Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4311 Організація та проведення практики, Адміністративний менеджмент, КУРВ

Організація та проведення практики, Адміністративний менеджмент, КУРВ

« Назад

Організація та проведення практики

Практика студентів регламентується Положенням Київського університету ринкових відносин про безперервну виробничу практику студентів з урахуванням навчального плану і Програми підготовки студентів Київського університету ринкових відносин спеціальності 8.18010018 „Адміністративний менеджмент”.

Практику проходять студенти, які склали іспити та заліки, передбачені навчальним планом. Допуск студентів до практики оформлюється наказом ректора Університету відповідно до подання кафедри. У наказі зазначаються терміни проведення практики, її бази, список студентів і керівників, закріплених за кожною базою.

З організаціями-базами практики Київський університет ринкових відносин укладає договори на тривалий період. Адміністрація бази практики зобов'язується забезпечити кожному студенту-практиканту робоче місце і можливість виконати всі пункти програми практики, а також зібрати необхідні матеріали для підготовки дипломної роботи магістра.

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практики забезпечується кафедрою та відповідною базою практики.

Проходження практики оформлюється наказом керівника установи - бази практики. У наказі визначаються терміни та режим проходження практики, керівники від бази практики. Своєчасне оформлення наказу керівника практики та проведення організаційних заходів контролює керівник практики від кафедри.

На початку практики студенти-практиканти проходять інструктаж з охорони праці та техніки безпеки згідно з порядком, заведеним на базі практики.

Робочий день практиканта визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку і режимом роботи установи або організації, яка є базою практики.

Програма практики передбачає виконання запропонованих завдань зі спеціальних навчальних дисциплін кафедри, проте набір таких завдань коригується специфікою бази практики. Зміст навчально-практичної діяльності студентів визначається робочими програмами відповідно до навчальних планів спеціальності та освітньо-кваліфікаційної характеристики. Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення для одержання обсягу практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня магістр..

Успішне виконання практики досягається через ознайомлення, вивчення та засвоєння ключових проблемних теоретичних питань та практичних умінь і навичок у процесі вивчення спеціальних дисциплін під керівництвом викладача та самостійної роботи студентів в поєднанні з виконанням практичних завдань на базах практики і вивчення спеціальної літератури та інших джерел для виконання науково-дослідної (дипломної магістерської) роботи.

Студентам також надаються методичні рекомендації та документація, які вони використовують у процесі проходження практики.

Організаційно-методичне керівництво практикою студентів здійснюють викладачі кафедри, призначені наказом ректора для кожної бази практики. Терміни і витрати часу на керівництво практикою, кількість студентів у групах і підгрупах визначається відповідно до встановлених Київським університетом ринкових відносин нормативних положень.

Конкретні завдання на практику складаються викладачем-керівником практики стосовно обраного об'єкта практики, після чого формулюється план-графік проходження практики.

Щоденна робота студента-практиканта полягає у збиранні та вивченні матеріалів за програмою практики, оформленні документації, заповненні щоденника практики, який видається на початку практики і є одним з основних її документів.

Студент під час проходження науково-дослідної практики по­винен зібрати статистичний матеріал, зробити необхідні виписки із службової документації підприємства (організації, установи), оз­найомитися з інформацією за темою дипломного проекту, зібрати і підготувати графічний матеріал. У процесі проведення практики з вивчення й аналізу діяльності установи (закладу) студентам рекомендується використовувати статистичні звіти, бізнес-плани, бланкові показники тощо. Матеріали, зібрані в процесі проходження практики, мають бути використані студентом при написанні дипломної роботи.

Результати практики узагальнюються в звіті, що здається на кафедру для проведення захисту відповідно до вимог, за якими відбувається захист практики з визначеною оцінкою її результатів.

