Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4315 Теми індивідуальних завдань, Адміністративний менеджмент, КУРВ

Теми індивідуальних завдань, Адміністративний менеджмент, КУРВ

« Назад

Теми індивідуальних завдань

 1. Аналіз ефективності системи управління та управлінської діяль­ності.

 2. Аналіз застосування методів менеджменту.

 3. Аналіз та прогнозування розвитку внутрішнього середовища.

 4. Взяти участь у підготовці документів до укладення угод з постачальниками та споживачами; проаналізувати ступінь їх реалізації і процес оперативного контролю виконання.

 5. Вивчити регламентуючі документи і проаналізувати характер контактів підприємства з банками, страховими компаніями та іншими фінансово-кредитними установами.

 6. Визначення шляхів адаптації випускників вищих навчальних закладів до вимог сучасного ринку праці.

 7. Визначення шляхів і методів підвищення ефективності управління персоналом державної організації.

 8. Визначення шляхів підвищення прибутковості комунальних підприємств міста.

 9. Визначити потребу в інформації і сформувати інформаційне забезпечення діяльності менеджера (на прикладі конкретної посади), використовуючи різні джерела інформації.

 10. Використовуючи принципи і методи організації управлінської праці, виробити пропозиції щодо розподілу повноважень в управлінні підрозділом (на прикладі бази практики).

 11. Впровадження системного підходу до вироблення та реалізації управлінського рішення.

 12. Державне регулювання діяльності.

 13. Дослідження напрямків підвищення ефективності господарювання суб'єктів підприємницької діяльності в умовах утворення і функціонування ринку землі в Україні.

 14. Дослідження та розробка шляхів удосконалення організаційної структури малого промислового підприємства.

 15. Дослідити стосунки між членами колективу і запропонувати психологічні методи управління для підтримки сприятливого соціально-психологічного мікроклімату в колективі.

 16. З позиції системного підряду за стандартними методиками проаналізувати і розрахувати економічні показники діяльності організації.

 17. За стандартними методиками визначити ефективність використання ресурсів в організації і обґрунтувати шляхи їх економії.

 18. За фотографією робочого дня менеджера проаналізувати ступінь використання ним робочого часу і запропонувати план особистої роботи.

 19. Здійснити моніторинг нововведень в організації і проаналізувати механізм їх реального впровадження.

 20. Здійснити моніторинг основних конкурентів організації на локальному ринку.

 21. Здійснити сегментацію ринку певної групи товарів (послуг) і визначити місце на ньому підприємства.

 22. Зібрати зразки документів, що регламентують діяльність менеджерів низової ланки управління підприємством.

 23. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління.

 24. Менеджмент формування, розвитку та використання трудових ресурсів.

 25. На основі галузевої технології проаналізувати процес оперативного контролю в організації (на прикладі кількох видів діяльності: забезпеченості ресурсами, дотримання технології, якості продукції).

 26. На основі діючої системи мотивації запропонувати ефективні заходи мотивування в колективі.

 27. Напрями РR-діяльності.

 28. Науковий розвиток організаційного механізму управління соціально- економічною сферою міста.

 29. Наукові підходи до управління якістю надання адміністративних послуг в органах виконавчої влади.

 30. Обґрунтування адміністративних важелів підвищення ефективності стратегічних заходів на підприємствах, функціонуючих в сфері Інтернет- послуг.

 31. Обґрунтування методів підвищення ефективності праці персоналу органів місцевої влади.

 32. Обґрунтування та дослідження напрямків мотивації праці персоналу в органах державної влади України.

 33. Обґрунтування та дослідження напрямків управління підвищенням економічної ефективності господарювання підприємства.

 34. Обґрунтування та дослідження організаційно - функціональної моделі управління зовнішньо - економічною діяльністю акціонерних товариств.

 35. Обґрунтування та дослідження організаційно-економічних напрямків підвищення ділової активності рекламного агентства.

 36. Обґрунтування та дослідження умов підвищення економічної ефективності господарської діяльності агропромислових підприємств.

 37. Обґрунтування та дослідження шляхів управління персоналом як чинника підвищення ефективності діяльності підприємства.

 38. Обґрунтування удосконаленого методу підвищення ефективності управління страховими організаціями.

 39. Обґрунтування шляхів активізації підприємницької діяльності на муніципальному рівні.

 40. Організаційна культура як об'єкт стратегічних змін.

 41. Організаційна структура як об'єкт стратегічних змін.

 42. Організаційне забезпечення стратегічного управління.

 43. Охарактеризувати цільові групи споживачів продукції (послуг) підприємства.

 44. Оцінити встановлену організаційну структуру управління підприємства (підрозділу) і внести пропозиції щодо їх удосконалення.

 45. Оцінити джерела забезпечення організації всіма видами ресурсів.

