Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4227 Положення та методичні рекомендації до виконання дипломних робіт з курсу Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

Положення та методичні рекомендації до виконання дипломних робіт з курсу Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

« Назад

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

  

Положення та методичні рекомендації до виконання дипломних робіт з курсу Комп’ютерна інженерія

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР» 

6.050102 – «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ» 

6.050103 – «ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ» 

 

КИЇВ НТУУ «КПІ» 2015 р.

Положення та методичні рекомендації виконання бакалаврських дипломних робіт

для студентів напрямку 6.050102 – «комп’ютерна інженерія» /авт. Луцький Г. М., Сімоненко В. П., Сімоненко А. В., НТУУ «КПІ», 2011 р. – 65 с./ 

Відповідальний редактор Селіванов В. Л.

Рецензенти Корнійчук В. І.

Широчин В. П.

 

МЕТОДІЧНИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

БАКАЛАВРА З КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

Дані методичні вказівки визначають основні напрямки при виконані бакалаврських дипломнихробіт студентами, які навчаються за напрямком інженери 6.050102­– «Комп’ютерна інженерія»

Викладені матеріали визначають вимоги до тематики бакалаврських дипломнихробіт, їх змісту, обсягу і структури пояснювальної записки графічної частини бакалаврської роботи і оформлення.

Правила оформлення програмних і конструкторських документів відповідають існуючим в межах НТУУ «КПІ» матеріалам і відповідають вимогам державних стандартів «Єдиної системи конструкторської документації» (ЄСКД) і «Єдиної системи програмної документації» (ЄСПД).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета виконання бакалаврської дипломної роботи

Одним з важливих етапів усієї навчальної підготовки студента є виконання і захист бакалаврської дипломноїроботи. Це творча, самостійна робота, під час якої студенту необхідно показати вміння користуватися науково-­­технічною літературою, математичними методами, володіти комп’ютерними інформаційними системами і технологіями, тобто фундаментальними вміннями і знаннями, достатнім для виконання завдань і обов’язків визначеного рівня професійної діяльності. Елементами бакалаврської дипломноїроботи, що визначаються поставленим завданням, є: вивчення і формалізація предметної області; аналіз і вибір програмних засобів; розробка технічних або програмних засобів. Одночасно переслідується і навчальна мета, яка полягає у систематизації, закріпленні і розширенні теоретичних і практичних знань студента. Підготовці і виконанню бакалаврських дипломнихробіт сприяє участь студентів у науково дослідницької роботі кафедри. Використання результатів досліджень, проведених студентами на молодших курсах, сприяє підвищені якості робіт, значно поглиблює обробку спеціальних розділів, підвищує технічну і практичну їх цінність.

Успішне виконання і захист бакалаврської дипломноїроботи є доказом досягнення студентом освітнього рівня «базової вищої освіти», яка характеризує сформованість інтелектуальних якостей, що визначають розвиток людини як особистості і є достатнім для присвоєння йому кваліфікації бакалавра, як певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Метою бакалаврської дипломноїроботи може бути:

  1. Узагальнити, закріпити і поглибити знання, отримані за весь час навчання в університеті, і використовувати їх для обґрунтованого прийняття проектних рішень;

  2. Набуття опиту роботи виконання пре проектного пошуку и порівняльного аналізу інформації, при виборі найбільш прийнятних топологій, протоколів, алгоритмів и програм по економічним и технічним характеристикам

  3. Прищепити знання й уміння при проектуванні систем у цілому і практично закріпити навички розробки її базових компонентів – програмного, інформаційного та технічного забезпечення для комплексів автоматизованого проектування (САПР), інформаційно-довідкових систем, комп’ютерних мереж, систем штучного інтелекту, системи дистанційного навчання тощо;

  4. Набути досвіду в оформленні проектних і графічних матеріалів, складанні пояснювальних записок, специфікацій, відомостей на програмне забезпечення й іншої конструкторської документації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!