Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4355 Тема 6 Удосконалення оцінювання персоналу, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

Тема 6 Удосконалення оцінювання персоналу, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Тема 6 Удосконалення оцінювання персоналу

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти оцінювання персоналу

1.1. Зв’язок оцінювання персоналу зі стратегією та політикою управління персоналом

1.2. Методи оцінювання персоналу

1.3. Сертифікація працівників

Розділ ІІ. Діагностика оцінювання персоналу на підприємстві та його ефективність

2.1. Аналіз та оцінка стану організації оцінювання персоналу на підприємстві

2.2. Ефективність оцінювання персоналу на підприємстві

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо удосконалення оцінювання персоналу підприємства

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

І. Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

ІІ. Аналітична частина

Основною формою оцінювання персоналу на ТОВ «МОРЕПРОДУКТ» є періодична підсумкова атестація.На підставі Положення «Про порядок проведення атестації працівників ТОВ «МОРЕПРОДУКТ» та вихідної інформації, що додаються:

1. З’ясувати, чи проводиться атестація працівників підприємства у визначений час, за встановленою формою, згідно зі спеціальною розробленою процедурою та з якою періодичністю.

2. З’ясувати та оцінити основні цілі атестації працівників підприємства.

3. З’ясувати, чи забезпечує Положення про атестацію об’єктивну оцінку результатів діяльності працівників щодо виконання ними обов’язків (з урахуванням кваліфікації, ділових і особистих якостей) і встановлення їх відповідності займаним посадам, чи сприяє виявленню перспективних та ініціативних працівників для включення до резерву для висування на вищі посади?

4. Проаналізувати та оцінити якісний склад працівників підприємства, що підлягали атестації.

5. Проаналізувати та критично оцінити основні етапи організації атестації працівників підприємства. Зокрема в процесі аналізу та оцінки, дати відповіді на питання:

− Чи забезпечує бланк відгуку-характеристики комплексну оцінку працівника?

− Чи дають протоколи засідань атестаційних комісій повну картину про потенціал працівника та його результати праці?

− Чи використовуваний метод проведення атестації мав комплексний, всеохоплюючий характер?

− Яких працівників атестаційна комісія вважала атестованими?

− Чи результати голосування були повідомлені працівникам відразу після голосування?

− Які висновки зробили атестаційні комісії після завершення всієї процедури проведення атестації?

6. За даними таблиці 1 проаналізувати та оцінити результати атестації працівників. Які рішення прийняті атестаційними комісіями після процедури голосування (мотиваційні, кваліфікаційні, адміністративні тощо)? Які рішення за результатами атестації може прийняти керівник підприємства? Критично оцінити прийняті рішення.

7. Оцінити, чи була атестація достатньо урегульованою з погляду нормативно-правового забезпечення?

8. За даними таблиці 2 проаналізувати та оцінити результати діяльності атестованих працівників з точки зору досягнення підприємством поставлених специфічних цілей, тобто наскільки ефективно діє підприємство та використовуються його ресурси.

Для характеристики ефективності господарської діяльності підприємства, ступеня використання його ресурсів, у тому числі персоналу, використати показники рентабельності. Розрахувати показник рентабельності персоналу, за допомогою якого оцінити ефективність використання персоналу підприємства.

Рентабельність персоналу (Рп)розраховувати через показник прибутку в розрахунку на одного працівника підприємства (Рп), що обчислюється як відношення прибутку за період (П) до середньооблікової чисельності персоналу (ЧсрПВП) (у відсотках):

Зв’язок рентабельності персоналу з рівнем продуктивності праці проаналізувати за допомогою формули:

де Рп – рентабельність персоналу;

П – прибуток від реалізації продукції;

ЧПВП – середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу;

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції;

ВП – вартість випуску продукції в діючих цінах;

Роб – рентабельність обороту;

Чрп – частка реалізованої продукції у загальному обсязі випуску товарної продукції;

РВ – середньорічний виробіток продукції на одного працівника у поточних цінах.

Використовуючи метод абсолютних різниць, за складовими даної формули визначити, як зміниласьрентабельність персоналу підприємства (∆Рп=Рп1–Рп0) за рахунок таких показників (чинників):

1. зміни рентабельності обороту (∆Робоб1 –Роб0):;

2. зміни частки реалізованої продукції в її загальному випуску (∆Чрп= Чрп1– Чрп0):

3. зміни продуктивності праці (середньорічного виробітку) (∆РВ= РВ1– РВ0):

9. Результати розрахунку впливу чинників на зміну рентабельності персоналу ТОВ «МОРЕПРОДУКТ»за 2016-2015 роки навести в таблиці 3. Зробити відповідні висновки.

