Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4221 Методичні рекомендації до структури і змісту дипломної магістерської роботи, Економіка і підприємництво, КНТЕУ

Методичні рекомендації до структури і змісту дипломної магістерської роботи, Економіка і підприємництво, КНТЕУ

« Назад

3. Методичні рекомендації до структури і змісту дипломної магістерської роботи

Дослідження за темою дипломної магістерської роботи розпочинаються зі складання плану. При розробці плану необхідно виходити з того, що виконання окремих розділів і підрозділів слід розглядати з позиції розкриття теми в цілому. Тому структура плану має бути логічною, всі питання повинні бути взаємопов’язані.

У загальному вигляді магістерська робота повинна мати таку структуру:

1. Титульна сторінка (Додаток Г)

2. Завдання на виконання магістерської роботи (Додаток В)

3. Зміст

4. Перелік умовних скорочень( у разі потреби)

5. Вступ

6. Основна частина, яка складається з 3 розділів

7. Висновки та пропозиції

8. Список використаних джерел

9. Додатки

Орієнтований зміст магістерської роботи наведено в додатку Д.

Матеріал дипломної магістерської роботи розміщується відповідно до її структури.

У вступі необхідно:

- Стисло обґрунтувати актуальність обраної теми на сучасному етапі ринкових перетворень в Україні, при цьому привести динаміку статистичних показників на макрорівні за останні п’ять-десять років. Результати дослідження представити у вигляді графіків та діаграм і навести в додатку до дипломної магістерської роботи.

- Визначити місце обраної теми в системі наукових досліджень, рівень її розробки. Коротко зазначити вчених ( як вітчизняних, так і зарубіжних) і практиків, які досліджували питання, що розглядаються.

- Вказати які питання по темі ще не вирішено: сформулювати мету і завдання дипломної роботи; предмет і об’єкт дослідження та методи дослідження.

- Вказати інформаційну базу дослідження. Наприклад, інформаційною базою наукового дослідження послужила первинна документація, регістри обліку, звітність підприємства, нормативно – правові акти, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, наукові звіти НДР тощо.

- Обґрунтувати практичну значущість обраної теми дипломної магістерської роботи для базового підприємства.

- Сформулювати наукову гіпотезу, яку слід покласти в основу дослідження та потребує обґрунтування та доказів.

- Сформулювати головну мету і поставити завдання дослідження, що розкривають зміст роботи. Мета дослідження – це прогнозування результату, визначення оптимальних шляхів вирішення завдань в умовах вибору методів та прийомів дослідження. Завдання дослідження визначаються поставленою метою і являють собою конкретні послідовні шляхи вирішення проблеми.

- Окреслити об’єкт та предмет дослідження. Якщо об'єктом дослідження є все те, що протистоїть досліднику, що є для нього джерелом необхідної інформації, то предмет дослідження - це тільки ті компоненти, зв'язки та відношення між ними, які підлягають безпосередньому вивченню у даному дослідженні, є для нього головними та визначальними, тобто предмет дослідження є більш вузьким, ніж його об'єкт.

- Визначити методологічні прийоми дослідження, які будуть використані при вирішенні поставлених задач.

- Окреслити наукову новизну дослідження (удосконалено, знайшло подальший розвиток).

- Визначити практичне значення - відомості про практичне впровадження одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання.

У якості зразка рекомендується використовувати структуру вступної частини автореферату кандидатської дисертації.

Додатком до вступу повинна бути Пояснювальна записка, в якій слід надати аналіз діяльності базового підприємства за попередні п’ять років.

Рекомендований обсяг вступу 6-8 стор.

Основна частина складається з трьох розділів. Перший – теоретичний, розглядає загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних джерел та нормативно – правових актів. Другий та третій розділи – носять аналітико-дослідницький та проектно-рекомендаційний характер. Вони містять матеріал проблемного та дискусійного характеру, а також аргументовану позицію автора роботи, наукову новизну розкриття теми дослідження із застосуванням сучасних методик, власні методичні розробки з апробацією на матеріалах діючих підприємств, конкретні реальні пропозиції для вирішення проблеми. Всі складові основної частини повинні бути пов’язані між собою, а матеріал викладений послідовно та логічно, із критичним аналізом теоретичних положень, практики обліку, аналізу та аудиту.

У першому розділі розкривається науково – теоретичні основи проблеми, яка є об’єктом дослідження дипломної магістерської роботи. Він містить теоретичне обґрунтування, сутність, значення, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції об’єкта дослідження, методологічні підходи.

Історія та сучасні тенденції об’єкта дослідження повинні мати певні елементи наукової новизни, обґрунтування власної позиції.

У підрозділі 1.1.з використанням історичного розвитку та сучасних тенденцій, розкривається економічна сутність предмету дослідження, його роль і місце в системі управління підприємством. Надається критичний огляд різним науковим школам до визначення сутності об’єкту управління, узагальнюються різні підходи, обґрунтовується власна позиція автора дослідження. Огляд різних наукових шкіл доцільно здійснювати у таблиці (табл. 1).

