Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4279 Порядок захисту курсової роботи, Планування і організація турбізнесу, НУХТ

Порядок захисту курсової роботи, Планування і організація турбізнесу, НУХТ

« Назад

7. Порядок захисту курсової роботи

Виконана студентом курсова робота, оформлена за всіма вимогами та зброшурована на момент подання, реєструється на кафедрі у встановлений термін (не пізніше як за три дні до терміну зазначеного у плані навчання) і передається керівнику для перевірки та допуску до захисту.

Перевірена викладачем-керівником курсова робота приймається комісією в складі викладачів кафедри відповідно до графіку навчального процесу. Під час підготовки до захисту студент повинен підготувати стислу доповідь на 5 – 7 хв., у якій визначається актуальність теми, викладається зміст роботи за наступною схемою: сучасний стан (недоліки, які виявлені в ході досліджень та аналізу), заходи, що пропонуються для усунення недоліків, основні результати досліджень, рекомендації. Під час доповіді потрібно використовувати ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, схеми), пояснюючи їх зміст. Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії. Відповіді слід давати коротко, мотивовано, змістовно.

Оцінювання курсової роботи. У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента з дисципліни, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання. За результатами захисту, враховуючи при цьому якість виконання і оформлення окремих модулів роботи, виставляється оцінка за шкалою ECTS та національною шкалою, яка вноситься у заліково-екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

Узагальнені критерії оцінювання захисту курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в таблицях 7.1 та 7.2.

 Таблиця 7.1

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту курсових робіт

№ зміс-тово-го модуля

Елементи змістового модуля

Кількість балів

Поточний контроль навчальної роботи студентів

міні-мальна

макси-мальна

методи контролю

тиждень семестру

Модуль 2

1.

Розділи розрахунково-пояснювальної записки

 

 

 

 

Вступ: актуальність, об’єкт та предмет дослідження, мета роботи та галузь застосування

9

16

Перевірка розділу

1

Розділ 1. Аналітичний огляд літератури

9

16

Перевірка розділу

2

Розділ 2. “Основна частина роботи”: - підрозділ 2.1 – теоретичний

9

16

Перевірка розділу

3, 4

Всього

27

48

 

 

2.

– підрозділ 2.2 – практичний

9

16

Перевірка розділу

5, 6

Розділ 3. Пропозиції та висновки

9

16

Перевірка розділу

7

 

Всього

18

32

 

 

 

Захист курсової роботи

15

20

Захист роботи у комісії

8

Всього

15

20

 

 

Сума

60

100

 

 


Таблиця 7.2

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

90-100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Студентам, які при захисті курсової роботи отримали незадовільну оцінку, комісією встановлюється термін доопрацювання теми і повторного захисту. 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Законодавчо-нормативна

  1. Конституція України (офіц. текст за станом на 1 січня 2006 р.) / Верховна Рада України. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с.

  2. Господарський кодекс України (офіц.текст: за станом на 20 січня 2007 р.) / Верховна Рада України. – Х.: Одіссей, 2007. – 240с.

  3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (офіц. текст за станом на 1 черв. 2006 р.) / Верховна Рада України. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 306 с.

  4. Закон України «Про туризм»: (офіц. текст: за станом на 06 жовтня 2011 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 32 с.

  5. Закон України “Про курорти”: (офіц. текст: за станом на 15 вересня 2006 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 18 с.

  6. Закон України «Про захист прав споживачів»: (офіц. текст: за станом на 20 лютого 2004 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 31 с.

  7. Закон України «Про пожежну безпеку»: (офіц. текст: за станом на 18 вересня 2011 р.) / Верховна Рада України. – Х.: Форт, 2003. - 24 с.

  8. Закон України «Про благоустрій населених пунктів. Про державну статистику»: (офіц. текст: за станом на 20 жовтня 2008 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2008. – 40 с.

  9. Про Закон України «Про стандартизацію»: (офіц. текст: за станом на 17 травня 2001 р.) / Верховна Рада України. – К.: Держстандарт України, 2001. - 27 с.

10. Закон України «Про страхування»: (офіц. текст: за станом на 10 березня 2005 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 42 с.

11. Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання): [постанова КМУ від 29 липня 2009 року № 803] // Новости турбизнеса. – 2009. – № 15. – С. 8.

12. Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання): [постанова КМУ від 15 березня 2006 року № 297] // Офіційний вісник України. – 2006. – № 11. С. 170.

Базова

13. Бабарицька, В. К., Менеджмент туризму. Туроперейтинг : навч.посіб. / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська - К.: Альтерпрес, 2007. – 228 с.

14. Кифяк, В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : навч.пос. / В.Ф. Кифяк. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2003. – 300 с.

15. Любіцева, О. О. Методика розробки турів: навч.пос./ О.О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2003. – 104 с.

16. Михайліченко, Г. І. Практика організації туристичних подорожей: навч.посіб./ Г.І. Михайліченко. – К.:КНТЕУ, 2003. – 156 с.

17. Правова база України з питань в’їзду та виїзду громадян // Зб.законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик. – К.: Атіка, 2003. – 224 с.

18. Сокол, Т. Г. Основи туристичної діяльності: підручник. / Т.Г. Сокол. – К.: Грамота, 2006. – 264 с.

Допоміжна

19. Агафонова, Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція. Державне регулювання: навч. посіб. / Л.Г.Агафонова, О.Є. Агафонова. – К.: Знання України, 2004. – 358 с.

20. Банько, В.К. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: навч. посіб. / В.К. Банько. - 2-ге вид., перероб. та доп. – Д.: Акор, 2008. - 328 с.

21. Бородина, В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес / В.В. Бородина. – М.: Кн. мир, 2003. – 267 с.

22. Волков, Ю.Ф.Технология гостиничного обслуживания / Ю.Ф. Волков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005 – 221с.

23. Туризм и гостиничное хазяйство / под ред. Л.П. Шматько. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2005. – 352 с.

24. Туризм і готельне господарство: підруч. / за ред. О.А. Агєєва, Д.Н. Акуленок, Н.М. Васильєв, Ю.Л. Васянін, М.А. Жукова. – М.: Екмос, 2004. – 400 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

25. Державна служба туризму і курортів. – Режим доступу: http://tourism.gov.ua .

26. Міністерство економіки України. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.

27. Міністерство культури і туризму України. – Режим доступу: http://www.mincult.gov.ua.

28. Українська готельна мережа «Рremier Ноtels». – Режим доступу: http://www.premier-hotels.com.ua.

29. Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

30. Нормативні акти України. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua.

31. Верховна Рада України . – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!