Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4256 Методичні вказівки до контрольної роботи 1, Тестові завдання, Фінансовий облік, НУ ЛП

Методичні вказівки до контрольної роботи 1, Тестові завдання, Фінансовий облік, НУ ЛП

« Назад

Тестові завдання

1. Перші п’ять днів непрацездатності оплачуються за рахунок:

а) коштів Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

б) коштів підприємства (роботодавця);

в) коштів власників підприємства;

г) залишкових коштів.

д) коштів Пенсійного фонду 

2. Інформація про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства міститься у:

а) Балансі;

б) Звіті про рух грошових коштів;

в) Звіті про фінансові результати;

г) Звіті про власний капітал.

д) Примітках до річної фінансової звітності 

3. Що з переліченого не є завданням обліку розрахункових операцій з постачальниками і підрядниками:

а) своєчасне та достовірне відображення операцій у податковому обліку;

б) своєчасне документальне оформлення розрахункових операцій;

в) своєчасна взаємна звірка розрахунків з кредиторами і дебіторами;

г) правильне і своєчасне встановлення обсягу необхідних оборотних і необротних активів;

д) ведення аналітичного обліку за кожним постачальником; 

4. До витрат періоду не належать витрати:

а) на управління;

б) на маркетинг;

в) на виробництво;

г) на дослідження.

д) на сплату податків 

5. За дебетом рахунка довгострокові позики відображають:

а) суми погашення позик;

б) суми отриманих позик;

в) суми нарахованих відсотків

г) переведення довгострокової заборгованості до складу поточної;

д) правильні відповіді а) і г). 

6. Якщо позичальник отримує кредит на спорудження об’єкта, він подає банку наступні документи:

а) копії укладеного контракту з підрядною організацією, страховий поліс;

б) копію установчих документів;

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію;

г) копії проектно-кошторисної документації, контракт на будівництво, графіки виконання робіт.

д) довідку про залишок коштів на поточному рахунку 

7. Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами становить:

а) до пологів 70 днів, після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів у разі народження 2-х і більше дітей);

б) до пологів 56 днів після пологів 59 календарних днів (70 календарних днів у разі народження 2-х і більше дітей);

в) до пологів 70 днів після пологів 50 календарних днів;

г) до пологів 70 днів після пологів 92 календарних дня.

д) термін визначається за заявою працівника 

8. Об’єктом обліку витрат відповідно до П(С)БО 16 „Витрати” є:

а) продукція, роботи, послуги;

б) продукція, роботи послуги або вид діяльності, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом витрат;

в) сукупність економічно однорідних витрат;

г) платежі за договорами комісії.

д) планова собівартість продукції 

9. До доходів від участі в капіталі відносять:

а) дохід, отриманий підприємством від здійснених ним інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства;

б) отримані дивіденди, відсотки, доходи від фінансової оренди;

в) інші операційні доходи

г) інші доходи, отримані від фінансових інвестицій;

д) дохід від дооцінки вартості основних фондів. 

10. Витрати, пов'язані з основним видом діяльності підприємства називаються:

а) фінансовими;

б) інвестиційними;

в) операційними;

г) загальновиробничими

д) інноваційними. 

11. Сплачена на рік вперед орендна плата, витрати на передплату періодичних видань – це:

а) довгострокові фінансові інвестиції;

б) довгострокова дебіторська заборгованість;

в) доходи майбутніх періодів

г) довгострокова кредиторська заборгованість;

д) витрати майбутніх періодів. 

12. Дохід визнається:

а) при здійсненні обміну подібними активами;

б) при здійсненні обміну подібними і неподібними активами;

в) при здійснені обміну активами, вартість яких не можна достовірно визначити;

г) при здійсненні обміну тільки неподібними активами;

д) немає правильної відповіді. 

13. Матеріальна допомога не оподатковується, якщо її розмір:

а) не перевищує 10 нмдг;

б) не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати;

в) перевищує 10535 грн.

г) не перевищує одного прожиткового мінімуму громадян помноженого на 1,4;

д) в будь-якому випадку, оскільки граничний її розмір не встановлено. 

14. Відображення відстрочених податкових зобов’язань відображається наступною проводкою:

а) Дт 98 Кт 54;

б) Дт 17 Кт 641;

в) Дт 98 Кт 17;

г) Дт 54 Кт 17;

г) Дт 98 Кт 641. 

