Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4312 Програма практики, зміст практичної діяльності, Адміністративний менеджмент, КУРВ

Програма практики, зміст практичної діяльності, Адміністративний менеджмент, КУРВ

« Назад

Програма практики, зміст практичної діяльності

Протягом практики студент може працювати як стажист в одному з функціональних підрозділів підприємства або організації. Виробнича й переддипломна практика передбачає вивчення сформульованих нижче питань, що покликані формувати професійні вміння майбутнього магістра.

1. Вивчення характеристики підприємства.Історія створення; форма власності та організаційно-правова фор­ма господарювання, трансформація підприємства (організації, уста­нови) за умов розвитку ринкових відносин; організаційно-правове забезпечення діяльності; основна характеристика діяльності, виробничі та інші види діяльності, технологічний тип підприємства; різновиди продукції (робіт, послуг), що виготовляється підприємством (органі­зацією, установою), їх номенклатура та асортимент; динаміка обсягів виробництва за останні 5 років; стан певної продукції (послуг) на ринку, конкурентні переваги продукції (послуг): виробничо-технологічні, експлуатаційно-технічні, соціально-економічні, економічні; кількість, склад та взаємозв'язок еле­ментів внутрішнього середовища (цехів, служб, підрозділів, філій тощо); кількісні та якісні характеристики об'єкта управління. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства характеристика ефективності діяльності підприємства за визначений період.

2. Характеристика зовнішнього середовища. Місце підприємства у виробничо-господарському комплексі, галузі, регіоні, країні; характеристика основних постачальників та покупців; економічні взаємозв'язки з іншими підприємствами, ор­ганізаціями та установами: банками, фінансовими організаціями, біржами, науково-дослідними організаціями, державними установа­ми та службами, громадськими організаціями тощо. Проаналізувати стабільність виробничих зв'язків, їх вплив на ефективність діяльності об'єкта практики. 

3. Характеристика внутрішнього середовища. Майно і власність підприємства: склад майна підприємства (ор­ганізації, установи), у тому числі основних фондів (ОФ) та оборот­них коштів (ОК) у вартісному та натуральному вираженні; форми власності на майно; джерела формування майна; динаміка зміни ОФ та ОК за останні 5 років, причини цих змін; ступінь фізичного та мо­рального зносу ОФ. Особливу увагу приділити тим підприємствам, які є акціонерними товариствами або товариствами з обмеженою від­повідальністю, спільними, орендними колективами тощо. 

4. Вивчення і аналіз організаційної структури управління підприємством. Схема організаційної структури управління конкретного підприємства, її аналіз: тип, принципи побудови, ефективність для організації. Аналіз структури за критеріями: відповідність типу структури цілям і завданнями підприємства, ступінь розподілу праці, ієрархічність рівнів управління, ступінь координації дій, стимулювання ділової і професійної активності, залежність від змін навколишнього середовища. 

5. Ознайомлення з правовим забезпеченням управлінської діяльності підприємства. Основні законодавчі та нормативні акти з організації діяльності й управління підприємством. Організаційні документи у сфері створення системи менеджменту підприємства. 

6. Ознайомлення з бізнес-планом підприємства. Характеристика структури бізнес-плану, окремих його розділів. Аналіз обґрунтування планових показників і напрямів діяльності. Управління ризиками. 

7. Дослідження системи менеджменту підприємства. Характеристика організації, її вид, складові елементи. Основні функції управління (організація, мотивація, планування, контроль), їх характеристика. Види і рівні менеджменту. Права, обов’язки і повноваження менеджерів різних рівнів управління. Стиль і методи управління, їх характеристика. Відносини в колективі. Управління виробництвом на підприємстві. Управління фінансами: характеристика і аналіз основних фінансових показників. Управління інноваційною діяльністю підприємства, її види, організація. Управління кадрами на підприємстві: політика, організація, мотивація. Управління економічною діяльністю на підприємстві: завдання, структура, контроль. Стратегічне управління підприємством: наявність стратегічного плану, функціональні обов’язки (підрозділ), види стратегій, обґрунтування продуктової, фінансової, кадрової та інших стратегій. 

8. Економічний механізм функціонування підприємства, формування та використання його потенціалу з метою визначення шляхів оптимізації економічних результатів діяльності. Особливу увагу тут слід приділити формуванню й оцінці використання різних видів ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних), критеріям техніко- економічної оцінки діяльності наукомісткого підприємства, аналізу понять економічності, якості й споживчої вартості продукції. 

9. Системи управління на рівні підприємстві, галузі, регіону та країни (політика підприємства; потенціал підприємства; система управління на підприємстві; комплексне оцінювання ефективності економічної діяльності підприємства). Планування потреби в трудових ресурсах та їх використання на різних рівнях виробництва; політика розподілу й перерозподілу трудових ресурсів в умовах ринкової економіки; прогноз змін ринку труда; пошук та відбір робітників; етапи процесу найма трудових ресурсів; стимулювання праці; методи управління та контролю за використанням трудових ресурсів. 

