Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4249 Особливості написання курсових робіт з дисципліни Технології політичного процесу, Політичні науки, ЧДУ ім. Могили

Особливості написання курсових робіт з дисципліни Технології політичного процесу, Політичні науки, ЧДУ ім. Могили

« Назад

Розділ 9. Особливості написання курсових робіт з дисципліни Технології політичного процесу

Дисципліна «Технології політичного процесу» передбачає докладне знайомство з однією з найбільш важливих складових прикладної політології. Впровадження цієї дисципліни у підготовку політологів має велике значення та актуальність на сучасному етапі становлення політичної науки в Україні. Діяльність будь-яких суб’єктів політики оцінюється за її наслідками, що й становить актуальність проблеми ефективності політичних рішень, які приймаються на всіх рівнях політичної активності. Ефективність при цьому вимірюється відношенням досягнутого результату до максимально можливого або раніше запланованого.

Все це й передбачає адекватне ставлення до питання прийняття політичних рішень: перед відповідними суб’єктами стоїть завдання оволодіти мистецтвом аналізу об’єктивних законів соціально-політичного розвитку та складання на цій основі політичних технологій – системи методів і прийомів, спрямованих на досягнення певного результату, що пов’язані єдиною логічною ланкою та послідовністю використання. Грамотне складання та використання політичних технологій вимагає певної наукової підготовки політичного діяча з одного боку, і тісного співробітництва зі спеціалістами-політологами – з іншого.

В межах курсу надається базовий рівень фахової підготовки студента, що містить навички складання політичних технологій, виходячи з аналізу найбільш розповсюджених політичних процедур.

В межах «Технологій політичного процесу» аналізуються такі аспекти політичного процесу, що надалі відображатимуться у курсових роботах студентів ІІІ курсу:

  • основні засади політичного менеджменту як системи цілеспрямованої політичної ініціації та управління політичними кампаніями, формування стратегії, тактики та їх технологічного забезпечення суб’єкта політичної активності;

  • маркетинговий підхід, який є ключем для складання будь-яких політичних технологій та включає в себе систему трьох послідовних кроків: а) прикладний аналіз конкретно-політичної ситуації, джерел та тенденцій її розвитку; б) проведення роботи по співвідношенню об’єктивних складових даної ситуації з цілями, намірами, ресурсами даного політичного суб’єкта; в) планування стратегії і тактики політичної діяльності, тобто, технології досягнення політичної мети;

  • моделі та технології прийняття політичних рішень в залежності від стилю політичного лідерства та принципів командної взаємодії;

  • процес представництва інтересів і регулятивної діяльності політичної системи як універсальне джерело розвитку політичної активності;

  • парадигми, принципи, механізми та технології взаємодії соціально-політичних суб’єктів у процесі представництва інтересів у залежності від типу політичної системи та політичного режиму (зокрема, технології партійної діяльності, лобіювання інтересів, соціального партнерства, здійснення тиску на владні структури, основи технологій впливу на громадську думку та масову свідомість; виборчі технології вивчаються у окремому навчальному блоці);

  • технології управління соціально-політичними конфліктами, в тому числі основні підходи, моделі та психотехнології політичних переговорів, зокрема принципи орієнтації на компроміс та консенсус;

  • особлива увага приділяється аналізу виборчих процесів, що відкривають широке поле для застосування різних технологій досягнення електорального успіху. Вивчаються об’єктивні умови проходження виборчих процесів та закономірності їх розгортання, розкриваються загальні принципи та технології політичного маркетингу та менеджменту в умовах виборчого процесу, аналізується взаємозв’язок суб’єктів виборчого процесу з точки зору загальної теорії переконуючої комунікації (зокрема, принципи і технології пропаганди, політичної реклами, PR, особливості використання ЗМІ у виборчих кампаніях, в тому числі під кутом зору маніпулювання політичною свідомістю).

Тематика курсових робіт пропонується викладачами кафедри та щорічно оновлюється згідно з виникаючими актуальними проблемами суспільства. Студент також має можливість самостійно запропонувати тему курсової роботи, виходячи з власних наукових інтересів. За умов затвердження теми науковим керівником, тема затверджується кафедрою.

За процедурою підготовки та оформлення курсова робота з дисципліни «Технології політичного процесу» не відрізняється від основної курсової роботи. Принципова різниця полягає в змісті роботи, а саме – другий розділ роботи обов’язково має стосуватися технологій, за допомогою яких можна описати проблему, що міститься в темі роботи. А саме, передбачається, що студент повинен розкрити логіку досліджуваного політичного явища, причинно-наслідкові зв’язки, технологічні особливості поведінки суб’єкту політичного процесу та організації політичних подій тощо.

У зв’язку з цим курсова робота не рідко має супроводжуватися наочними матеріалами: схемами, графіками, таблицями, за допомогою яких легше відобразити логіку політичного процесу. Крім того, в разі, коли курсова робота стосується виборчих технологій, бажано, щоб студент в процесі її написання користувався нестандартними джерелами інформації: фото- та відеозаписами, які підтверджували б позицію автора. Такі джерела оформлюються в загальному списку літератури згідно з вимогами, встановленими у додатку А.

ВИСНОВКИ 

Багаторічний досвід виконання кваліфікаційних робіт у вузах підтверджує високу ефективність цього заключного етапу навчання студентів. Кваліфікаційні роботи – це важливий фактор вдосконалення ідейно-теоретичної, професійно-педагогічної та спеціальної підготовки майбутніх фахівців-політологів. Розширення наукового світогляду, формування навичок наукового дослідження, вивчення, узагальнення і поширення практичного соціального досвіду надає студентам-дипломникам неоцінену допомогу в їх професійній діяльності після закінчення вищого навчального закладу.

Дипломні роботи повинні мати комплексний характер, щоб їх підготовка була пов’язана з використанням набутих студентами знань, умінь та навичок з вивчених дисциплін. Відповідно до цього визначається тематика дипломних робіт, призначаються керівники та консультанти.

Дотримання порад та рекомендацій наукового керівника, так само як і вимог, сформульованих у даному виданні, є запорукою успішного виконання курсових та кваліфікаційних досліджень та отримання відповідного академічного ступеня.

Автори рекомендують уважно вивчити пропоновані рекомендації, а також звернути особливу увагу на додаток Н, у якому містяться відповіді на запитання, що найчастіше виникають в ході роботи над курсовими та кваліфікаційними дослідженнями.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!