Таблиця 1.

Огляд наукових шкіл (підходів) щодо визначення сутності об’єкту управління

з/п

 Зміст об’єкту управління

 Представники наукової школи*

 

 

 

 

 

 

* - обов’язкове посилання на список використаної літератури

За допомогою прийому наукового дослідження - аналізу, надаються класифікаційні характеристики об’єкту управління як складної системи. Характеризується кожний елемент системи. Автор самостійно моделює найбільш раціональну систему класифікації за окремими ознаками. Огляд спеціальної наукової літератури доцільно викласти у формі таблиці (табл. 2).

Таблиця 2

Огляд спеціальної літератури та нормативно-правової бази з моделювання об’єкту управління як складної системи

 з/п

Ознака класифікації

Джерело інформації

(автор, нормативно-правова база)*

Елементи системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - обов’язкове посилання на список використаної літератури

За допомогою методу наукового пізнання - синтезу, будується матриця взаємозв’язку різних класифікаційних ознак. Об’єкт управління розглядається як цілісне явище.

У кінці кожного підпункту формується узагальнення (яке включає виявлені проблеми, сформульовані авторські пропозиції і їх значення для теорії і практики).

У підрозділі 1.2.роботи проводиться поглиблений економіко-правовий аналіз діючої нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обраної теми. У процесі економіко-правового аналізу нормативної бази вивчаються діючі закони, постанови Верховної Ради, укази Президента України, накази Міністерства фінансів та інших органів державного управління, а також МСФЗ тощо.

Результати вивчення нормативних документів узагальнюються у таблиці (табл. 3), яка повинна включати не менше 30 позицій і розміщується у додатках до дипломної магістерської роботи.

Таблиця 3

Характеристика діючої нормативно - правової бази з обліку та аудиту

з/п

Нормативний документ

Проблемні питання

При розкритті яких методів в роботі доцільно використовувати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами дослідження нормативної бази необхідно виявити неузгодженості в різних нормативних актах, а також сформулювати конкретні пропозиції щодо їх удосконалення.

Здійснюючи огляд спеціальної літератури, студент опрацьовує сучасну вітчизняну та іноземну літературу за темою магістерської роботи. Систематизація інформації може бути наведена у формі таблиці (табл. 4), яка повинна включати не менше 40 позицій і розташована в додатках до дипломної магістерської роботи. 

Таблиця 4

Огляд спеціальної літератури з питань обліку, аналізу і аудиту

з/п

Джерело

Проблемні питання

Використання в роботі для удосконалення обліку, аналізу і аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі аналізу джерел необхідно виявити науковий рівень та повноту розробки теми. Рекомендується критично оцінити публікації вітчизняних та зарубіжних авторів. На підставі зіставлення з П(С)БО та МСФЗ різних точок зору, необхідно окреслити генеральні напрямки удосконалення систем обліку, аналізу та аудиту об’єкту дипломної магістерської роботи. Сформулювати узагальнення у кінці підпункту.

У підрозділі 1.3. розкрити галузеві особливості підприємства, що впливають на методику та організацію обліку, аналізу та аудиту на базовому підприємстві. Розробити модель обліку, аналізу та аудиту. Розкрити організаційну та виробничу структури базового підприємства, інформаційні потреби окремих користувачів облікової інформації. Дослідити вплив організаційної та виробничої структур базового підприємства на організацію та методику обліку, аналізу та аудиту. Надати характеристику моделі організації обліку, що застосовує базове підприємство.

Висновком по розділу повинно стати обґрунтування завдань, які слід вирішити в 2 і 3 розділах.

Рекомендований обсяг першого розділу 35-40 стор.

Другий розділ має науково - практичний характер та присвячується проблемам організації та методики обліку досліджуваного об’єкту. Розділ необхідно розкрити на основі даних практичної роботи досліджувального підприємства та міжнародного досвіду організації і методики обліку об’єкту. Особливу увагу слід приділити недолікам притаманним практиці ведення обліку на підприємствах України взагалі, і системі обліку базового підприємства, зокрема, автору необхідно обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення методики та організації обліку. Теоретичні положення окремих підрозділів слід підтвердити конкретними даними з практики роботи підприємства. Одним із прийомів наукового дослідження повинно стати анкетування. Зразок розробленої дослідником анкети доцільно розмістити у додатках до дипломної магістерської роботи.

У підрозділі 2.1. необхідно надати характеристику типових первинних документів використання яких нормативно врегульоване, облікових регістрів синтетичного і аналітичного обліку з точки зору їх відповідності вимогам користувачів облікової інформації.

Побудувати схему узагальнення облікової інформації на матеріальних носіях.