Місцем проведення практики (у майбутньому працевлаштування) студентів спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» кваліфікації «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності» можуть бути: органи місцевого самоврядування; Державна податкова інспекція, Вищі навчальні заклади, Управління з питань охорони довкілля, Головне управління економіки, Головне фінансове управління, Управління промисловості, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, Управління розвитку споживчого ринку та підприємництва, Управління з питань відносин власності, Управління з питань підприємництва та регуляторної політики, Територіальні підрозділи Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Українське товариство охорони природи, Регіональні державні науково-технічні центри стандартизації, метрології та сертифікації, Торгово-промислова палата, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, територіальні відділення Антимонопольного комітету України, організації (підприємства, установи) будь-якої форми власності або його адміністративний апарат, органи виконавчої влади (підрозділи центрального або місцевого органу виконавчої влади), структурні підрозділи в їх складі; сільська, селищна, міська рада, її виконавчий комітет, структурний підрозділ виконавчого комітету міської ради, районної або обласної ради, її апарат, підрозділ апарату ради;територіальна громада, органи самоорганізації населення в межах адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, міста, району в місті); громадські організації будь-якого рівня або структурний підрозділ в їх складі тощо.

Основні вимоги до об'єктів практики:

1. Об'єкт повинен бути юридичною особою, здійснювати ос­новні види господарської або адміністративної діяльності та мати відокремлений ба­ланс.

2. На об'єкті мають бути виробничі або управлінські процеси, які можна про­аналізувати.

3. Об'єкти практики повинні мати розгалужену систему управ­ління, підрозділи якої б планували, вели облік, контроль про­цесів, щоб можна було дослідити як загалом систему управлін­ня, так і окремі фази управління.

4. Об'єкт практики має функціонувати щонайменше 5 років для можливості з'ясування тенденцій в його розвитку. 

Обов'язки та права студента-практиканта.

Студент під час проходження практики зобов'язаний:

 • до початку практики взяти участь у загальних зборах-інструктажі, уважно ознайомитися з програмою, у разі виникнення будь-яких питань вирішити їх на інструктивній на­раді;

 • перед початком практики одержати від керівника практики необхідну документацію, опрацювати програму практики і підготувати все необхідне для виконання завдань, обрати тему дипломної роботи та от­римати від керівника індивідуальне завдання на практику;

 • своєчасно прибути на місце практики, маючи при собі необхідні документи - оформлений щоденник практики та робочу про­граму;

 • прибувши на базу практики, студент, враховуючи специфіку бази практики та програму, спільно з керівником від бази практики, першого дня складає індивідуальний план роботи на весь період практики, що затверджується керівником;

 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та нормативів з охорони праці;

 • вивчити правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії на робочих місцях та дотримуватися їх під час практи­ки;

 • повністю, самостійно та сумлінно виконувати завдання, передбачені про­грамою, календарним планом та індивідуальним планом практики;

 • виявляти вихованість, культуру спілкування, зразкову поведінку, ввічливість, професіоналізм;

 • здійснювати збирання, систематизацію, обробку й аналіз пер­винної науково-технічної, управлінської та обліково-статистич­ної інформації для виконання магістерських робіт;

 • забезпечити необхідну якість і нести рівну із штатними пра­цівниками відповідальність за виконувану роботу за планами підрозділу та її результати;

 • регулярно вести записи в щоденнику практики про характер виконуваної роботи і завдань та своєчасно подавати його для контролю керівникам практики;

 • додержуватися діючих на підприємстві правил внутрішнього трудового розпорядку та правил охорони праці;

 • своєчасно підготувати звіт з практики, завірити його на підпри­ємстві у встановленому цією програмою порядку та здати на ка­федру не пізніше ніж через 3 дні після закінчення практики;

 • захистити звіт та скласти залік з практики у встановлений кафедрою термін.

Працюючи в одному з підрозділів, студенти ознайомлюються з діяльністю інших підрозділів в міру виконання програми практики. Під час практики студенти ведуть щоденники, в яких у хронологічно­му порядку записують зміст роботи кожного дня практики.

Режим роботи практиканта конкретизується керівниками практики на основі виробничих потреб та специфікою установи. Студенти залишають базу практики в термін, визначений наказом по Університету і в триденний термін надають на кафедру матеріали практики.

