипломна робота передається для палітурування. Дипломну роботу рекомендується виготовляти у двох екземплярах, один для здачі на кафедру, другий залишається у студента.

Завершена, зброшурована дипломна робота реєструється в навчальному відділі і передається на кафедру не пізніше 20 квітня, а студентами заочного факультету ― не пізніше 30 квітня випускного року. Роботи студентів, які пропустили термін подання робіт в навчальний відділ з поважної причини, можуть бути прийняті за клопотанням наукового керівника з дозволу декана чи його заступника.

Після цього робота передається для підготовки відгуку та рецензії на неї відповідно до порядку, встановленого Положенням про кваліфікаційні роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!