15. Дебетове сальдо на рахунку 44 означає, що підприємство:

а) отримало у звітному періоді збитки;

б) не отримало ні прибутків, ні з битків;

в) не є конкурентоспроможнім;

г) не є ліквідним;

д) отримало прибуток у звітному періоді. 

16. Сальдо на рахунку класу 7 є:

а) тимчасовим, тобто таким, що використовується для накопичення інформації про доходи за звітний період;

б) дебетовим;

в) кредитовим;

г) може бути, як дебетовим, так і кредитовим;

д) немає правильної відповіді. 

17. При фінансовій оренді об’єкт оренди перебуває на балансі:

а) орендодавця;

б) банку, що є гарантом;

в) поручителя;

г) акцептанта;

д) орендаря. 

18. Об’єктами довгострокового банківського кредитування можуть бути:

а) витрати на придбання товарів чи матеріальних цінностей;

б) сезонні витрати;

в) витрати на виплату зарплати;

г) капітальні витрати на реконструкцію модернізацію чи придбання основних засобів;

д) витрати на виплату дивідендів. 

19. Дохід визнається під час:

а) збільшення зобов’язань та збільшення активу, якщо його оцінка може достовірно визнаватися;

б) збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

в) виникнення дебіторської заборгованості;

г) збільшення активу або зменшення зобов'язання, що не зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

д) збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу за рахунок внесків учасників. 

20. Відсотки – це:

а) плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум заборгованих підприємству;

б) роялті;

в) платежі за використання нематеріальних активів (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів);

г) частина чистого прибутку розподілена між учасниками відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства;

д) частина винагороди при здійсненні обміну. 

21. Суми доходів, отриманих протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних періодів відображаються у розділі пасиву:

а) поточні доходи;

б) довгострокові доходи;

в) доходи майбутніх періодів;

г) поточні зобов’язання;

д) непередбачені доходи. 

22. Як відобразити в бухгалтерському обліку погашення довгострокового кредиту:

а) Дт 50 Кт 31;

б) Дт 50 Кт 71;.

в) Дт 60 Кт 31;

г) Дт 31 Кт 50.

д) Дт 50 Кт 61. 

23. Якщо кредитові обороти рахунку 79”Фінансові результати” на кінець звітного періоду більші за дебетові, тоді підприємство отримає:

а)  витрати;

б) збитки;

в) прибутки;

г) доходи;

д) правильні відповіді а) і б). 

24. Розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності залежить від:

а) заробітної плати працівника;

б) заробітної плати працівника та кількості днів непрацездатності;

в) визначається керівництвом підприємства;

г) страхового стажу працівника;

д) заробітної плати працівника, кількості днів непрацездатності та страхового стажу працівника. 

25. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності:

а) в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

б) за принципом першої події, яка сталася раніше: або відвантаження або сплата грошових коштів;

в) в момент реорганізації підприємства;

г) в кінці звітного періоду;

д) при порівнянні доходів та витрат. 

26. Заборгованість орендаря за фінансовою орендою або працівника підприємства за отриманою ним від підприємства позикою на термін більш як 12 місяців називається:

а) довгострокові фінансові інвестиції;

б) довгострокова дебіторська заборгованість;

в) відстрочені податкові активи;

г) довгострокова кредиторська заборгованість;

д) немає правильної відповіді. 

27. Якою проводкою відображається сплата відсотків за користування довгостроковим кредитом:

а) Дт 951 Кт 684;

б) Дт 792 Кт 951;

в) Дт 684 Кт 311

г) Дт 601 Кт 311

д) Дт 501 Кт 311 

28. Що не може бути предметом застави:

а) цінні папери;

б) національні культурні та історичні цінності, що є державною власністю;

в) корпоративні права;

г) авторські права на винаходи;

д) рухоме майно. 

29. Дохід, пов’язаний з наданням послуг має визнаватись:

а) тільки в сумі витрат, пов’язаних із цим фінансуванням. причому в тих періодах, коли ці витрати виникли;

б) виходячи із ступеня завершеності операцій з надання послуг;

в) якщо є можливість надходження економічних вигод;

г) в сумі коштів, отриманих від замовника;

д) виходячи із ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу. 

30. Видача довгострокового векселя постачальнику відображається наступним записом:

а) Дт 36 Кт 51;

б) Дт 63 Кт 51;

в) Дт 34 Кт 36;

г) Дт 311Кт 51;

д) Дт 34 Кт 63.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!