Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4328 Програма виробничої практики та методичні вказівки до написання звіту з курсу Фінанси і кредит, НУДПСУ

Програма виробничої практики та методичні вказівки до написання звіту з курсу Фінанси і кредит, НУДПСУ

« Назад

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Програма виробничої практики та методичні вказівки до написання звіту з курсу Фінанси і кредит

для підготовки фахівців за ОКР бакалавр

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» 

варіативних компонент «Фінансова діяльність з поглибленим вивченням іноземної мови», «Фінансова діяльність з поглибленим вивченням дисциплін психолого-педагогічного циклу», «Фінансова діяльність»

денної та заочної форм навчання

  

Ірпінь – 2015

Програма практики складена відповідно до розпорядження ДПА України № 219 від 19.12.1999 «Про виробничу практику студентів» та ОКХ, затверджених в 201_ році. 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансових ринків, протокол №___ від «___» __________ 20__ р.

ЗМІСТ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

2. БАЗИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ТА РОБОЧІ МІСЦЯ 

3. ПРОГРАМА ТА ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

3.8. Проходження практики в банківських установах 

4. СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
5. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

6.1. Загальні вимоги

5.2. Заголовки

5.3. Нумерація

5.4. Переліки

6.5. Ілюстрації

5.6. Таблиці

5.8. Посилання

6.9. Список використаних джерел

6. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКІВ ДО ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ДОДАТКИ 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ПЕРЕДМОВА 

Кадрове забезпечення фінансових установ та фінансових служб підприємств, високий професійний рівень фінансистів сьогодні набуває все більшого значення. Підготовка нової генерації професійних фінансистів є комплексною в рамках вимог Болонської декларації при формуванні європейського освітнього простору, пріоритетом якої є якість знань та професійна мобільність фахівця. Саме тому важливим при підготовці майбутнього фінансиста є орієнтація на європейські зразки освітніх технологій та врахування моральних, етичних, психологічних аспектів діяльності майбутнього фахівця – фінансиста. 

Вагомим етапом в підготовці кваліфікованих фінансистів є проходження студентами виробничої практики, яка є логічним продовженням процесу підготовки бакалавра у вищому навчальному закладі. 

Національним університетом ДПС України визначено відповідні бази практики, де студенти проходять виробничу практику. Базами практики можуть виступати Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба України, Національний банк України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна служба фінансового моніторингу України, Державна казначейська служба України, Національний Депозитарій України, Державна фінансова інспекція України, Пенсійний фонд України, Антимонопольний комітет України, Рахункова палата України, банківські установи, фінансові служби підприємств, компанії з управління активами, торговці цінними паперами, фондові біржі та торгівельні системи, депозитарні установи, інвестиційні компанії, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, лізингові компанії та ін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!