Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4300 Основи економіки аптечних закладів, Організація та економіка фармації, СХМТ

Основи економіки аптечних закладів, Організація та економіка фармації, СХМТ

« Назад

3. Основи економіки аптечних закладів

3.1. Облік і звітність в аптечній мережі. Поняття про облік

Поняття про ринкову мікро- та макроекономіку. Основи обліку у фармації, значення обліку, його завдання. Вимоги до обліку. Види обліку. Вимірювачі, що застосовуються для обліку. Поняття про господарчі засоби аптеки, їх структура та класифікація. Особливості структури господарських засобів. Джерела утворення господарських засобів.

3.2. Облік господарських засобів. Облік надходження товарно-матеріальних цінностей до аптеки

Основні напрямки розвитку системи постачання в умовах формування фармацевтичного ринку України. Джерела надходження товарно-матеріальних цінностей в аптеку, централізоване і децентралізоване постачання. Організація доставки товару та її документальне оформлення (супровідні документи). Приймання товару в аптеці, на залізничній станції, на складі. Порядок приймання товару. Первинний облік. Облік товарів які надійшли до аптеки: в загальній сумі, за терміном придатності, предметно-кількісно. Особливості отримання отруйних, психотропних і наркотичних лікарських засобів, та порядок їх обліку. Збільшення суми товарних запасів в аптеці за рахунок різних господарських операцій.

Практичні навички:

1. Перевіряти відповідність фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей супровідним документам.

2. Складати акт про розходження при отриманні товару.

3. Перевіряти термін придатності лікарських засобів.

4. Вести облік надходження товару: в сумі, за терміном придатності та предметно-кількісно.

3.3 Витрати товару. Поняття про товарообіг аптечного підприємства

Роздрібна реалізація товару, її структура. Відпуск товарів амбулаторним хворим за рецептами. Безрецептурний відпуск товару. Реалізація товару через дрібнороздрібну мережу. Документальне оформлення витрат товару роздрібної реалізації. Чинники, що впливають на роздрібну реалізацію. Оптова реалізація, її структура та облік. Відпуск лікарських засобів лікувально-профілактичним закладам за стаціонарною рецептурою. Безрецептурний відпуск товарів лїкувально-профілактичним закладам. Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за амбулаторними рецептами. Документальне оформлення оптової реалізації. Чинники, що впливають на оптову реалізацію.

Товарообіг аптечного підприємства, його значення як економічного показника, характеристика і зміст. Види товарообігу аптечного підприємства. Методики розрахунку роздрібного, оптового та загального товарообігу. Розрахунок товарообігу для аптек, що вперше відкриваються.

Практичні навички:

1. Вести облік роздрібної та оптової реалізації товарів, (за амбулаторною рецептурою, у дрібнороздрібній мережі, за відпуском ЛПЗ, безоплатний та пільговий відпуск амбулаторним хворим)

2. Вміти аналізувати, планувати роздрібний, оптовий і загальний товарообіг.

3.4. Облік інших видів витрат товару

Облік витрат товару на першу медичну допомогу, на господарські потреби. Облік товарних витрат (бій, псування, переоцінка товарів, знижка при лабораторних і фасувальних роботах) та їх документальне оформлення.

Практичні навички:

1. Ввести облік витрат медичних товарів на господарські потреби, складати акт на списання цих товарів.

2. Вести облік витрат медичних товарів на надання першої медичної допомоги, складати довідку на їх списання.

3. Складати довідку про дооцінку та знижку по лабораторно-фасувальним роботам, згідно з журналом обліку цих робот.

4. Складати акт про переоцінку товарів.

3.5. Облік руху інших товарно-матеріальних цінностей

Поняття про інші активи, їх класифікація. Облікова група тари. її види, облік, рух багатообігової тари, поняття середньоблікової ціни. Облікова група лікарської рослинної сировини. Група допоміжних матеріалів, їх призначення, порядок обліку. Облік інших матеріальних цінностей.

Практичні навички:

1. Вести облік тари та рослинної сировини.

2. Вміти перевести тару та рослинну сировину в товар.

3.6. Основні та обігові засоби аптечних підприємств. Планування надходження товару

Класифікація основних засобів. Облік наявності та руху основних засобів. Оцінка вартості основних засобів. Первинна, відновна, залишкова вартість основних засобів. Первинні документи з обліку основних засобів - власних та взятих в оренду. Облік зносу основних засобів. Амортизаційні відрахування. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. Обігові засоби та їх рольу торгово-фінансовій діяльності підприємств. Структура обігових засобів.

