Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4262 Завдання для виконання індивідуального аналітико-розрахункового завдання з дисципліни Галузевий аналіз

Завдання для виконання індивідуального аналітико-розрахункового завдання з дисципліни Галузевий аналіз

« Назад

Завдання для виконання індивідуальногоаналітико-розрахункового завданняз дисципліни Галузевий аналіз

студентами заочної форми навчання

спеціальності «Економіка підприємства»

У міжсесійний період студенти заочної форми навчання мають виконати індивідуальне аналітико-розрахункове завдання, яке передбачає обрання кожним студентом вітчизняного галузевого ринку (на вибір). При цьому рекомендується використовувати класифікацію видів економічної діяльності (КВЕД). Вибір галузевого ринку обов’язково узгоджується з викладачем.

Для обраного галузевого ринку із використанням мережі Інтернет виконується комплекс завдань. Їхній зміст є наступним:

1. Дати загальну характеристику галузевого ринку: продуктові межі ринку, характеристика продукту, місткість ринку, динаміка попиту, еластичність попиту на продукцію, масштаб конкуренції (локальний, регіональний, національний, мультинаціональний, глобальний), кількість фірм, динаміка і склад ринкових лідерів. Оцінити рівень концентрації підприємств на галузевому ринку. Оцінку виконати у динаміці, мінімум за два роки. Зробити висновки відносно тенденцій змін рівня ринкової концентрації. (10 балів)

2. Описати технологічний процес виготовлення основної продукції підприємств галузі. Надати основні характеристики обладнання, що використовується на кожному етапі технологічного процесу. (10 балів)

3. Обчислити статистичні показники оцінки ринкових бар’єрів входу (норму входу, норму виходу, норму проникнення) у динаміці (мінімум за два роки), зробити висновки відносно динаміки висоти ринкових бар’єрів. За даними Держкомстату України визначити показники прибутковості операторів галузевого ринку (розмір чистого, операційного прибутку / збитку, показники рентабельності) у динаміці, зробити висновки відносно тенденції зміни рівня прибутковості підприємств. (10 балів)

4. Охарактеризувати вітчизняний досвід реалізації державної галузевої політики. Визначити можливості застосування зарубіжного досвіду державного регулювання діяльності галузевих підприємств у практиці здійснення державного впливу на вітчизняний ринок. (10 балів)

Якщо завданням передбачається обчислення певних аналітичних показників, обов’язковим є представлення як кінцевих показників оцінки у табличній формі, так і вихідних даних для їхнього розрахунку. 

Оформлення звіту

Результати виконання аналітико-розрахункового завдання оформлюються у вигляді звіту. Структура його основної частини відповідає змісту завдань. Рекомендований обсяг основної частини становить 15 стор. Крім основної частини, звіт має містити: титульний аркуш, зміст, висновки (узагальнення результатів дослідження, підведення підсумку), список використаних джерел.

Вимоги до оформлення звіту: шрифт - Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5, стандартні поля. Текст звіту обов’язково має містити посилання на використані джерела. 

Оцінювання аналітико-розрахункового завдання

Оцінювання якості виконання аналітичного завдання здійснюється у такий спосіб. Максимальна кількість балів, що може бути отримана студентом за його виконання, становить 50б. Загальна оцінка складається із двох частин і містить оцінку якості виконання аналітичного завдання (40 балів), якості захисту результатів дослідження (додатково 10б). 

Захист аналітико-розрахункового завдання

Виконане й належним чином оформлене індивідуальне аналітико-розрахункове завдання здається на кафедру в один з Днів заочника за графіком до початку екзаменаційної сесії. Захист індивідуального завдання відбувається під час екзаменаційної сесії на контактному занятті за розкладом.

У процесі захисту аналітико-розрахункового завдання студент має продемонструвати знання методів розрахунку показників та робити відповідні висновки щодо отриманих ситуацій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!