Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4338 Критерії експертного оцінювання рецензентом знань студентів, Управління персоналом і економіка праці, КНЕУ ім. Гетьмана

Критерії експертного оцінювання рецензентом знань студентів, Управління персоналом і економіка праці, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Критерії експертного оцінювання рецензентом знань студентів при виконанні та захисті курсової роботи з дисциплін фахового спрямування

 

1.Текст курсової роботи

65 балів

1.1

Загальні вимоги до тексту курсової роботи:

25 балів

1.1.1

Наявність та чіткість формування мети і завдання курсової роботи, обґрунтованість актуальності теми

3

1.1.2

Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи

3

1.1.3

Правильність оформлення списку літератури (порядок розміщення, повнота, сучасність, відсутність помилок)

2

1.1.4

Наявність, якість ілюстративних матеріалів (рисунків, схем, діаграм, графіків, таблиць) у тексті роботи та відповідність їх оформлення встановленим критеріям (вимогам)

3

1.1.5

Правильність оформлення курсової роботи (нумерація сторінок, оформлення титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок

4

1.1.6

Повнота і відповідність висновків змісту курсової роботи

10

1.2

Вимоги до змісту курсової роботи:

40 балів

1.2.1

Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. Наявність наукової полеміки. Етика цитування (наявність посилань на літературні джерела). Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання власної думки студента – автора курсової роботи)

10 балів

1.2.2

Наявність, системність і глибина особистого аналізу сучасних фактичних матеріалів організації, наявність і переконливість узагальнень і висновків з аналізу, виявлення проблем і недоліків у діяльності організації за темою КР

15 балів

1.2.3

Наявність та логічний зв’язок заходів, що пропонуються для вирішення проблеми, з проведеним у роботі аналізом фактичних матеріалів, їх актуальність та реальність. Розробка альтернативних варіантів рекомендацій, обґрунтування та розрахунок ефективності запропонованих рішень.

Наявність аналізу зарубіжного досвіду та його використання при розробці пропозицій

15 балів

 

 

Захист курсової роботи (доповідь)

35 балів

  1.  

Володіння культурою презентації (вільне володіння текстом доповіді, наявність в структурі доповіді всіх належних елементів: вітання, представлення, обґрунтування актуальності, мети, завдань курсової роботи, викладення особисто розроблених теоретичних, проблемних, аналітичних та рекомендаційних аспектів роботи, посилання на роздавальний матеріал)

 

 

10

  1.  

Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження

5

  1.  

Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, на зауваження і пропозиції, що містяться у рецензії на курсову роботу, здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди

10

  1.  

Наявність і якість роздавального матеріалу для захисту курсової роботи (наявність матеріалів, що відображають теорію, аналіз і пропозиції; ілюстративний матеріал повинен мати аналітичний характер; чітке, грамотне без будь-яких помилок оформлення; зв’язок доповіді з кожним листком роздавального матеріалу)

10

Таким чином, якість виконання даної курсової роботи оцінюється в діапазоні від 0 до 65 балів, а результати захисту курсової роботи оцінюються в діапазоні від 0 до 35 балів.

Загальна підсумкова оцінка при захисті курсових робіт складається з суми балів, отриманих за якість виконання курсових робіт, та кількості балів, отриманих при захисті.

До залікової відомості заносяться сумарні результати в балах, отримані при попередньому ознайомленні та при захисті курсових робіт.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну шкалу за системою   ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!