Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4264 Пам'ятка по організації та проведенні 72-годинного стажування, ННІЗДН НАВС

Пам'ятка по організації та проведенні 72-годинного стажування, ННІЗДН НАВС

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Національна академія внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання

 

Пам'яткапо організації та проведенні 72-годинного стажування

студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ

 

КИЇВ - 2013

Проходження 72-годинного стажування студентами 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» ННІЗДН НАВС передбачена робочими навчальними планами і ґрунтується на вимогах Положення про практичну підготовку студентів у вищих навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 08 квітня 1993 року та положеннях Договору про співробітництво між Міністерством юстиції України та Національною академією внутрішніх справ від 02 вересня 2011 року.

Мета стажування практики:

– оволодіння сучасними організаційними формами і методами практичної роботи за профілем навчання;

– формування у студентів на базі отриманих в академії знань, професійних вмінь і навичок прийняття самостійних рішень, потреби систематично поглиблювати та поновлювати свої знання, розвивати і удосконалювати правову культуру та професійну правову свідомість.

– закріпити і поглибити теоретичні знання, отримані в ході навчального процесу в практичній юридичній діяльності;

– обрати місце постійної роботи за фахом.

Завдання стажування:

– вивчення та засвоєння типових функціональних обов’язків працівників Міністерства юстиції України і його територіальних органів, судових органів, органів прокуратури, юридичних служб інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм їх власності;

– формування професійних умінь та навичок в єдності з теоретичною підготовкою, отриманою в процесі навчання в Національній академії внутрішніх справ;

– набуття навичок збору, аналізу, узагальнення, практичного матеріалу для підготовки відповідних документів юридичного спрямування;

– виявлення професійних, ділових та моральних якостей майбутнього спеціаліста у сфері правознавства, сприяння студенту у виборі напряму майбутньої професійної діяльності.

Стажування проводиться на базі Міністерства юстиції України і його територіальних органів, органів прокуратури України, юридичних і кадрових підрозділів Міністерства внутрішніх справ України і його підрозділів, юридичних служб інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм їх власності.

Обсяг проходження студентом стажування становить 72-години. Термін проведення стажування визначається навчальним планом та може деталізуватися в наказі про її проведення на поточний навчальний рік. 

Керівництво організацією проходження стажування

І. Відповідальні за проходження стажування студентами від навчально-заступник начальника інституту з координації роботи регіональних відділень, начальник регіональних відділень, методисти та інспектори регіональних відділень, - своєчасно забезпечують організаційні заходи щодо проведення 72-годинного стажування у II семестрі поточного навчального року під час проходження навчально-екзаменаційних сесій студентів 5-го курсу і після їх закінчення.

Перед початком проведення стажування відповідальні за її проходження особи здійснюють наступні заходи:

- проводять під час навчально-екзаменаційної сесії II семестру загальні збори курсу на яких доводяться мета, завдання, умови і порядок проходження стажування, а також доводяться зразки звітно-облікової документації щодо проходження 72-годинного стажування;

- чітко визначають вимоги щодо часу та місця проходження стажування (в який період відбувається проходження стажування, на яких посадах можна проходити стажування тощо);

- забезпечують написання студентами 5-го курсу заяв на ім’я керівництва академії про місце проходження ними стажування, вказуючи повну офіційну назву органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та відповідні підрозділи і посади на яких буде проходити стажування.

Студенти, які проходять наукову стажування за основним місцем роботи, коли така робота відноситься до виду юридичної діяльності (працівники юридичних і кадрових підрозділів органів державної влади і органів місцевого самоврядування, слідчі ОВС, секретарі судових засідань, асистенти і викладачі ВНЗ юридичного профілю, помічники адвокатів, нотаріусів, юристів), зазначають у заяві про проходження стажування за основним місцем роботи.

Студенти, які виявили бажання пройти стажування в Міністерстві юстиції України і його територіальних органів чітко зазначають офіційну назву територіального органу (управління) юстиції;

- узагальнюють і систематизують інформацію про місце проходження студентами ввірених курсів стажування;

- готують лист Ректора Національної академії внутрішніх справ до Міністра юстиції України щодо проходження стажування студентами 5-го курсу ННІЗДН НАВС стажування в конкретних підрозділах Мін’юсту.

