Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4251 Відповіді на актуальні запитання, Політичні науки, ЧДУ ім. Могили

Відповіді на актуальні запитання, Політичні науки, ЧДУ ім. Могили

« Назад

Відповіді на актуальні запитання

Обсяг та структура роботи

Яким має бути обсяг основної частини роботи?

Для курсових робіт студентів 3 курсу: 30 сторінок.

Для робіт студентів, що випускаються за програмою бакалавра: 50 сторінок.

Для робіт студентів, що випускаються за програмою спеціаліста: 75 сторінок.

Для робіт студентів, що випускаються за програмою магістра: 90 сторінок.

Які складові роботи не входять до її основної частини?

До основної частини роботи не входять список використаної літератури та додатки. Відповідно, на них не розповсюджуються і вимоги щодо обсягу роботи.

Чи існують вимоги щодо обсягу розділів та підрозділів роботи?

Головна вимогу до обсягу розділів та підрозділів роботи – приблизна відповідність їх обсягів, відсутність непропорційно великих чи малих частин. Втім, це не означає абсолютно точну рівність усіх частин. Відхилення в межах 2-4 сторінок не забороняються.

Література та посилання

Яка кількість джерел повинна бути присутня у списку літератури?

Джерел у списку має бути не менше, ніж загальна кількість сторінок роботи.

Чи можна робити посилання у висновках роботи?

Ні. У висновках дослідження слід показати саме результати роботи автора.

Чи можна робити посилання на підручники та включати їх до списку використаної літератури?

Посилання на підручники в тексті роботи та їх включення до списку використаної літератури забороняється. Допускається лише використання навчальних посібників.

Скільки посилань повинно міститися на одній сторінці?

Середня кількість посилань на сторінку повинна принаймні наближатися до чотирьох.

Яким чином оформлюються посилання?

При пронумерованому списку літератури досягається значна економія в об’ємі тексту дипломної роботи, так як у необхідних випадках досить у кінці наведеної цитати вказати в дужках номер відповідного літературного джерела за списком і сторінку, з якої, вона взята, наприклад [14, с. 35]. У випадку опису джерела в цілому в дужках зазначається лише його номер за списком, наприклад: [8]. Якщо мова ведеться про декілька джерел, то їх відділяють крапкою з комою, наприклад [10; 11].

Чи можна посилатися на джерела з мережі Інтернет?

Так, в умовах динамічного оновлення інформації в сучасному світі посилання на джерела з мережі Інтернет не тільки дозволені, але і бажані. Втім, слід критично підходити до відбору Інтернет-матеріалів та користуватися лише авторитетними джерелами. Також слід суворо дотримуватися вимог щодо оформлення такого роду джерел у списку використаної літератури.

Чи можна посилатися на автореферати дисертацій?

Так, посилання на автореферати є цілком припустимими, натомість посилання безпосередньо на тексти самих дисертаційних досліджень не допускаються.

Зміст роботи

Який порядок обов’язкових елементів вступної частини роботи?

 • Актуальність теми роботи.

 • Стан наукової розробки проблеми.

 • Об’єкт дослідження.

 • Предмет дослідження.

 • Мета дослідження.

 • Завдання дослідження.

 • Гіпотеза (або серія гіпотез).

 • Методи дослідження.

 • Наукова новизна роботи.

 • Практичне значення дослідження.

 • Апробація та оприлюднення одержаних результатів.

 • Структура роботи.

Яких слів слід уникати при формулюванні мети та завдань дослідження?

Необхідно уникати слів, які вказують на процес самого дослідження, а не на результати, яких прагне досягти автор: проаналізувати, розглянути, вивчити, дослідити тощо.

Яких слів слід уникати при формулюванні мети та завдань дослідження?

Необхідно уникати слів, які вказують на процес самого дослідження, а не на результати, яких прагне досягти автор: проаналізувати, розглянути, вивчити, дослідити тощо.

Які слова є бажаними при формулюванні мети та завдань дослідження?

Слід вживати слова, які конкретно вказують на результат роботи, який планується одержати в результаті проведення дослідження: визначити, встановити, з’ясувати, розробити, надати рекомендації тощо.

Скільки завдань має бути поставлено у роботі?

Традиційно у студентській роботі ставиться 5-6 завдань, хоча незначні відхилення від даної кількості не є критичними. При цьому важливішою є не кількість завдань, а їх взаємовідповідність зі структурою роботи.

Яких правил слід дотримуватися при формулюванні об’єкту та предмету дослідження?

При формулюванні предмету слід зважати на тему дослідження. Предмет має відповідати їй максимально точно, лише конкретизуючи, що саме (тенденції, закономірності, механізми тощо) дослідник має намір встановити. Об’єкт не повинен бути тотожним предмету та має за своїм обсягом бути більшим, ніж предмет.

Які вимоги до формулювання наукової новизни роботи?