10. Застосування сучасних методів розробки і прийняття організаційних рішень в сфері управління економічними процесами. Етапи та особливості прийняття управлінських рішень (виявлення проблеми, з'ясування мети і завдань діяльності, системний аналіз явищ, пов'язаних з проблемою, підготовка альтернатив, вибір критеріїв у вирішенні проблем). Особливості прийняття рішень в адміністративній сфері підприємства. Використання логічних і кількісних підходів до вивчення організаційних проблем, інструментів аналізу альтернатив у прийнятті управлінських рішень на конкретному підприємстві.

Кадрова політика організації; служби персоналу, їх різновиди та функції; кадрове планування; професія, спеціальність, посада; профорієнтація; підготовка кадрів, наймання персоналу, трудова адаптація. 

11. Стан і перспективи формування корпоративного мислення на підприємстві. Розвиток у працівників підприємства творчого підходу до вирішення завдань. Інтенсивність набуття знань і навиків у сфері розвитку креативного середовища і створення креативної організації. Стратегії розвитку творчого потенціалу в організаціях. Інноваційне лідерство. Управління командами. 

12. Результати управління фінансовими ресурсами для забезпечення виконання проектів підприємства. Емісійна та дивідендна політика підприємства. Формування фінансової стратегії підприємства. Управління фінансовими ризиками компанії та антикризове фінансове управління підприємством. Сучасні форми фінансової санації та фінансові аспекти реструктуризації підприємств. 

13. Організація та методи державного управління; державна служба: функції, структура та організація; структура адміністративних організацій, її формування та ефективність функціонування організацій; розподіл праці в адміністративних організаціях і оптимальний розподіл робочих функцій; організаційна поведінка службовців і ефективність адміністративного управління; владні повноваження, лідерство та керівництво в адміністративних організаціях. 

14. Прогнозування соціально-економічного розвитку у системі державного регулювання економіки; програмування та макроекономічне планування у системі державного регулювання економіки; фінансово-кредитне регулювання економіки; підприємництво як об'єкт державного регулювання; державне регулювання розвитку науки і техніки; державне регулювання розвитку основних сфер господарської діяльності; державне регулювання праці, рівня життя населення та розвитку соціальної сфери.

Структура галузей народного господарства й фактори, які її обумовлюють; міжгалузеві та внутрішньогалузеві взаємозв'язки народного господарства; управління народним господарством України; сутність, принципи, і методи керування; економічна ефективність виробництва і методи її визначення; науково-технічний прогрес і організація виробництва; якість продукції, система якості, показники; концентрація, спеціалізація й кооперування виробництва; розміщення виробничих сил країни. 

15. Стратегічне управління розвитком підприємства, яке функціонує у швидко змінному середовищі. Прогнозування розвитку бізнес-моделей і технологій. Вибір комбінацій "технологія - продукт - ринок", розподіл ресурсів і вибір адекватних бізнес-моделей для цих комбінацій. Ризики, пов'язані з реалізацією проектів. 

16. Місто як системний об'єкт управління; муніципальній менеджмент як форма самоврядування: правова основа місцевого самоуправління; організація місцевого самоуправління і його повноваження; фінансово-економічні основи місцевого самоуправління; економічний механізм управління містом. 

17. Інформаційні технології в організації документообігу. Корпоративні інформаційні системи. Інтеграція різнорідних інформаційних середовищ.

Автоматизовані робочі місця (АРМ) управлінських робітників вищого, середнього та оперативного рівнів; програмне забезпечення (ПЗ) ІСАМ: структура, загальне і спеціальне ПЗ, пакети прикладних програм для обробки планово-економічної інформації; автоматизація інформаційних технологій в сфері адміністративного управління трудовими ресурсами (ТР) на рівні підприємства і в бюджетних організаціях. 

18. Міжнародні й національні стандарти з систем менеджменту та аудиту. Структура і зміст стандарту 180 9001 та 14000. 

19. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності; кредитно-розрахункові відносини; страхова діяльність; загальна характеристика договорів у підприємницькій діяльності; правові основи зовнішньоекономічної діяльності; основні правові категорії інвестиційної діяльності; сучасний стан діючого в сфері інвестиційної діяльності законодавства та напрямки його вдосконалення; поняття і види бірж; законодавство, яке регулює біржову діяльність; порядок створення бірж. 

20. Аналіз робочого дня керівника. Хронометраж робочого дня і характеристика його структури. Напрями діяльності. Аналіз ефективності використання робочого часу. 

21. Складання схем комунікаційних зв’язків підрозділів підприємства. Комунікаційна система підприємства. Вертикальні комунікації. Горизонтальні комунікації. Зворотний зв’язок. Канали передання інформації. Процес обміну інформацією. 

22. Участь у засіданнях керівництва або зборах колективу, аналіз їх організації і ролі у прийнятті управлінських рішень. Організація проведення засідання або зборів. Порядок денний. Процес проведення. Дослідження процесу прийняття раціонального рішення. 

23. Характеристика інформаційного забезпечення діяльності керівника (збирання і вивчення ділової документації). Інформаційні системи підприємства. Види і засоби інформації, їх характеристика. Автоматизовані засоби обробки і отримання інформації. Користувачі інформації в організації. АРМ керівника, його характеристика.

Збирання зразків ділових паперів, документів, необхідних для управління підприємством.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!