10. Сформулювати у вигляді висновків недоліки організації та ефективності атестації персоналу на підприємстві.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

– записати розрахункову формулу в символах;

– пояснити значення кожного символу;

– підставити потрібні числові значення;

– конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру). 

Вихідна інформація

 1. Об’єкт дослідження – оптово-переробне підприємство ТОВ «МОРЕПРОДУКТ».

 2. Продукція та товари – заморожене м’ясо та м’ясопродукти; заморожені риба та рибопродукти; заморожені овочі і ягоди.

 3. Характер виробництва – малосерійний.

 4. Основна форма оцінювання персоналу − періодична підсумкова атестація, метод атестації − описові характеристики (оцінка подається у текстовій формі).

 5. Положення «Про порядок проведення атестації працівників ТОВ «МОРЕПРОДУКТ» (додаток А).

 6. Періодичність проведення атестації – один раз на три роки.

 7. Остання атестація персоналу проводилась у грудні 2015 р., наступна запланована на листопад 2018 р.

 8. Робота з атестації працівників підприємства у 2015 р. складалася з наступних етапів:

Перший етап «Підготовка до проведення атестації».

Керівником підприємства виданий наказ щодо проведення атестації працівників та графік її проведення.

Список працівників, які підлягали атестації складений за підрозділами підприємства (усього 32 особи): 9 керівників (з них 3 заступника генерального директора і 8 керівників структурних підрозділів), 9 професіоналів, 11 фахівців та 3 технічні службовці.

Більшість працівників підприємства на дату атестації вже пропрацювали три роки з дати його заснування.

Проведено 6 засідань двох атестаційних комісій. Кожна атестаційна комісія у своєму складі мала 6 членів комісії, одного голову комісії та секретаря. Секретарем атестаційної комісії № 1 був призначений менеджер по персоналу, атестаційної комісії № 2 – фахівець бухгалтерії.

У період підготовки до атестації між членами кожної атестаційної комісії були розподілені обов’язки.

Підготовкою атестаційних листів займалися секретарі комісій. Стандартний примірник атестаційного листа поданий у додатку В.

До атестаційних комісій були подані складені відгуки-характеристики працівників без листів попередньої атестації працівника.

Основні показники, за якими оцінювалися працівники ТОВ «МОРЕПРОДУКТ» у 2015 році зафіксовані у бланку відгуку-характеристики (додаток Б).

Бланк відгуку-характеристики на атестанта заповнювався його безпосереднім керівником без залучення інших фахівців. Висновки робили на основі аналізу діяльності працівника з урахуванням вимог нормативних документів.

Кожен працівник, який підлягав атестації, заздалегідь, але не пізніше ніж за тиждень до атестації, був ознайомлений з підготовленим на нього відгуком-характеристикою. Атестаційний лист попередньої атестації працівника та відгук-характеристика були подані до атестаційної комісії за два тижні до атестації. Результати оцінювання погоджувалися між керівником та підлеглим.

На підприємстві фахівці з оцінювання персоналу стикнулися з проблемою опору персоналу даній процедурі.

Другий етап «Проведення атестації» організований з участю уповноваженого представника від трудового колективу.

Атестація працівників керівного складу здійснена в індивідуальному порядку в дні і години, встановлені графіками проведення атестації.

Призначені секретарі атестаційних комісій вели протоколи засідань (додаток Д). Кожна атестаційна комісія № 1 та № 2 під час атестації працівників ТОВ «МОРЕПРОДУКТ» розглянули подані матеріали (атестаційний лист, відгук-характеристику), заслуховували повідомлення працівника про його роботу та досягнуті успіхи. Під час засідання комісії відбувалося всебічне обговорення успіхів та недоліків у роботі працівника. Атестанту надавали можливість дати вичерпні відповіді на запитання і зауваження.

На підставі отриманих даних і з урахуванням обговорення результатів діяльності працівника, його ділових та особистих якостей атестаційні комісії № 1 та № 2 приймали рішення відкритим голосуванням у відсутності атестанта: відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді.

