Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4241 Основні різновиди кваліфікаційних та курсових робіт, Політичні науки, ЧДУ ім. Могили

Основні різновиди кваліфікаційних та курсових робіт, Політичні науки, ЧДУ ім. Могили

« Назад

Розділ 1. Основні різновиди кваліфікаційних та курсових робіт

В ході навчання у ЧДУ ім. П.Могили студенти, що навчаються за спеціальністю «Політологія» виконують дві курсові роботи, а також кваліфікаційні роботи на здобуття академічного ступеня бакалавра, спеціаліста і магістра.

Курсові роботи та кваліфікаційні роботи бакалавра, спеціаліста і магістра мають відрізнятися як формально (за обсягом), так і за змістом. В цілому відмінності повинні мати місце:

 • на тематичному рівні;

 • на рівні заглиблення у тему дослідження;

 • на рівні наукової новизни;

 • за обсягом.

Курсова робота – це різновид творчого завдання і роботи студентів, через які вони поглиблюють знання з предметів політологічної проблематики, вчаться викладати власні думки і судження, аргументувати свої позиції і висновки.

При виборі теми курсової роботи студенти повинні керуватися власними інтересами до певної проблематики, запасом знань і ерудиції у цій проблематиці. Робота має будуватися на основі фактичного матеріалу, на ґрунтовній теоретичній базі, але не повинна бути компілятивною. Накопичений у курсових роботах матеріал, вироблені навички наукової роботи складають фундамент підсумкових кваліфікаційних дипломних робіт.

Основні вимоги до курсових робіт :

 • актуальність тематики, відповідність її сучасному стану науки та перспективам її розвитку, практичним завданням майбутньої діяльності фахівця;

 • вивчення та критичний аналіз монографічної та періодичної літератури з теми;

 • вивчення та характеристика історії проблеми, що досліджується, практичного стану її наукової розробки;

 • чітка характеристика об’єкта, предмета, мети, завдань і методів дослідження;

 • узагальнення результатів, їх обґрунтування, висновки та практичні рекомендації.

Кваліфікаційна робота бакалавра (надалі в тексті – кваліфікаційна робота) підбиває підсумок фахової підготовки першого рівня вищої освіти – бакалаврської підготовки. Вона має продемонструвати здібності та вміння випускника бакалаврату здійснювати науковий пошук, аналіз накопиченого матеріалу, узагальнення та відображення закономірностей розвитку явищ, що досліджуються.

В ході виконання даної роботи студент повинен:

 • продемонструвати вміння працювати з науковою літературою та першоджерелами;

 • виявити розуміння наукових концепцій і принципів, що розглядаються;

 • продемонструвати здібності до аналітичного мислення;

 • підтвердити знання фактичного матеріалу;

 • застосовувати здобуті навички для розв’язання конкретних завдань;

 • показати знання зі спеціальності, відповідний рівень фахових знань;

 • продемонструвати навички самостійної роботи над науковою темою.

У порівнянні із кваліфікаційними роботами вищих академічних ступенів (спеціаліста та магістра) робота бакалавра носить більш описовий характер.

У кваліфікаційній роботі на здобуття академічного ступеня спеціаліста (надалі – дипломна робота) розглядається певна наукова або науково-практична методична проблема: узагальнюються та критично осмислюються теоретичні передумови її вирішення, обґрунтовуються та розробляються положення, а також рекомендації з використання отриманих результатів на практиці.

Студент в ході роботи на дипломним дослідженням має:

 • виявити глибоке розуміння висунутих наукових концепцій і принципів;

 • отримати широкі знання фактичного матеріалу;

 • застосовувати їх до розв’язання конкретних завдань;

 • продемонструвати розвинуте аналітичне мислення, наукові здібності;

 • показати ґрунтовні знання зі спеціальності, високий рівень фахових знань;

 • продемонструвати вміння користуватися додатковою літературою;

 • виявити зацікавленість до поглибленого дослідження;

 • виявити та розвинути навички самостійної роботи.

Порівняно з кваліфікаційною роботою бакалавра, до дипломної роботи висуваються додаткові вимоги. Так, передбачаються:

 • висунення проблеми, що не одержала достатнього висвітлення у науковій літературі;

 • встановлення нових зв'язків між відомими явищами, нова постановка відомої проблеми;

 • оригінальні висновки;

 • рекомендації про використання запропонованих результатів і висновків у науці та практиці;

 • крім висновків, слід включити рекомендації щодо впровадження отриманих результатів дослідження.

Магістерська робота (кваліфікаційна робота на здобуття академічного ступеня магістра) є найбільш складним та глибоким науковим дослідженням з-поміж інших кваліфікаційних робіт студентів-політологів.

Магістерська робота повинна передбачати проведення наукових досліджень (творчих розробок) із проблем відповідної до спеціальності галузі науки. Державній комісії обов’язково подаються матеріали, що характеризують наукову (творчу) і практичну цінність виконаної роботи – друковані статті, методичні розробки, творчі роботи.

Саме в залежності від якості виконання даної роботи магістр може бути рекомендований Державною екзаменаційної комісією для навчання в аспірантурі.

Відповідно, до даного виду роботи висуваються особливі вимоги:

 • вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки і техніки, а її тема – бути актуальною;

 • сукупність отриманих у дипломній роботі магістра результатів повинна свідчити про наявність у її автора базових навичок наукової роботи в обраній галузі професійної діяльності;

 • вона відбиває як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання, правомірність використання яких всебічно обґрунтовується у кожному конкретному випадку їх застосування;

 • зміст роботи характеризують оригінальність, унікальність і неповторність наведених даних; основою захисту є новий матеріал, що включає опис нових фактів, явищ і закономірностей або узагальнення раніше відомих положень з інших наукових позицій або у зовсім іншому аспекті;

 • у її змісті наводяться вагомі й переконливі докази на користь обраної концепції, всебічно аналізуються і доказово критикуються протилежні їй точки зору; саме тут одержує найбільш повне відбиття така якість наукового пізнання, як критичність стосовно існуючих поглядів та уявлень, а це означає, що зміст дипломної роботи магістра характеризує така його особливість, як наявність у ній дискусійного та полемічного матеріалу;

 • специфічний не тільки зміст дипломної роботи магістра, але й форма викладу, яка характеризується високим ступенем абстрагування, активним використанням категоріального апарату, засобів логічного мислення, комп’ютерних методик і статистики;

 • для викладу матеріалу характерні аргументованість суджень і точність наведених даних, включення до тексту ілюстративного матеріалу, що є у розпорядженні автора дипломної роботи магістра (таблиці, символи, діаграми, схеми, графіки і т.п.).

Втім, слід зауважити, що хоча магістерська робота і є самостійним науковим дослідженням, все ж вона повинна відноситься до розряду навчально-дослідницьких робіт, в основі яких лежить моделювання вже відомих рішень. Відповідно, виконання такої роботи повинно не стільки вирішувати наукові проблеми, скільки бути свідченням того, що її автор навчився самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми і знаходити найбільш доцільні методи й прийоми їх вирішення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!