Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4274 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Планування і організація турбізнесу, НУХТ

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Планування і організація турбізнесу, НУХТ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Планування і організація турбізнесу

для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

денної форми навчання

  

Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості

перевірені. Написання одиниць

відповідає стандартам

 

Підпис(и) автора(ів)________________

«____» ______________ 201__ р.

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

туристичного та готельного бізнесу

Протокол № 11

від 06.03.2015 р.

 

Київ НУХТ 2015

Планування і організація турбізнесу [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання / уклад. Д.І. Басюк, К.О. Верес, Н.В. Погуда – К.: НУХТ, 2015. – 39 с. 

Рецензент В.Г. Дарчук, канд. екон. наук

Укладачі: Д.І. Басюк, канд. пед. наук

К.О. Верес, канд. геогр. наук

Н.В. Погуда, канд. екон. наук

Відповідальний за випуск Д.І. Басюк, канд. пед. наук, доцент 

Подано в авторській редакції

 

ЗМІСТ 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 4

2. ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 5

3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ.. 5

4. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 5

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ РОБОТИ.. 7

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 18

7. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 19

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.. 22

ДОДАТКИ.. 24 


1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Згідно з навчальним планом ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм», студентами 3-го року навчання передбачено виконання курсової роботи з дисципліни «Планування і організація турбізнесу».

Курсова робота є однією з основних видів наукових робіт, що виконується студентами під час навчання у вищому навчальному закладі. Вона засвідчує самостійність мислення, здатність до пошуку і аналізу матеріалу, вміння застосовувати на практиці теоретичні знання, вміння робити висновки на основі аналізу теорії і практики туристичної діяльності, сформованість навичок самостійної творчої роботи.

В процесі виконання курсової роботи студенти оволодівають методами добору, систематизації і використання літературного, картографічного, статистичного матеріалу, прийомами аналізу практичної діяльності підприємств туристичної сфери, орієнтації у ринковій ситуації, уміннями робити відповідні висновки та пропозиції.

Основною метою написання курсової роботи з курсу «Планування і організація турбізнесу» є закріплення та практичне застосування знань, умінь та навичок з основних модулів дисципліни - «Технологія організації та умови здійснення туристичних подорожей» та «Організація транспортних подорожей та перевезень», з дисциплін «Організація туризму» та «Основи екскурсійної діяльності», а також відпрацювання практичних навичок розробки турів.

Відповідно, визначаються такі завдання курсової роботи:

- поглибити, систематизувати та закріпити теоретичні знання з курсів «Організація туризму», «Планування і організація турбізнесу», навики роботи зі спеціальною фаховою нормативною літературою, довідковими виданнями;

- застосувати отримані знання у практичній діяльності щодо планування та організації туристичного продукту;

- відпрацювати навички самостійної творчої роботи щодо технології розробки основних і додаткових послуг у турі, вибору підприємств – партнерів, стратегії впровадження туристичного продукту на ринок;

- виробити вміння аналізувати, порівнювати окремі елементи туристичного продукту та тур у цілому за економічними, соціальними показниками;

- удосконалити вміння аналізувати економічну ефективність туру;

- розвинути навички формулювання власних висновків, аргументів, обґрунтовувань, пропозицій щодо удосконалення бізнес – процесів туристичного підприємства.

Курсова робота передбачає теоретичне обґрунтування та практичну розробку інноваційного туристичного продукту.

Методичні рекомендації містять основні вимоги до змісту та оформлення курсової роботи, організації виконання, порядку захисту та критеріїв оцінювання, а також орієнтовну тематику курсових робіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!