Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4290 Тема 7 Україна на початку ХХ ст. та в роки першої світової війни (1914 – 1917 рр.), Історія України

Тема 7 Україна на початку ХХ ст. та в роки першої світової війни (1914 – 1917 рр.), Історія України

« Назад

Тема 7 Україна на початку ХХ ст. та в роки першої світової війни (1914 – 1917 рр.)

План лекції:

 1. Соціально-економічне становище України на межі ХІХ – ХХ ст.

 2. Активізація суспільно-політичного руху в Україні на початку ХХ ст. Створення політичних партій.

 3. Діяльність Української громади в І та ІІ Державних Думах Росії. 

Семінар: УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ ст. 

Мета: Показати чинники активізації суспільно-політичного руху в українських землях на початку ХХ ст.; розкрити причини, рушійні сили та завдання революції 1905-1907 рр. в українських землях, визначити її основні етапи. Проаналізувати причини та особливості реалізації Столипінської аграрної реформи в Наддніпрянщині, показати соціально-економічні наслідки її реалізації.

Дати характеристику становища українських земель в роки Першої світової війни, місце в ній політичних партій та участі Легіону Українських січових стрільців. 

Питання для обговорення:

1. Активізація суспільно-політичного руху в Україні на початку ХХ ст. Створення політичних партій.

2. Революція 1905-1907 років і Україна. Діяльність української громади в І та ІІ Державних Думах.

3. Столипінська аграрна реформа та політична реакція в Україні.

4. Перша світова війна і політичні сили України. 

Методичні вказівки до семінару: 

1. Приступаючи до розгляду даної теми, варто зазначити, що основні українські землі на початку ХХ ст. входили до складу двох імперій – Російської та Австро-Угорської. Непослідовність та незавершеність буржуазних реформ другої половини ХІХ ст., їх обмежений характер суттєво стримували соціально-економічний розвиток українських земель. Проте ці реформи були незворотними і дали певний простір запізнілим соціально-економічним перетворенням. Студенти повинні усвідомлювати, що економічний розвиток українських земель відбувався суперечливо і неоднозначно. Втім кількісні та якісні зрушення суттєво змінили не лише господарську, але й соціальну структуру українського суспільства, що спричинило зростання кількості міського населення, з одного боку, та загострення соціальних й національних суперечностей на початку ХХ ст. в українських землях, – з іншого.

Подальший розвиток суспільно-політичного руху в українських землях супроводжувався утворенням перших національних політичних партій. Студенти, за допомогою аналізу джерельного матеріалу, повинні визначити спектр політичних партій на початку ХХ ст. в Наддніпрянщині і підавстрійській Україні. Необхідно також звернути увагу на їх програмні вимоги та методи діяльності. Слід зазначити, що характерною рисою цього періоду була абсолютна перевага в українському русі лівих національних соціалістичних сил.

2. Питання про революційні події 1905-1907 рр. в Україні слід розглядати, починаючи з визначення причин та основних етапів революційної боротьби, а також охарактеризувати її основні форми: страйкова боротьба, селянські виступи, повстання в армії і на флоті. Необхідно проаналізувати причини, що змусили російський царизм оприлюднити Маніфест 17 жовтня 1905 р. та спричинили лібералізацію й активізацію суспільно-політичного життя в країні. Слід з‘ясувати особливості діяльності української думської громади, проаналізувати її основні напрями та наслідки для національного руху.

Поразка революції супроводжувалася наступом реакції й урядовими репресіями щодо учасників українського національного руху. Студентам необхідно визначити умови, в яких опинилися українські суспільно-політичні та громадські організації і діячі, а також реакцію української громадськості на обмеження національних прав українців в Російській імперії. Після поразки революції 1905-1907 рр. більшість українських партій фактично призупинили свою діяльність або звели її до мінімуму в умовах жорстких переслідувань з боку російського самодержавства.