У встановлений строк студент-практикант подає керівнику практики такі матеріали:

 1. звіт про результати виконаних робіт за програмою практики;

 2. завірену і підписану керівництвом бази практики характеристику студента-практиканта, складену за результатами проходження практики.

Студент, який не виконав програму практики і отримав негативний відгук про роботу чи неза­довільну оцінку при захисті звіту, направляється на практику повтор­но або відраховується з Університету. При порушенні трудової дисципліни і правил внутрішнього роз­порядку підприємства (організації, установи) за поданням керівни­ка підрозділу і керівника практики від закладу студент може бути відсторонений від проходження практики, про що повідомляється ректору Київського університету ринкових відносин та завідувачу випускної кафедри. На пропозицію останнього ректор може розглянути питання про відрахування сту­дента з навчального закладу. 

В процесі проходження практики студент має показати:

- знання основних понять, принципів, форм і методів адміністративного управління, структурної системи побудови організації (підприємства, установи), органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, внутрішньої організації їх діяльності;

- уміння вільно орієнтуватися в питаннях правового регулювання діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм власності, державних органів, місцевих рад, громадських організацій;

- розуміння актуальних питань управління у сфері діяльності вибраного об'єкту дослідження;

- здатність аналізувати ці проблеми, продукувати нові ідеї та обґрунтувати пропозиції щодо розв'язання проблемних питань у сфері діяльності досліджуваного слухачем об'єкта;

- оволодіння порядком підготовки, прийняття, організації виконання управлінських рішень, забезпечення контролю їх виконання. 

Права студента-практиканта. Студент-практикант повинен мати постійне робоче місце в організації-базі практики, доступ до інформації, необхідної для вивчення за програмою практики, а також:

 • отримувати необхідну інформацію для виконання завдання практики та виконання дипломної роботи;

 • користуватися бібліотекою підприємства (організації, устано­ви) і з дозволу головних фахівців і керівників підрозділів ін­формаційними фондами та архівами закладу;

 • отримувати компетентну консультацію фахівців підприємства з питань, передбачених завданнями науково-дослідної та педаго­гічної практики, а також дипломної роботи;

 • з дозволу керівника практики від навчального закладу і керів­ника підрозділу користуватися обчислювальною і оргтехнікою для обробки інформації, пов'язаної з виконанням завдань нау­ково-дослідної практики;

 • користуватися послугами підрозділів невиробничої інфра­структури підприємства (їдальнею, буфетом тощо). 

Обов'язки та права керівника практики від навчального закладу. До керівництва практикою залучаються досвідчені викладачі кафедри, які до початку практики зобов'язані:

- ознайомитися з об'єктом практики для перевірки робочих місць для студентів, можливості збирання матеріалів для написання дипломних магістерських робіт, а також вивчення спеціальних дисциплін відповідно до навчального плану;

- проконтролювати своєчасне оформлення наказу по установі про призначення керівника практики та оформлення перепусток студентам;

- погодити програму практики з керівником установи-бази практики;

- забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику (інструктаж про порядок проходження практики, про правила техніки безпеки, щодо ведення щоденників та іншої документації тощо);

- у тісному контакті з керівництвом практики від бази практики забезпечити високий рівень і якість її проведення згідно з програмою;

- ознайомити керівників практики від установи з програмою практики та узгодити з ними зміст індивідуальних завдань;

- разом із керівником практики від підприємства скласти календарний план-графік проходження практики кожним студентом-практикантом;

- контролювати виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства-бази практики;

- ознайомити студентів з організаційними документами щодо проведення практики та вимогами до їх оформлення;

- забезпечити нормальні умови проходження практики;

- контролювати роботу практикантів та виконання календарних планів-графіків відповідно до програми практики;

- допомагати студентам-практикантам у збиранні матеріалів для підготовки дипломних робіт;

- консультувати студентів-практикантів зі складання звіту про практику та з інших організаційних питань;

- прийняти звіт з практики;

- проаналізувати й оцінити подану студентами документацію, складену за результатами виконання програми практики;

- узагальнити звіти, оцінити проходження практики кожним студентом і подати завідувачу кафедри відповідні звіти із належними зауваженнями та пропозиціями;

- надати допомогу керівникові практики від установи щодо складання характеристик на кожного студента.

