Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4295 Тема 12 Розбудова незалежної української держави (з 1991 р.), Історія України

Тема 12 Розбудова незалежної української держави (з 1991 р.), Історія України

« Назад

ЗМ 8. УКРАЇНА НА ШЛЯХУ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Тема 12 Розбудова незалежної української держави (з 1991 р.)

План лекції:

 1. Проголошення незалежності України. Динаміка соціально-економічних процесів.

 2. Суспільно-політичний розвиток і конституційний процес в Україні.

 3. Україна в сучасному світі. 

Семінар: ВІДНОВЛЕННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ 

Мета: проаналізувати правові засади створення Української держави; спроби подолання економічної та політичної криз, формування основних засад демократичної, правової держави; визначити труднощі та перспективи інтеграції України до європейського та світового співтовариства.

Питання для обговорення:

1. Правові засади створення Української держави:

а) "декларація про державний суверенітет;

б) Акт проголошення незалежності України.

в) Прийняття нової Конституції України.

2. Економічна ситуація в Україні.

3. Становлення багатопартійної системи.

4. Україна на міжнародній арені. Європейський інтеграційний процес. 

Методичні вказівки до семінару:

1. Розкриваючи зміст першого питання, зверніть увагу на те, що стрижневою проблемою цього періоду було реформування партійно-радянської системи, створення нових незалежних державних структур, започаткування нової моделі державотворення. Мета цих змін полягала в ліквідації авторитаризму, притаманного партійно-радянській системі управління і поширенні системи політичної демократії. Акцентуючи увагу на здобутках історичного досвіду, необхідно виділити кілька етапів цього процесу.

Характеристика змісту переходу від тоталітарного до демократичного суспільства полягає також у здійсненні реального розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову; у створенні залежної від електорату законодавчої і виконавчої влади.

Схарактеризувати стартові умови розбудови незалежної України, механізми захисту конституційного порядку та суверенітету. Зокрема, проаналізуйте зміст Декларації про державний суверенітет і Закону "Про економічну самостійність", прийнятих Верховною радою України в 1990 р., та реалізацію їх положень у нашій країні.

Охарактеризуйте обставини, за яких відбулося проголошення незалежності України та прийняття Конституції України. Зверніть увагу на особливості Конституційного процесу в Україні.

2. Розглядаючи це питання, зверніть увагу на те, що вивчення проблем економічного реформування в Україні належить до категорії надзвичайно актуальних проблем. Готуючись до відповіді проаналізуйте механізми переходу від централізованої системи управління народним господарством до ринкової, від загальнодержавної власності до різних форм власності. При цьому необхідно враховувати специфіку економічного і соціального розвитку України: припинення або скорочення економічних зв’язків з колишніми республіками СРСР призвели до зупинки підприємств, паралічу окремих галузей; Україна мала енергетичну залежність від російської нафти та газу, давалися взнаки наслідки Чорнобильської катастрофи тощо.

3. В третьому питанні зверніть увагу, що важливою умовою становлення демократичних держав і формування націй у пострадянських країнах є системи суспільних інститутів, що утворюють громадянське суспільство. Слід наголосити, що у здійсненні революційних перетворень початку 1990-х років важливу роль відіграли громадські організації політичної орієнтації. Проаналізуйте законодавчі акти, Закони України "Про об’єднання громадян" (1992 р.).

Зверніть увагу на специфіку розвитку громадських організацій і політичних партій, й зокрема, що не всі зареєстровані організації продовжили своє існування в первинному вигляді, зазнали трансформації. Головним напрямком політичної трансформації суспільства є перехід від монопартійності до багатопартійності. До загальних рис формування багатопартійної системи необхідно віднести: виникнення великої кількості партій протягом двох-трьох років, негативне ставлення переважної більшості суспільства до партій взагалі, відсутність соціальної бази, сталого електорату, слабкість в ідейно-організаційних питаннях тощо.

Необхідно підкреслити, що в роки незалежності профспілки не змогли стати справжніми захисниками економічних, соціальних та політичних інтересів своїх громадян.

Важливо наголосити на тому, що діяльність органів державної влади була спрямована на зменшення гостроти релігійних суперечностей, запобігання силовим діям в міжконфесійних відносинах.