3. Готуючи відповідь на наступне питання, слід пам‘ятати, що реформа 1861 р. не розв‘язала складний вузол протиріч в аграрному питанні, яке навіть на початку ХХ ст. залишалося однією з найболючіших суспільних проблем. Спробою його розв‘язати стала Столипінська аграрна реформа, в основу якої було покладено ідею ліквідації сільської общини і перетворення селян на міцних господарів-землевласників. Впровадження аграрної реформи супроводжувалось поширенням в Правобережній Україні земського самоврядування в 1911 р.

Відповідь на четверте питання повинна складатися за схемою: причини Першої світової війни, головні учасники, їх плани щодо українських земель; ставлення українців до війни, форми і методи їх участі. Аналізуючи позицію українців щодо війни, слід охарактеризувати цілі і завдання діячів українського національного руху, причини розколу в середовищі його учасників. Визначте наслідки ведення бойових дій на території України, участь в них Українських січових стрільців. 

Ключові поняття і терміни

Політична партія, революція, імперіалізм, реакція, Столипінська аграрна реформа, Державна Дума, конституційна монархія, лібералізм, шовінізм, національно-культурна автономія, сепаратизм, самостійники, Антанта, Троїстий союз, фракція.

Питання для самостійної роботи:

 1. Генезис імперіалістичних відносин на початку ХХ ст. в українських землях.

 2. Революційні події в Україні у 1905-1907 рр.

 3. Перша світова війна: плани ворогуючих сторін.

 4. Створення та бойовий шлях Легіону січових стрільців. 

Методичні вказівки і рекомендації: 

При вивченні питання, пов'язаного з генезисом імперіалістичних відносин в Україні на початку ХХ ст. слід звернути увагу на завершенні промислового перевороту і переході до індустріалізації, на особливостях економічного розвитку окремих регіонів та їх спеціалізації. Важливо зазначити політику імперського центру щодо України, яка гальмувала і деформувала її розвиток.

Стосовно революційних подій в Україні у 1905-1907 рр., необхідно охарактеризувати специфіку страйкового руху робітників, селянських виступів, повстання в армії і на флоті, збройної боротьби в грудні 1905 рр. Також бажано ознайомитися з національним рухом в Україні, з діяльністю української думської громади в І та ІІ Державних Думах.

В процесі підготовки питань, пов'язаних з Першою світовою війною, необхідно ознайомитись з причинами війни, планами Росії, Австро-Угорщини, Німеччини і Антанти щодо України. В контексті діяльності СВУ та Головної Української Ради слід розглядати і питання щодо створення легіону Українських Січових Стрільців (УСС). Варто орієнтуватися у ставленні до ідеї його утворення командування австро-угорської армії, уміти простежити бойовий шлях УСС. 

Література:

 1. Бовуа Даніель. Битва за землю в Україні 1863 – 1914. поляки в соціоетнічних конфліктах: Пер. з фр. З.Борисюк. – К., 1998.

 2. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.

 3. Грушевський М. Новий період історії України за роки 1914 до 1919. – К., 1992.

 4. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії – К., 1993.

 5. Дорошенко Д. Нарис історії України. Т.2. – К., 1991.

 6. Історія України в особах ХІХ – ХХ ст. – К., 1995.

 7. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: В 2 т. – К., 1994.

 8. Мицик Ю.А., Бажан О.Г., Власов В.С. Історія України: Навч. посіб. для старшокласників. – К., 2005.

 9. Полонська-Василенко Н.В. Історія України: У 2 т. – К., 1993.

 10. Реєнт О.П. Українські землі в ХІХ – на початку ХХ ст. – К., 2003.

 11. Романцов В. Український етнос на одвічних землях та за їхніми межами (XVIII – ХХ століття). – К., 1998.

 12. Україна в ХХ ст. 1900 – 2000: Збірник документів і матеріалів: Навч. посібник / А.Г. Слюсаренко та ін. (упоряд.). – К., 2000.

 13. Українська державність у ХХ столітті. – К., 1996.

 14. Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: програмові документи і довідкові матеріали / Упоряд. В.Ф.Шевченко. – К., 1993.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!