Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4226 Орієнтовний зміст магістерської роботи, Економіка і підприємництво, КНТЕУ

Орієнтовний зміст магістерської роботи, Економіка і підприємництво, КНТЕУ

« Назад

Орієнтовний зміст магістерської роботи

«Удосконалення обліку, аудиту та аналізу наявності та використання основних засобів»

Вступ

Розділ 1. Теоретико – методологічні основи обліку, аудиту та аналізу наявності та використання основних засобів

1.1. Економічна сутність, визнання, класифікація та оцінка основних засобів

1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури

1.3. Передумови організації та методології обліку, аудиту та аналізу основних засобів на базовому підприємстві

Висновок до розділу 1

Розділ 2. Сучасний стан та удосконалення обліку наявності та використання основних засобів

2.1. Фінансовий облік основних засобів

2.2. Узагальнення інформації про основні засоби у фінансовій та податковій звітності

2.3. Облік основних засобів в системі прийняття управлінських рішень

2.4. Організація обліку основних засобів за умов застосування сучасних інформаційних систем

Висновок до розділу 2

Розділ 3. Розробки систем аудиту та аналізу, наявності та використання основних засобів

3.1 Джерела, основні показники та методи аудиту і аналізу основних засобів.

3.2. Розробка та апробація методики аудиту основних засобів на базовому підприємстві

3.3. Розробка та апробація методики загального аналізу основних засобів

3.4. Стратегічний аналіз основних засобів

Висновок до розділу 3

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

Приклади бібліографічного опису використаних джерел 

Законодавчі та нормативні документи

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р. № 996-ХІV .

 2. Інструкція зі статистики заробітної плати: наказ Держ. комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

 3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: наказ Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246.

Монографії

 1. Теорія бухгалтерського обліку: монографія/ Л.В.Нападовська, М. Добія, Ш. Сандер, Р. Матезіч та ін.; за заг.ред. Л.В. Нападовської. – К.: Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2008.- 735 с.

 2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 552 с.

Книги колективу авторів

 1. Нападовська Л.В. Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: навч. посіб./Алексєєва А.В., Бакурова О.Г. та ін., за ред. Л.В.Нападовської.– К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2006. – 378 с.

Підручники

 1. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підручник.- К.: Наука, 2010.- 648с.

Багатотомні видання

 1. Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку: навч. посіб. у 2 ч. Ч.2. - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 928 с.

Навчальні посібники

 1. Звітність підприємств: навч.посіб./ Алексєєва А.В., Шаповалова А.П., Уманців Г.В., Веренич О.Г. - К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2008. - 323 с.

 2. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку: навч.посіб./ М.М. Бенько - К.: Київ. нац.торг.-екон.ун-т, 2006. - 362 с.

Практикуми

 1. Нападовська Л.В. Управлінський облік: практикум: навч.посіб./ Король С.Я. Мазіна О.І., за заг.ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2008. - 300 с.

Перекладні видання

 1. Сидней Д.Грэй. Финансовый учет: глобальный подход: учебно-методическое пособие/ Сидней Д.Грэй, Белверд Е.Нидлз; пер.с англ./-Москва: Волтерс Клувер, 2008.- 616 с.

Виданняіноземноюмовою

 1. Gary E. Economics: Today and Tomorrow’s / E. Gary, Ph.D. Clayton. – Glencoe, McGraw-Hill, 2008.

Словники, довідники, енциклопедії

 1. Симчера В.М. Энциклопедия статистических публикаций.– М.: Финансы и статистика, 2007. – 992 с.

 2. Статистичний щорічник України за 2009 рік. – К. : Держ. ком. статистики України, 2010. – 567 с.

Статті/тези, опубліковані у збірниках наукових праць/конференцій

 1. Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Чернівці, 6-7 трав. 2010 р.). – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – 480 с. змінити

Депоновані наукові праці

 1. Фоміна О.В. Облік і аудит в управлінні продажами товарів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / О.В. Фоміна.– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 31 с. – Деп. У наукову бібл-ку КНТЕУ 07.11.06 № 4301. змінити дату.

 2. Ткаченко Т.І. Управління суб’єктами туристичного бізнесу в умовах сталого розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 / Т.І. Ткаченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 34 с. – Деп. у наукову бібл-ку КНТЕУ 07.11.06 № 4301.

Журнальні статті*

 1. Мазаракі А. Економіка України в умовах кризи / А. Мазаракі, Т. Мельник // Вісн. Київ. нац. торг. екон. ун-ту. – 2010. – № 4. – С. 5–15.

 2. Додати кафедральну

Газетні статті

 1. Латигіна Н. Погляди студентства на глобалізований світ / Н. Латигіна // Університет і час. – 2011. – 10 червня. - № 5 (116). змінити

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!