При формулюванні наукової новизни слід критично поставитися до одержаних результатів. Не слід робити дану рубрику великою, натомість необхідно вказати, що новизна стосується саме рівня студентського дослідження, а також вказати на ступінь новизни. Для визначення такого ступеня вживаються такі слова та словосполучення, як: «вперше», «вдосконалено», «дістало подальшого розвитку».

Яким чином можна провести апробацію та оприлюднення результатів дослідження?

Найкращим способом підтвердити якість своєї роботи та одержати схвалення наукового співтовариства є виступ із доповіддю на науковій (студентській) конференції та написання і публікація наукової статті у збірці студентських праць або у фаховому виданні. Для студентів ЧДУ ім. П. Могили можливість для апробації та оприлюднення результатів проведеної роботи надається в ході проведення конференції Студентські могилянські читання. Конференція традиційно проводиться у листопаді, а тому з підготовкою до участі у ній не слід зволікати.

Чи повинна робота мати практичне застосування?

Наявність практичного застосування результаті дослідження є важливим критерієм для оцінювання кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт. Якщо для курсової роботи, цілком можливо обмежитися зазначенням сфер застосування результатів роботи, то виконання кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня бакалавра, спеціаліста та магістра вимагає і обов’язкового практичного доробку автора. Практичні результати можуть бути представлені у формі прикладних досліджень, розроблених нормативно-правових актів, навчально-методичних матеріалів, проектів, моделей тощо.

Які вимоги до загальних висновків роботи?

У висновках необхідно коротко повернутися до актуальності роботи, вказати на досягнення поставленої у вступі мети, підтвердження або спростування гіпотези дослідження.
Також слід зробити висновок щодо кожного з поставлених завдань. Висновки подаються у тому порядку, в якому завдання було вказано у вступній частині. Висновки нумеруються арабськими цифрами.

Оформлення роботи

Чи можна застосовувати при оформленні роботи виділення жирним шрифтом?

Ні. Будь-які виділення забороняються.

Чи можна застосовувати в роботі абревіатури?

Так, при першому вживанні абревіатури подається її розшифровка, надалі абревіатура вживається без пояснення. У разі, якщо у роботі застосовується велика кількість абревіатур, варто укласти перелік умовних скорочень, який включається до плану роботи і розміщується одразу після змісту.

Застосування абревіатур у назвах розділів роботи не допускається.

Як правильно вказувати ініціали та прізвища у тексті роботи?

Всі прізвища, що згадуються автором у роботі, мають подаватися у одній редакції (винятком може бути лише пряме цитування уривку, в якому прізвище наведене у іншій редакції - в такому випадку автор вказує на цей факт).

Для всіх прізвищ вказується лише один ініціал, після якого ставиться нерозривний пробіл (у текстовому редакторі MS Word для його постановки слід використати комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Space), а потім прізвище.

Виключенням можуть бути лише складні східні прізвища та імена історичних осіб, які мають традиційну форму вжитку (Платон, Августин Блаженний тощо).

Технічні питання

Чи обов’язково переплітати роботу?

Так. Курсові роботи можуть подаватися для захисту у м’якій обкладинці. Решта робіт повинна мати тверду обкладинку та бути прошитою.

Чи існує єдиний встановлений колір обкладинки роботи?

Ні, такого роду обмеження відсутні.

Чи може бути робота написана від руки?

Так, але при цьому вона повинна відповідати за обсягом загальним вимогам, почерк повинен бути зрозумілим; виправлення не допускаються.

Які вимоги до технічного оформлення машинописного тексту?

За умови застосування текстового редактору MS Word та його аналогів передбачені такі вимоги:

 • гарнітура шрифту – Times New Roman;

 • кегль шрифту (розмір) – 14 (вся робота виконується із застосуванням одного розміру; виключення можуть становити лише матеріали, що подаються в додатках);

 • кількість символів у рядку – не менше 60;

 • абзац – 1,25 см;

 • міжрядковий інтервал – 1,5;

 • кількість рядків на сторінці – 29;

 • ліве поле – 30 мм

 • праве поле – 10 мм

 • верхнє поле – 20 мм

 • нижнє поле – 20 мм.

Які вимоги до оформлення в тексті назв розділів та підрозділів роботи?

 • заголовки структурних частин роботи ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ та назви розділів друкують великими літерами симетрично до тексту по центру, крапка не ставиться.

 • заголовки підрозділів друкують маленькими літерами, крім першої – великої, з абзацного відступу, крапку в кінці заголовка не ставлять;

 • відстань між заголовком розділу та заголовком підрозділу - два інтервали;

 • відстань між заголовком підрозділу та його текстом – один інтервал.

Як нумеруються додатки?

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додатки нумеруються послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, «Додаток А». Нумерація ставиться на першому аркуші додатку у верхньому правому кутку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!