ІІ. Безпосередню організацію проходження стажування і керівництво студентом-стажистом здійснює керівник стажування від органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, де студент проходить практику (далі – керівник бази стажування).

Студент погоджує індивідуальний план проходження стажування у керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації за місцем проходження стажування.

Режим роботи встановлений керівником бази стажування є обов’язковим для стажиста. Усі наявні зауваження щодо виконання доручених завдань студентом-стажистом, випадки порушень трудової дисципліни заносяться керівником бази стажування до щоденника стажиста.

Керівник бази стажування готує письмовий висновок про виконання програми стажування та характеристику, яка друкується на бланку органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та завіряється в установленому порядку (наявність печатки є обов’язковою).

Права та обов’язки студентів-стажистів

Має право:

- звертатись до відповідальних за проходження стажування керівників практики від ННІЗДН з усіх питань, які виникають під час її проходження;

- користуватись технічною базою, матеріалами, базових установ проведення стажування.

- своєчасно прибути на базу проходження стажування.

- виконувати розпорядження і вказівки керівника бази стажування;

- нести відповідальність за виконану під час навчальної стажування роботу;

- виконати програму стажування у повному обсязі – 40 годин;

- своєчасно, до завершення перевідного наказу в другій декаді липня поточного навчального року, звітувати про підсумки стажування.

Зобов’язаний дотримуватись:

- правил внутрішнього розпорядку установи-бази стажування;

- правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Перед проходженням практики студент складає індивідуальний план проходження практики.

Індивідуальний план відображає заплановані заходи в сукупності організаційних, практичних і звітних заходів. Зміст заходів має відповідати меті та змісту даного виду практики. Вказується термін їх виконання та відмітка про виконання. Індивідуальний план затверджується керівником бази практики та підписується студентом-практикантом.

Порядок складання й оформлення щоденника практики та звіту про проходження практики.

Щоденник практики відображає щоденну хронологію проходження практики і складається студентом самостійно. Щоденник практики містить наступні дані:

- прізвище, ім’я та по-батькові студента-практиканта, курс, навчальна група;

- назву базової установи практики;

- прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника практики від базової установи;

- перелік конкретних щоденних завдань з практики та відмітки про їх виконання.

Звіт про проходження практики має містити:

- інформацію про місце та термін проходження практики;

- послідовність та види виконаних на практиці робіт;

- практику застосування чинного законодавства у юридичній діяльності;

- пропозиції щодо покращення та вдосконалення організації практики і практичної юридичної діяльності за місцем проходження практики.

У звіті бажано висвітити спірні питання застосування чинного законодавства, які виникли під час проходження практики.

Загальний обсяг звіту до 15-ти аркушів формату А4, сторінки звіту нумеруються. Матеріали практики подаються студентом у папці з файлами.

Оформлений звіт і щоденник практики студент подає на перевірку керівнику практики від базової установи. Керівник бази практики, ознайомившись з матеріалами, затверджує їх та видає студентові-практиканту характеристику-відгук та довідку про проходження практики. Характеристика-відгук має містити оцінку виконання програми практики.

За умови наявності та правильного оформлення всіх зазначених документів, захист практики відбувається у встановленому порядку.

Захист практики здійснюють науково-педагогічні працівники НАВС у встановлені розкладом навчальних сесій дні з розрахунку педагогічного навантаження 2 навчальні години на 1 навчальну групу (25-30 студентів).

Після завершення проходження практики студент подає методисту:

- індивідуальний план проходження практики (Додаток 1);

- заповнений щоденник практики (Додаток 2);

- звіт про проходження практики, які затверджені керівником практики від базової установи (Додаток 3);

- характеристику-відгук з місця проходження практики (Додаток 4);

- довідку про проходження практики (Додаток 5).

Характеристика (Додаток 4) та довідка (Додаток 5) про проходження 72-годинної практики зберігається в навчальній справі студента на постійній основі.

В характеристиці – відгуку (вказати як повно та якісно відпрацьована програма практики, рівень теоретичної підготовки, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, рівень самостійності при виконанні обов’язків на посаді, участь в житті колективу, ставлення до роботи, властиві риси характеру і схильності, вольові та моральні якості, загальний та культурний рівень розвитку, вміння підтримувати внутрішній порядок, стан дисципліни та інші питання, які можуть характеризувати студента.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!