- брати участь у роботі кафедри під час захисту студентами-практикантами своїх звітів, у підготовці наукових студентських конференцій за підбиття підсумків практики. 

Керівник практики має право давати додаткові завдання студентам у зв'язку зі змінами умов практики, застосовувати заходи дисциплінарного впливу на студентів, які не виконують умов програми практики або порушують трудову дисципліну. 

Обов'язки закладу-бази практики. Заклад (установа), що є об'єктом практики, згідно з Положенням про практику, повинен:

- виділити для безпосереднього керівництва практикою кваліфікованого спеціаліста і створити для роботи необхідні умови;

- забезпечити практикантів робочим місцем і необхідними для виконання програми практики матеріалами, документами тощо;

- здійснювати контроль щодо дотримання практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, при порушенні яких адміністрація інформує про це керівництво навчального закладу;

- забезпечити виконання техніки безпеки в роботі студентів-практикантів. 

Обов’язки керівника практики від базового підприємства практики. Керівник практики від закладу (установи) безпосередньо організовує і контролює проходження практики студентами відповідно до робочої програми і повинен:

- організувати практику студентів у тісному контакті з керівником практики від навчального закладу;

- забезпечити студентів-практикантів перепустками на базу практики;

- забезпечити якісне проведення інструктажів з охорони праці;

- ознайомити студентів з організацією роботи установи, її структурою та напрямами діяльності, перспективами розвитку а також із системою менеджменту організації;

- забезпечити студентів-практикантів робочими місцями, необхідною документацією для виконання програми та завдань практики; та постійною кваліфікованою допомогою з поточних питань проходження практики;

- ознайомити практикантів зі специфікою роботи на робочих місцях, з технічними засобами та їхнім використанням, програмним та інформаційним забезпеченням інформаційних систем, методами проектування та експлуатації, з посадовими обов'язками менеджера, з формами та методами ведення робіт;

- здійснювати методичне керування виконання студентами програми практики та індивідуального завдання, надавати їм всебічну практичну допомогу;

- організувати контроль за проходженням практики відповідно до програм і затвердженого графіка роботи;

- забезпечити методичну допомогу, керівництво та контроль за виконанням практикантом усіх видів робіт, передбачених програмою практики та індивідуальними завданнями;

- забезпечити практикантам можливість зібрати необхідний матеріал для дипломних магістерських робіт;

- здійснювати контроль за якістю та своєчасним виконанням програми, конкретних завдань керівника практики;

- контролювати ведення щоденників, підготовку звітів, скласти відгук про виконану студентами роботу і характеристику на студента-практиканта за результатами його діяльності в організації – базі практики;

- перевіряти звітну документацію;

- дати загальну оцінку звіту практиканта на основі обсягу і якості виконаної роботи;

- після закінчення терміну проходження практики видати кожному студентові характеристику з оцінкою виконання програми та індивідуального завдання, ставлення практиканта до роботи. 

Під час практики студенти мають набути необхідних знань та навичок для реалізації в майбутній професійній діяльності завдань та обов'язків менеджера (управителя) з адміністративної діяльності на підприємстві (в організації)*,який:

 • здійснює керівництво діяльністю адміністративної служби підприємства, установи, організації та несе персональну відповідальність перед керівництвом за виконання покладених на нього обов'язків;

 • очолює та організовує роботу щодо забезпечення діяльності підприємства внутрішнім адміністративним координуванням та інформаційними зв'язками;

 • формує інформаційно-комунікативну інфраструктуру підприємства, установи, організації;

