Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4296 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Організація та економіка фармації, Слов’янський хіміко-механічний технікум

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Організація та економіка фармації, Слов’янський хіміко-механічний технікум

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ХІМІКО-МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Організація та економіка фармації

для студентів спеціальності 5.12020101 Фармація

заочної форми навчання

 

2013

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація та економіка фармації» складені на основі Освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста та робочого навчального плану спеціальності 5.12020101 Фармація.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація та економіка фармації» склав викладач організації та економіки фармації Слов’янського хіміко-механічного технікуму Н.А. Шрам. 

Розглянуто і схвалено на засіданні ЦМК фармацевтичних дисциплін Протокол № ___ від __________ 2013 р. Голова ЦМК __________ Н.І. Плужнік 

ЗМІСТ 

1. Анотація.

2. Ключові терміни та поняття.

3. Теоретичний блок.

4. Завдання для виконання контрольних робіт.

5. Рекомендована література.

6. Додаток 1. Зразок оформлення титульної сторінки.

 

АНОТАЦІЯ

Методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання, які вивчають дисципліну «Організація та економіка фармації». Змістом цієї дисципліни передбачено навчити майбутніх фахівців-фармацевтів, на основі діючих положень та інструкцій про організацію постачання установ в умовах формування фармацевтичного ринку України, професійно вирішувати питання забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Мета виконання контрольної роботи – закріплення та перевірка знань, отриманих студентами у процесі вивчення навчального матеріалу стосовно організації роботи аптечного підприємства, орієнтування в документообігу з обліку господарських та торгово-виробничих операцій, аналізу і узагальнення обліково-звітніх даних.

Для виконання контрольної роботи студент повинен

знати:

  • порядок організації відкриття та роботи аптек та їх структурних підрозділів, планування та розміщення аптечної мережі

  • призначення рецепту, його структуру, функції, порядок і особливості оформлення

  • порядок відпуску з аптек отруйних, наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів амбулаторним хворим і у відділення лікувально-профілактичних закладів

  • організацію роботи по прийманню, визначенню вартості та обліку рецептів, а також відпуску екстемпоральних та готових лікарських засобів

  • організацію роботи по виготовленню внутрішньоаптечної заготовки, екстемпоральних лікарських засобів, контроль якості та оформлення до відпуску.

вміти:

  • орієнтуватися в переліках речовин рецептурного та безрецептурного відпуску, надавати кваліфіковану інформацію покупцеві та лікарям лікувально-профілактичних закладів щодо лікарських засобів рецептурного та безрецептурного відпуску.

  • документально оформляти заявку на постачання лікарських засобів в аптеку та відпуск ліків покупцям.

• особливу увагу треба приділяти вивченню нормативних актів щодо організації роботи аптеки, санітарно-протиепідемічного режиму в аптеках, правил випису­вання рецептів і відпуску лікарських засобів.

Відповіді на теоретичні питання повинні спрямувати студентів на осмислення інформації.

При самостійному вивченні дисципліни «Організація та економіка підприємства» необхідно користуватися програмою курсу та списком рекомендованої літератури.

Контрольна робота містить: завдання на розкриття теоретичних та практичних питань. Студент виконує один з варіантів контрольної роботи.

Номер варіанта визначається у відповідності з черговим номером прізвища студента в академічному журналі.

При виконанні контрольної роботи студент повинен дотримуватися наступних вимог:

1. Контрольна робота повинна бути виконана та надана у строк, передбачений графіком навчального процесу, але не пізніше, ніж за 10 днів до початку екзаменаційної сесії.

2. Контрольну роботу студенти мають виконувати самостійно і з дотриманням необхідних вимог до роботи. Робота має бути виконана грамотно і на достатньому теоретичному та методологічному рівні.

3. Титульна сторінка оформляється відповідно до стандартів оформлення титульної сторінки (див. додаток №1). На титульному листі ОБОВ’ЯЗКОВО має бути вказано номер варіанта контрольної роботи (невірно оформлена робота повертається на доопрацювання без перевірки).

4. Контрольна робота має в собі містити:

- переписаний варіант завдань;

- відповіді на теоретичні та практичні питання (завдання виконуються у тому порядку, в якому вони наведені у цих методичних вказівках);

- перелік використаних джерел (автор, назва джерела, видавництво, рік видання, номер використаних сторінок), який розміщують у кінці роботи.

5. Завдання контрольної роботи можуть бути виконані як рукописним (в шкільному зошиті розбірливим почерком), так і машинописним способом (на папері формату А4) у поданому порядку.

6. Контрольна робота оцінюється двобальною системою:

«зараховано»/«не зараховано». Якщо робота не зарахована, вона повертається студенту, який повинен доопрацювати її з урахуванням зауважень. Доопрацьований варіант разом з попереднім варіантом та зауваженнями надається для повторної перевірки.

Якщо студент у процесі вивчення курсу та написання контрольної роботи має труднощі, він може отримати консультацію у викладача.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!