Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4244 Методи політологічного дослідження при виконанні дипломних робіт, Політичні науки, ЧДУ ім. Могили

Методи політологічного дослідження при виконанні дипломних робіт, Політичні науки, ЧДУ ім. Могили

« Назад

Розділ 4. Методи політологічного дослідження при виконанні дипломних та кваліфікаційних робіт

Як зазначалось вище, дипломна (кваліфікаційна) робота в вузі є завершальним етапом професійної підготовки майбутнього фахівця.

Оскільки така наукова робота передбачає проведення самостійного наукового дослідження, то вона вимагає від студента оволодіння основними його методами.

Виділяють три групи найважливіших методів, якими найчастіше користується політична наука.

Першу групу становлять загальні методи дослідження політичних об'єктів (іноді їх називають підходами). До них належать: соціологічний підхід (з'ясування залежності політики від суспільства); культурологічний підхід (встановлення залежності політичних процесів від рівня політичної культури); нормативно-ціннісний підхід (орієнтує на розробку ідеалу політичного устрою, на необхідність використання у практичній політиці етичних цінностей і норм); функціональний метод (аналіз реального життя з усіма його суперечностями); біхевіористський метод (грунтується на дослідженнях поведінки окремих особистостей і груп); системний підхід (політика розглядається як цілісне явище, як механізм саморегуляції); інституціональний метод (орієнтує на вивчення політичних інституцій); антропологічний підхід (аналізує зв'язки між політикою і природою людини); психологічний підхід; порівняльний метод; історичний метод.

Другу групу становлять логічні методи: аналізу і синтезу; поєднання історичного і логічного аналізу; моделювання; прогностичний; математичний.

До третьої групи належать методи емпіричних досліджень (одержання первісної інформації про політичні факти): використання статистичних даних; аналіз документів; анкетне опитування; лабораторні експерименти; контроль за поведінкою групи людей в умовах експерименту тощо.

Найкращих результатів можна досягти при комплексному використанні цих методів, проте слід мати на увазі, що, залежно від особливостей теми дослідження, специфіки предмета і конкретних умов, окремі методи можуть мати переважаюче значення.

Робота над науковою темою, як правило, починається з підбору і первинного ознайомлення з необхідною літературою.

Вивчення літератури, а при необхідності й архівних джерел – це і є підготовчий етап роботи над темою, необхідний для створення ґрунтовної документальної бази подальшого дослідження. Важливими методами на цьому етапі є загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція та дедукція.

Найбільш докладно методи політичного дослідження викладені в книзі американських авторів:

  • Мангейм Дж. Политология: Методы исследования / Дж. Мангейм, Р. Рич. – М. : «Весь мир», 1997. – 544 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!