Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4324 Оформлення та зміст окремих структурних елементів, Інформатика, ХНУРЕ

Оформлення та зміст окремих структурних елементів, Інформатика, ХНУРЕ

« Назад

Оформлення та зміст окремих структурних елементів

Такі структурні елементи, як завдання, реферат, вступ, кожен розділ, висновки, перелік посилань, розміщують з нової сторінки. Приклад оформлення структурних елементів дивись у додатках А – Г, Л.

5.1 Оформлення обкладинки 

Оформлення обкладинки (сторінки 1 і 2 обкладинки) – відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зразок оформлення зовнішньої сторони обкладинки дивись у додатку Е.

На першу сторінку обкладинки з внутрішньої сторони приклеюють два конверти: для витягу з засідання кафедри та відзиву керівника роботи. Зверху розташовується конверт з витягом, знизу конверт з відзивом.

На останню сторінку обкладинки з внутрішньої сторони приклеюють конверт для диска, який повинен містить електроні матеріали (див. розділ 6). На диску повинен бути підпис студента та його керівника.

Оформлення конвертів наведено у додатку Е.

5.2 Титульний аркуш 

Першою сторінкою пояснювальної записки є титульний аркуш (додаток А). Титульний аркуш виконується обов’язково державною мовою.

5.3 Завдання на ВКРБ 

Завдання є основним документом. Воно оформляється обов’язково державною мовою на спеціальному бланку, підписується студентом, його керівником, консультантами та затверджується завідувачем кафедри (додаток Б).

5.4 Реферат 

Реферат повинен містити:

– відомості щодо обсягу пояснювальної записки, кількості ілюстрацій, таблиць, використаних джерел та додатків (усі відомості наводять, включаючи дані додатків);

– текст реферату (основні фактичні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення з дипломним проектом);

– перелік ключових слів (перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми).

Реферат належить виконувати обсягом не більш 500 (бажано до 150) слів державною та однією або двома іноземними мовами (бажано двома). Для ознайомлення з прикладом дивись додаток В.

Переклад на англійську мову першого рядку реферату має такий вигляд:

Bachelor’s thesis: p., fig., tables, appendixes, references.

5.5 Зміст 

До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, а також пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки; перелік посилань; назви додатків та номери сторінок, на яких розміщується початок матеріалу.

Слово "Зміст" друкують у вигляді заголовка (симетрично до тексту) із прописної літери. Найменування, які включено до змісту, друкують маленькими літерами, починаючи з прописної літери [1], без відступу.

5.6 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 

Перелік повинен розташовуватись стовпцем. Ліворуч в абетковому порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч – їх детальну розшифровку. Перелік розміщують на окремому аркуші.

5.7 Вступ 

У вступі стисло викладають:

– оцінку сучасного стану проблеми, яка є предметом дипломної роботи, відмічаючи при цьому практично розв’язані задачі, існуючі прогалини знань в цій предметній галузі;

– світові тенденції вирішення поставлених задач;

– актуальність цієї роботи та підстави для її проведення;

– мету роботи та галузь застосування тощо.

5.8 Змістовна частина 

Мова пояснювальної записки українська або іноземна (за бажанням студента і за узгодженням з кафедрою).

Змістовна частина обов’язково повинна містити підрозділ „Постановка задачі”, де розміщується мета виконання роботи та задачі, які необхідно вирішити для досягнення цієї мети. Цей підрозділ повинно розміщувати наприкінці першого розділу.

Далі наведено вимоги щодо стилю подання тексту дипломної роботи.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у роботі наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову звіту, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

Подання тексту пояснювальної записки робиться із дотриманням наступних правил:

текст пояснювальної записки не слід викладати від першої особи, переважніше безособова форма (наприклад “обчислюємо”, “знаходимо”) за всім текстом у визначеному відмінку й часі;

посилання в тексті пояснювальної записки на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “…показано [5], що …”. Не рекомендується оперувати номерними посиланнями на джерела як словами для побудови речення, наприклад, “…показано в [5], що…”;

текст пояснювальної записки повинний бути стислим, чітким, добре відредагованим, з формулюваннями, які не допускають неоднозначності їх тлумачення. При викладі обов’язкових вимог повинні застосуватися слова “повинний”, “випливають”, “необхідно” і похідні від них.