 • розподіляє обов'язки між структурними підрозділами служби чи її працівниками, спрямовує, координує та контролює їх роботу;

 • подає пропозиції керівництву щодо структури адміністративної служби;

 • вживає заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи персоналу;

 • організовує, регулює та контролює проведення інформаційно-аналітичної роботи підприємства, установи, організації;

 • розробляє аналітичні, довідкові та інші матеріали з питань, що стосуються діяльності підприємства, установи, організації в межах своєї компетенції;

 • готує аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, звіти на основі аналізу показників розвитку підприємства, установи, організації або підпорядкованого структурного підрозділу;

 • разом з керівниками структурних підрозділів бере участь у розробці перспективних та поточних планів відповідно до загальної стратегії розвитку підприємства, установи, організації;

 • проводить моніторинг ефективності обраної стратегії, на основі якого розробляє рекомендації щодо перспектив розвитку підприємства, установи, організації та їх структурних підрозділів;

 • бере участь у формуванні заходів щодо визначення корпоративної стратегії підприємства, установи, організації та в межах наданих йому повноважень контролює її виконання;

 • у межах делегованих повноважень контролює стан організаційно-розпорядчої діяльності в організації та структурних підрозділах;

 • бере участь в організації комплексу заходів щодо забезпечення захисту персоналу;

 • бере участь у формуванні кадрової політики підприємства, установи, організації та контролює дієздатність персоналу;

 • разом з керівниками структурних підрозділів розробляє посадові інструкції і правила внутрішнього трудового розпорядку, вживає заходів щодо забезпечення відповідних умов праці на робочих місцях;

 • забезпечує укладання і виконання колективного договору;

 • забезпечує роботу з ведення діловодства в організації;

 • разом з керівниками інших структурних підрозділів розробляє та організовує роботу з упровадження внутрішніх та зовнішніх стандартів ділових документів;

 • у межах своєї компетенції або за дорученням керівника представляє підприємство, установу, організацію в усіх органах, установах, організаціях, засобах масової інформації, здійснює зв'язки з керівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, із фізичними особами, а також у взаємовідносинах із зарубіжними партнерами;

 • у межах своїх повноважень видає розпорядження й доручення, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками, підписує та візує документи;

 • очолює та організовує роботу з підготовки й проведення заходів за участю керівництва.

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльностіповинен знати:

 • законодавчі та нормативно-правові акти;

 • систему й організацію діловодства та ведення архівної справи;

 • систему організації контролю за виконанням документів;

 • систему роботи з персоналом;

 • управлінські технології;

 • перспективи технічного, економічного й соціального розвитку галузі;

 • профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, установи, організації;

 • ділову українську мову;

 • правила ділового етикету та спілкування; 

 • основи адміністративного, стратегічного, проектного та кадрового менеджменту, зв'язків з громадськістю, соціальної психології, педагогіки, соціології та економіки праці, трудового законодавства;

 • інструментальні засоби сучасного офісу (інформаційні технології та засоби оргтехніки);

 • правила й розпорядок захисту персоналу та об'єктів господарювання;

 • правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

Можливі професійні види робіт (за Державним класифікатором професій), на які слід звернути увагу студентам – майбутнім магістрам з менеджменту та адміністрування: директор відділення організації, відомства; завідувач майстерні, майстер, майстер виробничої служби у промисловості; завідувач секції в оптовій та роздрібній торгівлі; завідувач підрозділів підприємств невиробничої сфери (готелі, ресторани, транспорт, складське господарство); завідувач підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту, тощо; диспетчер автомобільного транспорту, виробництва, служби перевезень; технік з нормування праці, підготовки виробництва; секретар адміністративних органів; інспектор торговельний; адміністратор; адміністратор залу тощо.

Під час виконання програми практики студенти повинні спостерігати, вивчати роботу цих категорій професій, аналізувати зміст наведених далі функцій і відповідних завдань.

1. Планувальна функція: розробка тактичних та оперативних планів поточної діяльності; планування потреб у ресурсах; планування розвитку організації; планування особистої роботи.