 46. Оцінити систему контролю на підприємстві (наявність стандартів і критеріїв оцінки, види контролю та їх характеристика, періодичність контролю, ефективність функції контролю).

 47. Проаналізувати асортиментну політику підприємства і запропонувати шляхи її реалізації.

 48. Проаналізувати маркетингові дослідження, що здійснюються на локальному ринку, узагальнити їх результати і виробити рекомендації для організації – бази практики.

 49. Проаналізувати стиль керування одного з менеджерів підприємства. Навести конкретні приклади способів роботи менеджера, що характеризують стиль його керування.

 50. Проаналізувати структуру асортименту продукції (послуг) підприємства.

 51. Провести анкетування керівників і підлеглих з питань їх ставлення до системи мотивації, встановленої на підприємстві.

 52. Програмне забезпечення ефективного іміджу.

 53. Продіагностувати фактори зовнішнього середовища, що діють на організацію – базу практики.

 54. Проструктурувати завдання відповідно до кількості та кваліфікації виконавців роботи у відділі, визначити черговість робіт, визначити термін їх виконання.

 55. Розвиток інформаційної інфраструктури як складової системи управління вищим навчальним закладом

 56. Розробити Положення про структурний підрозділ організації (за місцем практики).

 57. Розробка методичного підходу до вибору форми залучення іноземних інвестицій (на прикладі спільних підприємств).

 58. Розробка організаційно-економічного механізму підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності гірничодобувних підприємств.

 59. Розробка системи менеджменту на малому підприємстві.

 60. Розробка стратегії та програм ціноутворення.

 61. Розробка та дослідження системи управління природно-ресурсним потенціалом регіону.

 62. Розробка та дослідження системи управління процесом продажу товарів національними мережними операторами на території України.

 63. Скласти комунікаційні зв’язки в організації на таких рівнях: керівник – підлеглий; керівник – начальник відділу; керівник – служба маркетингу; виробничий відділ – керівник.

 64. Скласти посадові інструкції для двох-трьох співробітників відділу (на конкретному прикладі).

 65. Скласти посадову інструкцію начальника економічного відділу (або іншого підрозділу) організації.

 66. Скласти характеристику – презентацію підприємства – бази практики.

 67. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління.

 68. Теоретичне обґрунтування підходів до управління конфліктними ситуаціями в процесі функціонування державної служби зайнятості.

 69. Удосконалення методичних засад управління молодіжною політикою на муніципальному рівні.

 70. Удосконалення методів управління формуванням кадрового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 71. Удосконалення механізму управління кредитною спілкою з урахуванням фінансових ризиків.

 72. Удосконалення механізму управління малим підприємством при розширенні масштабу ринкового позиціювання.

 73. Удосконалення механізму управління підприємством на підставі інформаційних систем та технологій.

 74. Удосконалення механізму формування доходної частини місцевого бюджету в умовах реформування самоврядування.

 75. Удосконалення механізму формування інвестиційної привабливості економічних регіонів України.

 76. Удосконалення мотиваційних важелів управління інвестиційною привабливістю економічних регіонів України.

 77. Удосконалення організаційної структури управління дистриб'юторської компанії шляхом реструктуризації.

 78. Удосконалення системи управління виконавчим органом міської влади.

 79. Удосконалення системи управління переміщенням товарів через митний кордон України.

 80. Удосконалення системи управління трудовим потенціалом державної податкової інспекції в умовах сучасного ринку праці.

 81. Удосконалення управління діловою активністю промислового підприємства з метою його стратегічного розвитку.

 82. Удосконалення управління конкурентними перевагами промислових підприємств.

 83. Удосконалення управління санітарно-епідеміологічною сферою на муніципальному рівні.

 84. Удосконалення управлінням адаптації промислового підприємства до змін зовнішнього економічного середовища.

 85.  Управління діловою кар'єрою кадрів.

 86. Управління ефективністю діяльності підприємств житлово-комунальної сфери.

 87. Управління інвестиційною привабливістю підприємства шляхом удосконалення інформаційного менеджменту.

 88.  Управління інноваційною діяльністю.

 89.  Управління комплексом комунікацій.

 90.  Управління маркетинговим процесом.

 91.  Управління якістю послуг.

 92. Управлінський облік у системі бюджетного фінансування.

 93. Управлінські засади реалізації стратегічних планів та програм.

 94. Формування кадрової політики.

 95.  Формування механізмів управління групами працівників.

 96.  Формування мотиваційної політики.

 97.  Формування продуктової стратегії.

 98.  Формування системи інформаційного забезпечення управлінсь­кої діяльності керівника.

 99. Формування системи комунікацій.

 100. Формування системи стимулювання праці співробітників.

 101. Формування стратегії використання людського потенціалу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!