Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4333 Структура та вимоги до змісту звіту з виробничої практики, Фінанси і кредит, НУДПСУ

Структура та вимоги до змісту звіту з виробничої практики, Фінанси і кредит, НУДПСУ

« Назад

4. Структура та вимоги до змісту звіту з виробничої практики

Важливими етапом проходження виробничої практики є написання студентами звіту, в якому вони висвітлюють всі аспекти виконання програми практики та індивідуального завдання. Звіт обов’язково повинен бути оформлений згідно вимог та оцінений і підписаний безпосереднім керівником від бази практики. Підпис керівника практики від бази практики завіряється печаткою. 

Загальний обсяг звіту повинен бути в межах 25-30 сторінок машинописного тексту формату А4. 

Звіт повинен мати наступну структуру:

Титульний аркуш (з підписами керівників та печаткою бази практики); 

Копія наказу про прийняття на практику (засвідчена печаткою бази практики; в основну нумерацію сторінок не включається); 

Характеристики з бази практики (засвідчена печаткою бази практики; в основну нумерацію сторінок не включається); 

Рецензія керівника від навчального закладу (в основну нумерацію сторінок не включається);

ЗМІСТ (перша сторінка змісту є другою сторінкою звіту);

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ (при необхідності);

ВСТУП;

ОСНОВНА ЧАСТИНА;

ВИСНОВКИ;

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ;

ДОДАТКИ. 

У звіті на фактичному матеріалі з конкретного місця проходження практики (фінансові інститути, банківські установи, страхові компанії, ДПІ, фінансові служби підприємств різних форм власності) студент розкриває всі питання програми, проводить науковий аналіз, вносить пропозиції щодо модернізації та удосконалення певного економічного процесу (організації роботи, обчислення податків та ін.) та роботи підприємства в цілому. 

Титульна сторінка звіту з практики студента повинна бути підписана керівником від навчального закладу та керівником від бази практики (її зразок наводиться у додатку А). На базі практики студент обов’язково ставить мокру печатку на титульній сторінці біля підпису керівника від бази практики. 

Звіт про практику складається з двох самостійних частин: головної та додатків. Головна частина містить вступ, питання проходження практики, висновки. У вступі (2-3 сторінки) обґрунтовується актуальність проходження практики згідно з програмою, формулюється мета та завдання, визначаються об`єкти дослідження та джерела інформації. 

У      головній частині звіту (до 25 сторінок), яка поділена на питання та параграфи, характеризується організація роботи на базі практики в цілому, а також робота конкретного підрозділу. Визначається призначення підрозділу, його склад та посадові обов`язки його працівників, функціональні завдання, які вирішуються, законодавча та нормативна бази, комп`ютерне забезпечення та ефективність його використання, вхідна та вихідна документація, внутрішня звітність про результати роботи тощо. 

Висновки в звіті про виробничу практику студента обов’язково повинні містити аналіз ефективності організації роботи підприємства, установи, організації в цілому та кожного підрозділу зокрема. Також виявляються недоліки законодавчо-нормативної бази, проблемні питання та недоліки діяльності установи, організації, підприємства чи окремого структурного підрозділу, пропонуються шляхи їх усунення та робляться рекомендації щодо удосконалення діяльності підрозділу. 

Кожне питання звіту має своє призначення і відображає проходження практики в певному підрозділі, але воно має бути підпорядковане основній темі й повинно органічно пов`язуватися з іншими. 

До додатків входять форми звітності, бланки документів, вхідна документація, акти, протоколи, довідки та ін., які студент повинен обов’язково заповнити і зробити на них посилання в основному тексті звіту.

Звіт обов’язково подається у зброшурованому виді.

Студент також обов’язково подає разом зі звітом наступні документи: 

- характеристику за період проходження практики з підписом керівника практики від її бази, завірену мокрою печаткою установи – бази практики (додаток Б); 

- рецензію на звіт про проходження практики за підписом керівника практики від навчального закладу (додаток В, тільки для заочної форми навчання); 

- щоденник проходження практики з підписом керівника від бази практики (видається під час проходження інструктажу); 

Примітка

Правила ведення й оформлення щоденника

1. Щоденник – основний документ студента під час проходження практики. 

2. Під час проходження практики студент щодня повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день, для виконання календарного графіка проходження практики. 

3. Не рідше, як раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перевірку керівнику установи, де проходить практику, який перевіряє щоденник, дає письмові зауваження, додаткові завдання та підписує записи, що їх зробив студент. 

4. Під час відвідування бази практики керівником практики від навчального закладу обов’язково перевіряється щоденник і робляться відповідні записи (зауваження, побажання). 

5. Після закінчення практики щоденник разом із змістом має бути переглянутий керівником практики, який складає відгук й підписує його. 

6. Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати керівникові - практики. 

Без заповненого щоденника практика не зараховується. 

Студенти заочного факультету щоденник практики та табель обліку робочого часу не заповнюють. 

Захист звіту з виробничої практики проходить при можливості на базі практики в присутності керівників від бази практики та від навчального закладу.

Якщо такої можливості немає, студент захищає звіт в навчальному закладі з отриманням диференційованої оцінки. До складу комісії входять керівники практики від навчального закладу та від бази практики, а також викладачі кафедри, що викладали під час навчання спеціальні дисципліни студентам, які захищають звіт. 

Оцінка за практику вноситься до залікової книжки студента та заліково-екзаменаційної відомості за підписами членів комісії. 

Якщо студент без поважних причин не виконав програму практики, йому може бути надане право повторно пройти практику. Студент, який повторно отримав негативну оцінку за проходження практики, відраховується з навчального закладу. Результати практики обговорюються на засіданні кафедри.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!