4. Необхідно звернути увагу на те, що від 1989 р. біполярна модель світу, яка встановилася після завершення Другої світової війни, більше не існує. Це відкрило великі можливості для України у налагодженні відносин з країнами, що тривалий час залишалися за "залізною завісою", а також у створенні рівноправних відносин як з пострадянськими так і з постсоціалістичними країнами в цілому. Україна має формувати та здійснювати свою міжнародну політику в нових реаліях. Зверніть увагу, що оцінка цих реалій серед аналітиків є різною.

Важливо наголосити на тому, що серйозні зміни в Європі після 1989 р. змусили європейські держави та США переглянути усталені погляди щодо колишніх республік СРСР, в тому числі України. Специфіка географічного розташування України в Євразії, традиції історико-культурного розвитку дають підстави охарактеризувати її як "цивілізацію межі".

Насамкінець, зверніть увагу, що Україна ще не зробила остаточний зовнішньополітичний вибір, хоча зміни у світовій політиці можуть прискорити цей процес. 

Ключові поняття і терміни

Автокефальна церква, державний суверенітет, діаспора, демонополізація, лібералізація економіки, маргінальність, ринкова економіка, соборна держава, соціальна диференціація, сепаратизм, унітарна держава, громадське суспільство, правова держава. 

Питання для самостійної роботи:

 1. Зміни в культурному житті України в умовах незалежності.

 2. Проблема кримського сепаратизму.

 3. Міжконфесійні відносини в Україні.

 4. Зовнішня політика України: основні пріоритети і завдання. 

Методичні вказівки і рекомендації:

Перше питання. Передусім необхідно усвідомити причини, котрі стимулювали потребу у створенні законодавчої бази в галузі культури після здобуття Україною незалежності і звернути увагу на документ "Основи законодавства про культуру", схвалений Верховною Радою 19 лютого 1992 року, який став програмою розвитку національної культури, що остаточно порвали з тоталітарним минулим. "Закон про бібліотеки", "Закон про музеї". Далі потрібно охарактеризувати заходи, які покликані були сприяти докорінній перебудові духовного життя в умовах незалежності, зокрема Перший Всеукраїнський міжнаціональний конгрес з проблем духовного відродження народів (Одеса, листопад 1991 р.), Конгрес українців суверенних держав колишнього СРСР (Київ, 22 січня 1992 р.) та Всесвітній форум Українців (Київ, 22 серпень 1992 р.). Важливо також зосередити увагу на проблему повернення в Україну культурних та історичних цінностей. Важливо також звернути увагу на послаблення уваги з боку держави до проблем культури в умовах наростання економічної кризи, на загострення проблем в духовній сфері суспільства, на проблему української мови, що виникла в цих умовах.

Крім того потрібно уміти проаналізувати стан освіти, науки, преси, книговидавничої справи, фізкультури, спорту, а також інших сфер культурного життя, сформувати своє бачення виходу України з кризового стану в царині духовного життя. І, нарешті, зробити аналіз сучасного стану культури в Україні.

Друге питання. По-перше, слід розкрити причини виникнення сепаратистських тенденцій в Україні і ,зокрема, в Криму, зв'язуючи їх з становищем населення різних національностей, з прагненням до його самовизначення. При цьому важливо уміти розкрити позицію різних політичних сил півострова щодо його статусу, негативний вплив російських політичних кіл у розв'язанні проблеми, уміти простежити процес формування владних органів Криму, прийняття Конституції, врегулювання відносин з півострова з центром.

Третє питання. Передусім потрібно проаналізувати, як демократичні процеси, що розпочалися в Україні після здобуття незалежності вплинули на релігійну ситуацію. Зокрема йдеться про відновлення УГКЦ, АПЦ, активізацію діяльності інших церков. Необхідно звернути увагу на ініціативу митрополита Філарета, спрямовану на досягнення автокефалії УПЦ та опір, який чинив цьому Московський патріархат, простежити процес утворення УПЦ Київського патріархату, нової УАПЦ і загострення відносин між державою та УПЦ Київського патріархату в середині 1995 р. та зміни, що були внесені до законодавства, яке стосується діяльності церков. Бажано орієнтуватись у нинішній релігійній ситуації в Україні, уміти викласти своє бачення перспектив створення Української помісної православної церкви, визначити місце кожної з церков у суспільстві, зробити висновок щодо причин непорозумінь на ґрунті релігії.

