Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4287 Тема 4 Національно-визвольна війна українського народу 1648 – 1657 рр., Історія України

Тема 4 Національно-визвольна війна українського народу 1648 – 1657 рр., Історія України

« Назад

Тема 4 Національно-визвольна війна українського народу 1648 – 1657 рр.

План лекції:

 1. Причини, характер, рушійні сили та періодизація національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького 1648 – 1657 рр.

 2. Формування української козацької державності в ході боротьби.

 3. Зовнішня політика Української держави й укладення союзу з Росією. 

Семінар: УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648-1676 рр. 

Мета: показати згубність амбіцій козацької старшини для державотворчого процесу; розкрити конструктивну та деструктивну роль запорізького козацтва та його старшини у подіях Національно-визвольної революції; розкрити принципи полівасалітету козацтва. 

Питання для обговорення:

 1. Особливості внутрішньої та зовнішньої політики козацької держави за гетьманування Б.Хмельницького. Переяславська рада та її історичні наслідки.

 2. Причини і наслідки боротьби старшинських угруповань за владу в другій половині XVII ст.

 3. Історичне значення національної боротьби українського народу в XVII ст. 

Методичні вказівки до семінару:

1. У першому питанні необхідно з’ясувати причини зовнішньополітичної активності Б.Хмельницького, місце військової детермінанти у цьому процесі. Зверніть увагу на постульовану останнім часом в українській історіографії ідею полівасалітету. В загальних рисах вона виходить із того, що козацтво завжди прагнуло до укладання угод з кількома суверенами одночасно. Це зберігало можли­вості до маневрування та забезпечувало певні важелі тиску на кожного з них. Покажіть причини, що спонукали козацтво укладати чи розривати взаємини з Московією, Османською імперією, Річчю Посполитою та іншими державами.

Аналізуючи питання Переяславської ради 1654 р. чітко визначте мотиви, що спо­ну­кали козацтво до укладання угоди з московським царем, та наслідки цього історичного акту – як для ко­зацтва, так і для козацької держави. Зверніть увагу на означення даної події різ­ними істориками.

Розкриваючи внутрішню політику Б.Хмельницького, необхідно акцентувати увагу на тих кроках, що дають підстави говорити про існування козацької держави і, ширше – про власне революційність тих подій, що відбулися на українських теренах у середині XVII ст.

2. У другому питанні необхідно з’ясувати місце козацтва як нового соці­аль­ного стану в подіях середини XVII ст., розкрити місце і роль козацтва у війську Б.Хмельницького. Після цього порівняйте, яке значення відігравала Запорозька Січ на початку революції, в роки гетьманування Б.Хмельницького, після його смерті; обґрунтуйте відповідь. Зверніть увагу на Січ як на місце ви­сунення альтернативних гетьманів, чим це зумовлювалось. Всебічно проаналізуйте постать кошового І. Сірка, розмежувавши його військовий та політичний хист.

Розкриваючи питання студент має вийти на розуміння того, що не поляки, не московити, не турки чи татари знищили козацьку державу – її зни­щили українці своїми руками. У цьому питанні необхідно з’ясувати причини старшинської боротьби за владу, місце зовнішньої детермінанти цього явища. Розкриваючи наслідки боротьби, зверніть увагу на зневіру населення у дер­жавницькій ідеї, проведіть паралелі з пізнішими століттями аж до су­час­нос­ті.

3. В останньому питанні необхідно систематизувати всі наявні знання щодо подій національної революції та визначити її значення для полі­тич­ного, еко­но­мічного, культурного, соціального, духовного розвитку українства як позитив­ного, так і негативного плану. 

Ключові поняття і терміни:

Національна революція, полівасалітет, козацька держава, стар­шинські угрупо­вання, «переливи населення», Переяславська рада, Гадяцька угода, Андрусівське пере­мир’я, Б.Хмельницький, І.Сірко, Д.Дорошенко. 

Питання для самостійної роботи:

 1. Дайте характеристику тим подіям, що можуть підтвердити револю­цій­ність змін в українському суспільстві.

 2. Чим Ви поясните відмову Московії надати Б.Хмельницькому допомогу на початковому етапі революції? Чому ця позиція змінилася?

 3. Яке місце козацтва у війську Б.Хмельницького? (По-можливості, поясніть на прикладі битви під Берестечком)

 4. У чому, на Вашу думку, причини “хитань” П.Дорошенка: від московської орієнтації до польської та османської?

 5. Чи можна провести паралелі між Українською національною революцією середини XVII ст. та тогочасними подіями в Європі? Аргументуйте відповідь. 