2. Організаційна функція: поєднання всіх видів ресурсів, організація колективної праці з досягнення місії організації; організація праці; реалізація управлінських рішень; розподіл повноважень.

3. Мотиваційна функція: використання ефективних систем мотивації і оплати праці; підтримка сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

4. Контрольна функція: оперативний контроль забезпеченості ресурсами, додержання технології; контроль виконання рішень і підтримка виконавчої дисципліни; підготовка звітів про діяльність.

5. Координаційна функція: оперативне регулювання і диспетчеризація діяльності; профілактика конфліктних ситуацій і вирішення конфліктів; регулювання поведінки у процесі діяльності.

Вивчення системи управління підприємства (організації) рекомендується починати з ознайомлення із законодавчими і нормативними актами, які відносяться до сфери діяльності об'єкта дослідження і визначають його правовий статус.

Наприклад, якщо об'єктом дослідження обрано підприємство містобудування, архітектури чи житлово-комунального господарства, то студент знайомиться з положеннями Конституції України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, розпорядженнями голів обласної і районної держадміністрацій, наказами начальників управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства обласної держадміністрації з тих питань, які відносяться до сфери діяльності підприємства.

Необхідно чітко і коротко представити організацію і взаємодію Уряду, Міністерства, Держкомітету, МДА, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і окремих громадян у тій сфері, з якою пов'язана діяльність об'єкту. Студент порівнює існуючу практику з вимогами Конституції України, законів та інших нормативно правових актів. У випадку, який розглядається, студенту необхідно ознайомитися з Статутом підприємства, програми соціально-економічного розвитку району, перспективними і поточними планами роботи підприємства, посадовими інструкціями працівників, аналізує її якісний склад тощо. В цілому необхідно сформувати системне уявлення про діяльність об'єкта дослідження.

Далі студент вивчає проблеми (проблемні питання), які виникають при виконанні об'єктом дослідження закріплених за ним завдань і функцій, а також при використані ним наданих йому прав (здійсненні повноважень). Студент вивчає за публікаціями передовий досвід, зарубіжну практику відповідно до теми курсової роботи тощо.

В процесі вивчення предмета дослідження необхідно сформулювати характерні проблеми і питання, які виникають у сфері діяльності об'єкта дослідження, а також проаналізувати основні причини, які їх породжують. Результати аналізу рекомендується представити у робочій таблиці: завдання, функції і права (повноваження) об'єкта дослідження; характерні проблемні питання; причини їх виникнення. Причини необхідно класифікувати залежно від організаційно-правового рівня, на якому можливе розв'язання тієї або іншої проблеми. Так, деякі проблеми потребують законодавчого врегулювання відповідних правових відносин, деякі пов'язані з організацією роботи на вищих ієрархічних рівнях державного управління, але в будь-якому випадку, ефективна діяльність залежить від повного використання наданих об'єкту дослідження повноважень. 

При обґрунтуванні шляхів розв'язання проблемних питань у сфері діяльності об'єкта дослідження, студент:

- аналізує фактори, які впливають на розв'язання проблемних питань;

- вивчає заходи, які вживаються для розв'язання цих питань, оцінює, наскільки відповідні заходи досягають мети;

- визначає, чому заходи, які вживаються, є недостатніми;

- аналізує позиції адміністративного апарату організації (підприємства, установи), органів місцевого самоврядування і громадських об'єднань з проблемних питань, вивчає точку зору посадових і службових осіб (по документах, виступах, публікаціях);

- обґрунтовує оптимальний підхід до розв'язання проблемних питань (з урахуванням факторів, які впливають на процес розв'язання, з формулюванням аргументів на користь запропонованого варіанту).

Далі студент розробляє пропозиції щодо впровадження обґрунтованого ним оптимального підходу до розв'язання проблемних питань.


* Складено на підставі «Кваліфікаційної характеристики» з Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (затвердженої наказом Мінпраці від 29 грудня 2004 р. № 336).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!