Четверте питання. По-перше, необхідно орієнтуватись у процесі міжнародного визнання України після 1 грудня 1991р. По-друге, з'ясувати, в яких документах були окреслені контури зовнішньої політики України, а також напрями цієї політики, і уміти визначити основні її засади і вектори. Далі - проаналізувати стан відносин України з найближчими сусідами і, зокрема, з Росією, звернути увагу на проблеми, котрі виникли між двома державами після розпаду СРСР і шляхи їх вирішення.

Потрібно також орієнтуватись у питаннях, що стосуються відносин України з іншими державами, участь нашої держави у діяльності міжнародних організацій (ООН та її структурах, ОБСЕ, Раді Європи, Центральноєвропейській ініціативі, ЧЕС, ГУАМ, СНД), розкрити співробітництво України з НАТО і участь у миротворчих операціях. Не повинно залишатись поза увагою і вирішення проблеми ядерної зброї, яка дісталася Україні у спадок від СРСР.

І, насамкінець, зробити короткий аналіз нинішнього міжнародного становища України, її місця у світовому співтоваристві, відношення різних політичних сил до проблеми вступу України до СОТ, НАТО і т.д., тобто до більш активної інтеграції у світові європейські структури.

Завдання для індивідуальної роботи:

 1. Національно-культурні процеси в сучасному українському суспільстві.

 2. Етнополітична ситуація в сучасній Україні.

 3. Східна і західна українська діаспора: регіони розселення, культура, особливості менталітету. 

Література:

 1. Бойко О. Україна 1991-1995: тіні минулого чи контури майбутнього? (Нариси з новітньої історії) – К., 1996.

 2. Історія України: Нове бачення: У 2 т. / За ред. В.А.Смолія. – К., 1996.

 3. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернативи поступу. – К., 1996.

 4. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблема суспільної трансформації. – К., 1998.

 5. Литвин В.М., Мордвинцев В.М., Слюсаренко А.Г. Історія України. – К., 2002.

 6. Литвин В.М. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. – К., 1994.

 7. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991 – 2000 рр.) // Україна крізь віки. – Т. 14. – К., 2000.

 8. Національні процеси в Україні: Історія і сучасність. Збірн. док. і матеріалів: У 2 частинах. – К., 1997.

 9. Алексеєв Ю.М., Кульчицький СВ., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985–1999 рр.) — К., 2000.

 10. Бойко О.Д. Україна 1991–1995 pp.: Тіні минулого чи контури майбутнього? Нариси з новітньої історії. – К., 1996.

 11. Видрін Д.Г., Табачник Д.В. Україна на порозі XXI століття. Політичний аспект. – К., 1995.

 12. Діяк І.В. Україна – Росія (Історія та сучасність): Наук. вид. – К.,2001.

 13. Здіорук С.І. Стратегічні аспекти національно-культурної політики України. – К., 1995.

 14. Іванченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична перспектива та сучасний стан. – К., 1997.

 15. Ковтун В. Історія Народного Руху України. – К., 1999.

 16. Рубан В.В., Серегина Н.С. Многопартийная система Украины: как она есть. – X., 1998.

 17. Україна: друга половина XX століття: Нариси історії. П.П. Панченко, М.Р. Плющ, Л.А. Шевченко та ін. – К., 1997.

 18. Шевченко В.О., Іващенко MM. Концепція національних інтересів України. — К., 1996. 386

 19. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV–XXст.: Навч. посіб. / За ред. Ю.А. Горбаня. – К.,2003.

 20. Історія України XX – початку XXI століття: Навчальний посібник / Панченко П.П., Барановська Н.П., Падалка П.П. та ін.; За заг. ред. В.А. Смолія. – К., 2004.

 21. Лановик Б.Д., Лазарович М.В . Історія України: Навчальний посібник. – К., 2006.

 22. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навчальний посібник. – К., 2006.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!