Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4224 Захист дипломної магістерської роботи, Економіка і підприємництво, КНТЕУ

Захист дипломної магістерської роботи, Економіка і підприємництво, КНТЕУ

« Назад

6. Захист дипломної магістерської роботи

6.1. Підготовка дипломної магістерської роботи до захисту та його організація

Державна атестація магістра передбачає захист дипломної роботи, яка є підсумком навчання за магістерською програмою. Захист дипломної роботи завершує навчання студента в університеті.

До захисту дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили переддипломну практику та захистили звіт з неї, склали державний іспит (у разі, якщо він передбачений навчальним планом).

Дипломна робота має бути обов’язково рецензована.

Рецензентами можуть бути: фахівці-практики, науковці, викладачі кафедр університету.

На кафедру студенти здають:

1) дипломну магістерську роботу і заповнене зав­дання зі всіма підписами та висновком наукового керівника;

2) відгук організації, за матеріалами якої виконувалась робота;

3) зовнішню рецензію фахівця-практика з бухгалтерського обліку підприємства, матеріали якого були використані при написанні роботи;

4) зовнішню рецензію науковця іншого вищого навчального заклада чи іншої кафедри університету. (Дод З).

5) Додавати рецензію наукового керівника.

До захисту подається дипломна робота, яка оформлена від­повідно до вимог і отримала допуск до захисту після попереднього захисту на кафедрі.

Представлена до захисту робота повинна мати на титульній сторінці підписи студента, наукового керівника, та допуск до захисту керівника магістерської програми. Бажаним є акт впровадження результатів дослідження. (Додаток И).

Дипломна магістерська робота подається науковому керівникові для перевірки змісту та структури у строки, визначені у завданні на виконання дипломної роботи, але не пізніше 15 днів до засідання державної екзаменаційної комісії (ДЕК) із захисту дипломних магістерських робіт по КНТЕУ.

Науковий керівник перевіряє відповідність оформлення роботи встановленим вимогам.

Рецензент призначається кафедрою. Склад рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідувача кафедри.

Допущена випусковою кафедрою до захисту дипломна магістерська робота направляється на рецензування деканом факультету.

При рецензуванні дипломної роботи рекомендується визначати:

- новизну постановки і розробки питання;

- використання сучасних методів дослідження;

- аргументованість висновків і обґрунтованість пропозицій;

- особисту участь студента у наведених дослідженнях, теоретичній обробці отриманих результатів, формулюванні наукового положення/ідеї/методиці;

- вміння магістранта чітко, грамотно й аргументовано викла­дати матеріал, правильно оформлювати його;

- недоліки та зауваження щодо змістової частини роботи, оформлення.

Рецензія надається письмово і повинна містити загальний висновок щодо рекомендації до захисту.

Попередній захист дипломної роботи студент проходить на кафедрі (за окремим графіком, але не пізніше ніж за 10 днів до початку державної атестації). Студенти, дипломні роботи яких на попередньому захисті були оцінені позитивно, допускаються деканом до захисту на засіданні ДЕК (не пізніше ніж за п'ять днів до захисту).

Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на засіданні державної екзаменаційної комісії, затвердженої у встановленому порядку. Студент готує виступ на 10 хвилин з використанням необхідного ілюстративного матеріалу (таблиць / графіків / слайдів / формул тощо). Зміст та якість ілюстративного матеріалу, а також підготовлену доповідь перевіряє науковий керівник. (Віза керівника є обов’язковою) Зразок оформлення титульної сторінки ілюстративного матеріалу наведено у додатку Л.

Доповідь повинна бути стислою і змістовною. На початку потрібно назвати тему магістерської роботи, охарактеризувати ії актуальність та об’єкт дослідження. Більшу частину доповіді необхідно приділити розкриттю сучасного стану проблемних питань роботи (недоліки, виявлені в ході дослідження та аналізу), суті пропозицій, запропонованих магістром для усунення недоліків та оцінити вірогідну ефективність пропонованих рекомендацій. (немає в Положенні)

Основне призначення демонстраційного матеріалу – наочна ілюстрація відповідних тверджень під час доповіді, акцентуючи на них увагу членів ДЕК. Кількість примірників роздаткового матеріалу повинна відповідати кількісному складу комісії.

