Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4273 Питання до заліку з курсу Соціологія, ДонДТУ

Питання до заліку з курсу Соціологія, ДонДТУ

« Назад

Питання до заліку

 1. Предмет соціології, її структура.

 2. Методи і функції соціології.

 3. Соціологія як наука і учбова дисципліна.

 4. Зв’язок соціології з іншими науками про суспільство.

 5. Історія становлення соціології.

 6. Передумова виникнення соціології як самостійної науки.

 7. Огюст Конт – засновник соціології.

 8. Соціологія Герберта Спенсера.

 9. Основні школи і напрямки сучасної світової соціології.

 10. Формування соціологічної думки в Україні.

 11. Особливості сучасної української соціології.

 12. Емпіричні соціологічні дослідження.

 13. Програма і гіпотеза в соціологічному дослідженні.

 14. Суспільство як система.

 15. Базові компоненти соціального життя.

 16. Соціальні дії, соціальні зв’язки, соціальні взаэмодії.

 17. Соціальні зміни суспільства: еволюція і революція.

 18. Теорії розвитку суспільства.

 19. Соціологія особистості.

 20. Соціальні ролі, соціальний статус і соціалізація особистості.

 21. Соціальні інститути.

 22. Соціальний інститут сім’ї.

 23. Демографічні процеси в сучасному світі.

 24. Особливості демографічних процесів в Україні.

 25. Соціальний інститут політики.

 26. Соціальний інститут економіки.

 27. Соціальний інститут освіти, особливості вищої школи в інших країнах.

 28. Соціальний інститут науки.

 29. Соціальний інститут культури, його особливості в Україні.

 30. Соціальний інститут релігії.

 31. Соціальні організації.

 32. Соціальна структура суспільства, її динаміка.

 33. Соціальна структура сучасного українського суспільства.

 34. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.

 35. Особливості соціальної стратифікації і соціальної мобільності сучасної України.

 36. Проблеми урбанізації в сучасному світі.

 37. Етносоціологія.

 38. Соціологія молоді.

 39. Сутність, функції і класифікація соціальних конфліктів.

 40. Основні теорії конфліктів.

 41. Динаміка розвитку соціальних конфліктів.

 42. Війна – вища форма соціального конфлікту.

 43. Особливості сучасних конфліктів і криз.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Андрущенко В.П., Горлача М.І. Соціологія: підручник для вищої школи. – К.: Єдинорог; Харків, 1998.

2. Анурин В.Ф. Общая социология: учеб. пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2003.

3. Барвінський А.О. Соціологія: курс лекцій для студ. вищих навч. закладів. – Центр навчальної літератури, 2005.

4. Бабосов Е.М. Общая социология: учеб. пособие для студ. вузов. – Минск: НТООО "ТетраСистемс", 2002.

5. Болотіна Є.В., Мішура В.Б. Соціологія: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2007.

6. Бельский В.Ю., Беляев А.А., Лошаков Д.Г. Социология: учебник для студ. вузов. – М.: ИНФРА-М, 2002.

7. Вербець В.В., Субот О.А., Христюк Т.А. Соціологія: курс лекцій: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – К.: Кондор, 2009.

8. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В.; под ред.Ю.Г. Волкова. Социология: учебник для студ. вузов. – М.: Гардарики, 2006.

9. Волович В.І. Соціологія: підручник для студ. вищих навч. закладів. – Харків: Фактор, 2006.

10. Герасимчук А.А., Шиян О.М., Палеха Ю.І. Соціологія: навч. посібник. – К.: Видавництво Європейського університету, 2003.

11. Гиря Е.С. Социология: учеб. пособие. – Донецк: Б.и., 2008.

12. Голенкова З.Т., Акулич М.М., Кузнецов В.Н.; под ред. З.Т. Голенковой. Общая социология: учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2005.

13. Голубева Г.А., Дмитриев А.В. Социология: учеб. пособие. – М.: Собрание, 1999.

14. Городяненко В.Г. Соціологія: підручник для студ. вищих навч. закладів. – К.: Академія, 2006.

15.Григорьев С.И., Растов Ю.Е. Основы современной социологии: учеб. пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2002.

16. Дворецька Г.В. Соціологія: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

17. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: учебник для студ.вузов. – М.: ИНФРА-М, 2003. 

18. Кравченко А.И., Анурин В.Ф. Социология: ученик. – СПб.: Питер, 2008.

19. Кузьменко Т.М. Соціологія: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – К.: Центр учбової літератури, 2010.

20. Лавриненко В.Н., Найтов Н.А., Шабанова О.А., Лукашкова Г.С.; под ред. В.Н.Лавриненко. Социология: учебник для студ. вузов. – М.: ЮНИТИ, 2004.

21. Лукашевич Н.П., Туленков Н.В. Социология: учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002.

22. Макеєв С.О., Костенко Н.В., Паніна Н.В.; за ред. С.О. Макеєва. Соціологія: навч. посібник для викладачів вищих навч. закладів. – К.: Знання, 2005.

23. Мягков А.Ю., Григорьева М.В., Подсухина Т.В.; под ред. А.Ю. Мягкова. Социология: основы общей теории: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Флинта, 2003.

24. Некрасов А.И. Социология: учеб. Пособие. – Харьков: Одиссей, 2004.

25. Нестуля О.О., Нестуля С.І., Верезомська С.Ж. Соціологія: модульний варіант: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

26. Осипова Н.Ф., Водник В.Д., Горбунова-Рубан С.А.; под ред. Н.Ф. Осиповой. Социология: ученик. – Харьков: Одиссей, 2008.

27. Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: навч. посібник для студ. вузів. – К.: Лібра, 2002.

28.Піча В.М., Піча Ю.В., Хома Н.М.; за ред. В.М.Піча. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: навч. словник-довідник для студ. вищих навч. закладів. – К.: Каравела; Львів: Новий Світ, 2002.

29. Піча В.М., Хорунжий А.Г., Савка В.Є.; за ред. В.М. Піча. Соціологія: підручник для студентів вищих навч. закладів. – Львів: Новий Світ, 2004.

30. Піча В.М., Хорунжий А.Г., Савка В.Є.; за ред..В.М. Піча. Практикум з соціології: навч. посібник для студ. вищих закладів освіти. – Львів: Новий Світ, 2007.

31. Примуш М.В. Загальна соціологія: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – К.: Професіонал, 2004.

32. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: курс лекций: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Библионика, 2006.

33. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії :навч. посібник для студ. всіх спец. вищих навч. закладів. – К.: Атіка, 2004.

34. Соколов В.А. Социология для студентов вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

35. Танчин І.З. Соціологія: навч. посібник. – К.: Знання, 2008.

36. Фролов С.С. Социология: учебник для студ. вузов. – М.: Гардарики, 2003.

37. Черниш Н.Й. Соціологія: підручник за рейтингово-модульною системою навчання. – К.: Знання, 2009.

38. Шаленко В.Н. Социология: учебник для вузов. – М.: Проект, 2003.

39. Эфендиев А.Г., Кравченко Е.И., Пушкарева Г.В.; под ред..А.Г. Эфендиева. Общая социология: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: ИНФРА-М, 2004.

40. Юрій М.Ф. Соціологія: підручник для студ. вищих навч. Закладів. – К.: Кондор, 2007.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!