Методичні вказівки і рекомендації:

Готуючи відповідь на перше питання, студент повинен усвідомлювати, що революційними прийнято вважати ті події, які спричинюють докорінні, структурні зміни в усіх сферах життя суспільства і призводять до структурної перебудови суспільства в цілому. Отже, на прикладі тих процесів, які відбувалися в українських землях в середині XVII ст., слід довести, що українське суспільство зазнало структурної трансформації не лише у політичному відношенні (формування власної державності), але й в соціально-економічному, національно-культурному відношенні тощо. Обов‘язково зверніть увагу на роль козацтва у формуванні нової соціальної структури, й зокрема, в генезисі нової української еліти.

Відповідь на друге питання потребує ґрунтовного аналізу всієї зовнішньополітичної діяльності Б. Хмельницького у контексті тогочасної геополітичної ситуації. Зверніть увагу на такий чинник, як легітимація Української козацької держави через встановлення дипломатичних стосунків з Портою, Кримським ханством та іншими державами, що засвідчило, з одного боку, міжнародне визнання української держави, а з іншого, – зростання її ролі у регіональній геополітиці.

Визначаючи місце козацтва у війську Б. Хмельницького, зверніть увагу на те, що саме козацтво стало провідною рушійною силою українських національно-визвольних змагань середини XVII ст., а Запорізька Січ, в свою чергу, – місцем, звідки розпочалося повстання. Також слід зазначити, що саме козацька старшина сформувала нову генерацію української військово-політичної еліти, що розпочала державне будівництво.

Вірна відповідь на четверте питання тісно пов‘язана із аналізом внутрішньо- та зовнішньополітичної ситуації, що склалася навколо українських земель в другій половині XVII ст., та була результатом тривалої боротьби старшинських угруповань за владу. Гетьман П. Дорошенко, здобувши булаву, одразу зіткнувся з традиційною для тодішнього українського політикуму проблемою пошуку зовнішніх союзників. Студент на підставі аналізу зовнішньої політики П. Дорошенка, порівняння її з діяльністю його попередників повинен обґрунтувати приреченість спроб гетьмана заручитися дієвою підтримкою московітів, поляків або турок, та незацікавленість останніх у сильній гетьманській владі в Україні.

Слід враховувати, що події Української національно-визвольної революції 1648-1676 рр. відбувалися на тлі завершення Тридцятирічної війни 1618-1648 рр., паралельно з громадянською війною в Англії в середині XVII ст., що призвела до встановлення конституційної монархії тощо. Всі ці події призвели до суттєвих геополітичних та суспільних трансформацій, що мали революційний характер. Студенти повинні визначати специфіку та паралелі між цими подіями, в тому числі їх вплив на загальноєвропейський поступ. 

Завдання для індивідуальної роботи:

 1. Б. Хмельницький – державний діяч і полководець, фундатор української держави.

 2. Фінансова і податкова система Української козацької держави середини XVII ст. 

Література:

 1. Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р.: Міфи і реальність. – К., 1994.

 2. Батюк В.С. Українська державність напередодні та в роки Визвольної війни 1648 – 1654 рр. у працях дослідників із західної діаспори // УІЖ. – 1993. - № 1.

 3. Березневі статті Б. Хмельницького // Пам’ятки України. – 1991. - № 2.

 4. Гетьмани України. Історичні портрети. – К., 1991.

 5. Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна // Україна крізь віки. – Т. 8. – К., 1999.

 6. Літопис гадяцького полковника Григорія Граб’янки. – К., 1992.

 7. Мицик Ю. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1658 рр. // Пам’ять століть. – 1998. - № 4.

 8. Пасічник М. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657-1665). – Львів, 1998.

 9. Сергійчук Г. До і після Переяславської Ради // Наука і суспільство. – 1990. - № 1.

 10. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. – К., 1995.

 11. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея. – К., 1997.

 12. Степанков В.С. Українська революція 1648 – 1676 рр. в контексті європейського революційного руху XV – XVII ст.: спроба порівняльного аналізу // УІЖ. – 1997. - № 1.

 13. Стецишин О. Метаморфози політики гетьмана Хмельницького // Політика і культура. - № 41 (172). – 2002. – с. 42-43.

 14. Стецишин О. Міф, який живе й донині // Політика і культура. - № 42 (173). – 2002. – с. 42-43.

 15. Стецишин О. Політичні ігри гетьмана Хмельницького // Політика і культура. - № 40 (171). – 2002. – с. 44-45.

 16. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій. – К., 1999.

 17. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3-х т. – К., 1990 – 1993.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!