Після доповіді студенти відповідають на питання членів комісії, а також присутніх на захисті. Голова ДЕК оголошує присутнім висновок наукового керівника, зміст зовнішніх рецензій та довідки про впровадження результатів дослідження. (немає в Положенні)

Захист дипломної роботи може відбуватися як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах, у закладах і організаціях, якщо це передбачено кафедрою. Захист проходить в обстановці високої вимогливості, принциповості, дотримання наукової етики. Ґрунтовному аналізу повинні піддаватись достовірність усіх висновків та рекомендацій наукового і практичного характеру.

У разі вибору студентом захисту магістерської роботи іноземною мовою, реферат повинен бути підготовлений цією ж мовою.

Для одержання дозволу на захист роботи іноземною мовою студент подає на ім’я декана факультету заяву із візами завідувача кафедри іноземних мов та керівника магістерської роботи. До складу ДЕК у такому випадку має бути додатково включений викладач або фахівець-практик, який вільно володіє даною іноземною мовою. 

6.2. Загальні критерії оцінювання дипломної магістерської роботи 

Дипломна магістерська робота автора має продемонструвати: вміння логічно та аргументовано викладати матеріал, коректно використовувати статистичні та математичні методи для аналізу проблем; опановувати сучасні методи наукового дослідження, проводити експерименти, навички робити власні узагальнення і висновки та вміння працювати з літературними джерелами.

Критеріями оцінювання є:

− чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану;

− науковість стилю викладання;

− відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

− правильне оформлення роботи відповідно до державних стандартів (при значних відхиленнях від встановлених вимог робота може бути взагалі недопущена до захисту або це суттєво вплине на загальну оцінку).

Дипломна магістерська робота повинна бути написана літературною мовою, без зловживань: науковими термінами (які транслітеровані з іноземних мов); цитатами, запозиченими зі статей, монографій, підручників та з мережі Інтернет. Вона не повинна мати компілятивний характер.

Дипломна магістерська робота з ознаками плагіату рішенням державної екзаменаційної комісії знімається з розгляду, виставляється незадовільна оцінка, а захист нової (на іншу тему) можливий не раніше ніж через рік. Студенту варто пам’ятати, що плагіатом вважається:

- перефразування частин тексту інших авторів без посилання на джерело;

- оприлюднення твору, написаного третьою особою на замовлення студента;

- копіювання письмових робіт інших студентів, викладачів, аспірантів, наукових співробітників;

- компіляції частин запозиченого тексту без посилання на цитати.

Оцінюючи дипломну роботу, комісія враховує не лише якість самого наукового дослідження, його наукову новизну, практичну значимість, вміння захистити сформульовані положення та висновки, але й відповідність оформлення встановленим вимогам.

Дипломна магістерська робота, в якій розкрито тему, прореферовано використані джерела, здійснено аналіз певної інформаційної та статистичної бази даних, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище ніж «задовільно».

Робота, в якій дано власну оцінку використаних джерел, самостійно проаналізовано підібраний статистичний матеріал, звітні дані підприємства / організації, на базі якого досліджувалася тема, сформульовано висновки та пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «добре».

Робота, в якій дано власну оцінку різних джерел, використано кількісні методи дослідження, побудовано формалізо­вану модель проблеми, проведено власні дослідження, розрахунки і на їх основі – аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а студент опублікував результати наукового дослідження у наукових виданнях або матеріалах наукових конференцій, може бути оцінена на «відмінно».

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми у реальному підприємстві, організації, обґрунтованих пропозицій, а також не має об’єкта дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.

Результати захисту дипломних магістерських робіт оцінюються за 100-баловою шкалою КНТЕУ, яка відповідно переводиться в національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу ЄКТС.

Рішення щодо підсумкової оцінки приймається більшістю голосів членів ДЕК за результатами публічного захисту з ураху­ванням висновків наукового керівника та рецензента.

Студент, який не захистив у затверджений строк дипломну магістерську роботу, має право на повторну атестацію в наступний термін роботи ДЕК протягом трьох років після закінчення універ­ситету. Якщо захист дипломної магістерської роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подавати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен підготувати дипломну магістерську роботу за новою темою.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!