Матеріали атестації після її завершення були передані генеральному директору ТОВ «МОРЕПРОДУКТ», а інший примірник цих документів зберігається в особових справах працівників.

За результатами атестації генеральним директором виданий наказ, до якого додавався план заходів щодо виконання рекомендацій атестаційної комісії.

ІІІ етап атестації «Підбиття підсумків» містив наступні кроки:

 • підготовка звітів атестаційної комісії за підсумками атестації в установлені строки;

 • підготовка підсумкового звіту за результатами атестації по підприємству в цілому;

 • підготовка і затвердження рішень з питань управління персоналом на основі висновків атестаційної комісії.

За підсумками атестації працівників у грудні 2015 року, з участю членів атестаційних комісій підприємства проведене обговорення результатів атестації працівників, які атестувалися, на спеціальній нараді, де колектив виявляв недоліки у процедурі проведення атестації.

Результати голосування були повідомлені працівникам відразу після голосування членами атестаційних комісій. 

Таблиця 1

Узагальнені результати атестації працівників

ТОВ «МОРЕПРОДУКТ» за 2015 р.

Найменування показників

Всь-ого

з них:

Керівники

Профе-сіонали

Фахі-

вці

Тех-нічні служ-бовці

заступ-ники гене-рального директора

керівники струк-турних підроз-ділів

1.Працівники, що підлягали атестації

32

3

6

9

11

3

2.Утворено атестаційних комісій

2

1

1

3.Результати проведеної атестації працівників:

32

3

6

9

11

3

- відповідає займаній посаді

27

2

5

8

9

3

- в тому числі: рекомендовано в резерв на вищу посаду

8

1

2

3

2

0

- відповідає займаній посаді за певних умов з повторною атестацією через рік (вказати певні умови відповідності)

5

1

1

1

2

Таблиця 2

Основні економічні показники діяльності

ТОВ «МОРЕПРОДУКТ» за 2013-2015 роки 

Показники

2013

2014

2015

Відхилення

2015 р. від (+,–)

2013р.

2014р.

1. Товарна продукція, грн.

11 730 800,2

11 560 723,6

11 736 568,1

 

 

2. Реалізована продукція, грн.

10 712 455,7

10 458 085,6

10 245 119,3

 

 

3. Прибуток балансовий (чистий прибуток від реалізації продукції), грн.

1 529 500,0

1 262 902,3

1 056 922,0

 

 

4. Середньооблікова чисельність ПВП, осіб

169

172

168

 

 

5. Рентабельність персоналу (прибуток на одного працівника), грн. (5=3/4)

 

 

 

 

 

6. Частка реалізованої продукції у загальному обсязі виробленої товарної продукції, % (6=2/1х100%)

 

 

 

 

 

7. Рентабельність обороту, % (7=3/2х100%)

 

 

 

 

 

8. Середньорічний виробіток працівника за показником товарної продукції, грн. (8=1/4)

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Результати розрахунку впливу чинників на зміну рентабельності персоналу ТОВ «МОРЕПРОДУКТ» за 2013-2015 роки 

Показники

2013

2015

Відхилення 2015 р. від 2013 р.

Усього

у тому числі за рахунок зміни:

рента-бельності обороту, ∆Роб

частки реалізо-ваної продукції в її загаль-ному випуску, ∆Чрп

середньо-річного виробітку одного праців-ника,

∆РВ

1. Рентабельність персоналу, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

2. Рентабельність обороту, %

 

 

 

Х

Х

Х

3. Частка реалізованої продукції в її загальному випуску, %

 

 

 

Х

Х

Х

4. Середньорічний виробіток одного працівника за показником товарної продукції, тис. грн.

 

 

 

Х

Х

Х

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, у т.ч. зарубіжного, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність, тобто виходити з необхідності усунення проблем і недоліків, виявлених в аналітичній частині курсової роботи. Під час розроблення напрямів та пропозицій щодо вдосконалення організації оцінювання персоналу на підприємстві можна обрати 2-3 із нижче запропонованих варіантів або запропонувати власні:

− напрями розробки ефективної процедури оцінювання персоналу на підприємстві;

− розробка сучасних підходів щодо підвищення ефективності організації оцінювання персоналу на підприємстві;

− створення ассессмент – центру на підприємстві;

− використання балової методики оцінювання персоналу на підприємстві;

− прогнозування просування працівників по службі і планування ділової кар’єри тощо.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!