У тексті записки не допускається:

– застосовувати для того самого поняття різні науково-технічні терміни близькі за змістом (синоніми);

– скорочувати позначення фізичних одиниць, якщо вони вживаються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин у головках і боковиках таблиць і в поясненнях літерних позначень, що входять у формули;

– використовувати математичний знак мінус (-) перед негативними значеннями величин. Замість математичного знака (-) варто писати слово “мінус”;

– вживати математичний знак без цифр, наприклад, £ (менше або дорівнює), ³ (більш або дорівнює), ¹ (не дорівнює), а також знаки № (номер), % (відсоток);

– застосовувати індекси стандартів (ДСТУ, ГОСТ, ОСТ тощо) без реєстраційного номера. В даному разі потрібно писати “згідно зі стандартами, нормативними документами тощо”;

– текст пояснювальної записки часто безпідставно поділяють на абзацні відступи після кожної фрази. Зустрічаються і такі роботи, в яких декілька сторінок підряд написані без абзаців. Неправильний поділ тексту пояснювальної записки на абзаци заважають перевірці і сприйняттю тексту. Абзацними відступами необхідно виділяти приблизно рівні і відокремлені за змістом частини тексту, але які пов’язані між собою загальною логікою викладання.

5.9 Розділ «Охорона праці» 

Даний розділ розробляється за вимогами, що наведено у «Методичних вказівках до виконання розділу «Охорона праці» у випускних роботах ОКР «бакалавр» усіх форм навчання» [3].

5.10 Висновки 

В висновках необхідно відзначити:

– результат і повноту виконання завдання на ВКРБ, аналіз досягнутих кількісних та якісних показників;

– співвідношення виконаної розробки з вітчизняними та світовими аналогами;

– рекомендації щодо подальшої роботи в даному напрямку;

– можливість використання матеріалів ВКРБ в господарстві, очікуваний економічний ефект (за наявністю);

– рекомендації щодо використання результатів дипломної роботи в навчальному процесі університету (за наявністю).

5.11 Перелік посилань 

Перелік джерел, на які посилаються в пояснювальній записці, має бути наведений після висновків починаючи з нової сторінки. На кожне джерело у відповідних місцях тексту повинні бути посилання.

Посилання в тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад, [1 – 6], [2] [4, 7 – 9]. Рекомендується вводити не більш 8 нових джерел у одному посиланні, а саме [1 – 8] є коректним посиланням, а посилання [1 – 9] бажано розбити на два посилання у різних реченнях. Знаки пунктуації треба розташовувати після посилання, тобто спочатку йде посилання у дужках, а потім кома, крапка, або інші знаки пунктуації.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів в переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання) (додаток Л).

Приклад оформлення використаних джерел інформації наведено у додатку Г.

5.12 Додатки 

Додатки слід оформлювати як продовження пояснювальної записки на його наступних сторінках. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово “Додаток __” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Додатки повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію сторінок.

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять означення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатку А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатку Г; Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатку Д; Ж.1.3.3.4 – підпункт 1.3.3.4 додатку Ж.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок Г.3 – третій рисунок додатку Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; формула (А.1) – перша формула додатку А.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1).

В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: “... на рисунку А.2 ...”, “... на рисунку А.1 ...” – якщо рисунок єдиний у додатку А; “... в таблиці Б.3 ...”, або “... в табл. Б.3 ...”; “... за формулою (В.1) ...” , “... у рівнянні (Г.2) ...”.

Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатися незалежно від тих, які цитують в основній частині звіту, і повинні бути перелічені наприкінці кожного додатку в переліку посилань.

Якщо у пояснювальній записці як додаток використовується документ, що має самостійне значення, то його копію вміщують у пояснювальній записці без змін в оригіналі. Перед копією документу вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово ”Додаток __” і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документу нумерують продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок записки (не займаючи власної нумерації сторінок документа).

Наприклад, додаток, що містить ксерокопії праць студента, які надруковано у журналах або збірках наукових праць, може мати назву: «Друковані праці студента», та повинен оформлюватися, як зазначено у попередньому абзаці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!