Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4276 Зміст курсової роботи, Планування і організація турбізнесу, НУХТ

Зміст курсової роботи, Планування і організація турбізнесу, НУХТ

« Назад

4. Зміст курсової роботи

Курсова робота – це творча самостійна робота студента, тому розгляд проблеми повинен містити як огляд літератури та інших фахових джерел інформації, так і матеріали власних досліджень, відповідати рівню фахової підготовки студента.

Курсова робота повинна відповідати наступним вимогам:

- містити теоретичний аналіз досліджуваної проблеми, аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду організації конкретних видів туристичного обслуговування;

- містити детальний аналіз туристичного маршруту, об’єктів атракції, програмного забезпечення туру та відповідні розрахунки (калькуляція);

- містити пропозиції щодо розробки туру за заданими параметрами;

- бути оформленою відповідно до вимог методичних рекомендацій;

- бути поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, а також не містить матеріалів конкретного дослідження проблеми в туристичному регіоні, до захисту не допускається і повертається на доопрацювання.

Основні етапи виконання курсової роботи передбачають:

  • складання плану роботи;

  • опрацювання літературних джерел;

  • розробка туристичного продукту за заданими параметрами;

  • економічне обґрунтування туру;

  • подання курсової роботи на кафедру для рецензування керівником;

  • захист роботи.

План курсової роботи повинен містити питання, які розкривають зміст теми та структурують матеріали дослідження. 

Вступ

РОЗДІЛ І. Науково-теоретичні основи організації та розробки турів (конкретного виду)

РОЗДІЛ ІІ. Інформаційно–організаційне та технічне забезпечення туру

РОЗДІЛ ІІІ. Економічне обґрунтування проекту туру

Висновки

Список використаних джерел

Додатки 

Орієнтовний варіант плану курсової роботи наведено в додатку 3. 

Опрацювання та аналіз літературних джерел

Відповідно до обраної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті, відповідні нормативні документи та Іnternet-ресурси), досліджує первинну інформацію, статистичну звітність, застосовує різні інструменти пошуку інноваційних ідей для створення туристичного продукту.

Після ознайомлення з джерелами загального характеру (підручники, довідники, енциклопедичні видання), логічно перейти до фахової літератури – монографій, статей, періодичних видань, путівників, статистичних збірників, тощо і розглянути додаткові джерела – карти, фотографії, малюнки, ілюстрації, історичні та художні твори.

Список рекомендованої літератури наведений у розділі 8 методичних рекомендацій, який, звичайно, може бути доповнений.

При опрацюванні літературних джерел та Іnternet-ресурсів необхідно виконувати записи та нотатки, які допоможуть систематизувати і узагальнити матеріал відповідно до плану курсової роботи.

Слід звернути увагу на оформлення списку використаних джерел (Додаток З).

Збір і обробка матеріалів дослідження

Курсову роботу з дисципліни «Планування і організація турбізнесу» необхідно виконувати на фактичному матеріалі, що відображає конкретний маршрут, який обрано об’єктом дослідження.

Джерелом інформації є фактичні географічні об’єкти, туристична інфраструктура регіону, статистична звітність, накази, технологічні карти, інструкції, розпорядження, власний досвід та ін. Перелік бланків технологічної документації, калькуляції автотранспортного маршруту, які слід додати до курсової роботи, наведено як першоджерела в додатках 4,5,6.

Інформаційними джерелами можуть слугувати вітчизняні та закордонні видання, матеріали преси, спеціальних тематичних журналів, Іnternet тощо.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!