Характеристика товарних запасів. Фактори, що впливають на їх розмір. Аналіз товарообігу в аптечних підприємствах. Методики розрахунку нормативу товарних запасів у днях І сумі. Методики розрахунку нормативів грошових коштів та інших активів. Планування надходження товарів.

Практичні навички:

1. Аналізувати і розраховувати нормативи товарних запасів, коштів та інших активів.

2. Аналізувати і планувати надходження товарів.

3.7 Система оплата праці аптечних працівників. Облік праці і заробітної плати в аптечних закладах

Заробітна плата в умовах ринкової економіки. Форми оплати праці в аптечних установах. Облік праці та заробітної плати. Штатний розклад. Порядок розрахунку різних видів оплат: основної заробітної плати, відпуски за тимчасовою непрацездатністю, при вагітності та пологах, за працю в святкові дні, в нічний час, за понадурочну працю, за тимчасове заміщення. Утримання із заробітної плати, прибутковий податок, до пенсійного фонду України, фонду сприяння зайнятості, фонду соціального страхування. Планування та статистичні показники праці і заробітної плати. Розрахунок штатної кількості працівників і фонду споживання. Основні показники, що визначають продуктивність праці аптечних працівників. Середньоспискова чисельність.

Практичні навички:

1. Вести облік використання робочого часу.

2. Проводити нарахування: заробітної плати, оплати роботи в святкові дні, роботи, що проводилась понаднормово, оплати тимчасової непрацездатності, тарифної відпустки, відпустці по вагітності і пологах тощо.

3. Проводити розрахунок утримань з заробітної плати.

3.8. Облік руху коштів та розрахункових операцій

Завдання та значення обліку коштів та розрахункових операцій. Організація надходження та витрат коштів. Касова книга, порядок її ведення. Звітність касира та порядок здавання виручки в банк. Ліміт залишку грошових коштів у касі.

Практичні навички:

1. Оформляти документацію на видаткові та прибуткові операції.

2. Оформляти звіт касира

3.9. Звітність аптек

Суть і значення звітності, її види. Звітність аптек, які перебувають на централізованому обліку. Звітність дрібнороздрібної мережі, відділів аптеки. Порядок складання звіту. Визначення результатів фінансово-господарської діяльності аптек. Розрахунок суми реалізованих торгових накладень за даними звітного періоду. Визначення запасу товарів аптеки за даними звіту.

Практичні навички:

1. Складати товарний звіт дрібнороздрібної мережі.

2. Складати товарний звіт відділу аптеки.

3. Складати звіт аптеки про торгово-фінансову діяльність.

3.10. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей в аптечних установах

Основні завдання та терміни проведення інвентаризації. Види інвентаризації. Інвентаризаційна комісія, її склад, права та обов'язки. Загальний порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей аптечних установ. Інвентаризація товарів, тари, коштів, лікарських засобів, які знаходяться на предметно-кількісному обліку, малоцінних та предметів,, що швидко зношуються, бланків суворої звітності, основних засобів, розрахунків з покупцями та іншими дебіторами. Оформлення інвентаризаційних описів, зведеного опису по аптеці, актів результатів інвентаризації. Природні втрати та порядок їх списання. Визначення торгових накладень за підсумками інвентаризації. Висновки і пропозиції за результатами інвентаризації.

Практичні навички:

1. Заповнювати інвентаризаційні описи,

2. Проводити розрахунок природних втрат.

3. Оформляти звірювальну відомістіь на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку.

3.11. Витрати аптечного підприємства

Поняття про витрати виробництва та обігу. Характеристика витрат. Чинники, які впливають на розмір та рівень витрат. Класифікація витрат, Методика планування та аналіз витрат.

Практичні навички:

1. Розраховувати чисельність штату аптек.

2. Планувати витрати обігу за статтями витрат.

3. Планувати витрати обігу на рік та по кварталам.

3.12. Розрахунки прибутку та рентабельності

Торгові надбавки, їх утворення. Порядок розрахунку. Прибуток як показник, його суть. Джерела утворення. Оподаткування аптечних підприємств. Рентабельність як показник, його сутність. Розрахунок рентабельності. Чинники, які визначають зростання прибутку та рентабельності.

Практичні навички:

1. Розраховувати торгові надбавки.

2. Розраховувати прибуток та рентабельність.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!