Проаналізувати можливості інформаційної бази підприємства. Розробити та привести в додатках зразки удосконалення первинних документів та регістрів обліку, які автор дипломної магістерської роботи рекомендує до впровадження в практику обліку.

Охарактеризувати рахунки першого порядку, які використовують для обліку об’єкту управління. Відповідно до законодавчої бази України скласти типові кореспонденції бухгалтерського обліку об’єкту дослідження. Порівняти їх з кореспонденціями, які використовують на базовому підприємстві.

Результати дослідження представити в таблиці (табл. 5), яку доцільно винести в додатки.

Таблиця 5

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку господарських операцій за темою магістерської роботи

пор

Зміст операції

Типова кореспонденція

рахунків

Кореспонденція рахунків,

яку застосовує підприємство

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надати характеристику МСФЗ з предмету дослідження. Зробити порівняльний аналіз міжнародних та національних стандартів обліку.

Дослідити моделі фінансового обліку що застосовують у світовій практиці.

Підрозділ 2.2. присвятити розгляду методики узагальнення інформації з метою формування фінансової та податкової звітності.

Розглянути форми фінансової звітності відповідно до П(С)БО, методику і техніку їх складання, порядок і термін подання. Проаналізувати структуру та зміст форм фінансової звітності, що застосовують у міжнародній практиці. Надати пропозиції по удосконаленню фінансової звітності, порядок формування якої регламентований національними стандартами обліку.

Дослідити взаємозв’язок та відмінності фінансової та податкової звітності. На підставі проведеного аналізу надати пропозиції щодо їх удосконалення.

У підрозділі 2.3. необхідно надати характеристику обліку об’єкту дослідження, як складової менеджменту. Дослідити сучасні концепції управлінського обліку. Розкрити можливі варіанти організації управлінського обліку на досліджувальному підприємстві. Враховуючи вітчизняний і міжнародний досвід, особливості організаційної та виробничої структури базового підприємства, його господарської діяльності – рекомендувати найбільш раціональну форму організації управлінського обліку предмету дослідження.

На підставі дослідження потреб базового підприємства в поточній інформації, розробити показники, призначені для внутрішнього користування при обґрунтуванні й прийнятті управлінських рішень. Доцільно розробити анкету та провести опитування менеджерів усіх рівнів управління. Визначити періодичність і напрямки представлення інформації. Окреслити коло внутрішніх користувачів внутрішніх форм звітності. Розробити форми внутрішньої звітності для різних цілей.

Скласти Робочий план рахунків для базового підприємства (табл. 6) і запропонувати його в якості рекомендацій, щодо удосконалення.

Таблиця 6

Робочий план рахунків запропонований для базового підприємства

Шифр та назва рахунків

Робочого плану рахунків

 

Характеристика рахунку за

призначенням та структурою

Шифр

Назва

 

 

 

 

 

 

Використовуючи методичні прийоми бюджетування слід розробити пропозиції щодо використання бюджетування на базовому підприємстві (розробити бюджети, варіанти альтернативної моделі для прийняття рішень). На сам кінець сформулювати узагальнення по підпункту.

Підрозділ 2.4. присвячений питанням автоматизації бухгалтерського обліку. Насамперед слід навести критичний аналіз діючих програм, продуктів, сформулювати висновки щодо задоволення на їх основі потреб користувачів з урахуванням практичних потреб досліджувального підприємства, сформулювати завдання автоматизації, розробити математичну модель. Необхідно визначити склад та інформаційне забезпечення задач, організацію обліку в інформаційних системах, надати окремі вихідні документи, розглянути можливості їх використання в управлінні.

Висновком розділу повинні стати пропозиції до поліпшення обліку на базовому підприємстві та рекомендації щодо удосконалення обліку в Україні.

Рекомендований обсяг другого розділу 35-40 стор.

Третій розділ роботи носить аналітико-дослідницький та проектно-рекомендаційний характер. В ньому розкривається: інформаційна база, основні показники та діючі методики аудиту та аналізу. Питання слід розкривати з критичної точки зору та формулювання висновків щодо удосконалення показників та методів аудиту і аналізу. Для цього слід використати вітчизняну і зарубіжну літературу. Зміст розділу залежить від теми, розробленого плану та методики, яку обрано для дослідження. Методика та організація аналізу і аудиту розкривається на основі прикладів практичних матеріалів підприємств України. Головна увага повинна бути приділена показникам діяльності базового підприємства.

У третьому розділі розкривається суть організаційно – інформаційної моделі аналізу та аудиту, її склад і зміст, пропонуються удосконалення методики аналізу та аудиту з обраної теми. При цьому основна увага повинна бути сконцентрована на впровадженні передових ефективних форм та методів організації аналізу та аудиту, використанню сучасних комп’ютерних технологій. Розкривається зміст запропонованих методик, що спрямовані на удосконалення управління об’єктом в цілому та обґрунтування рекомендацій з поліпшенням окремих аспектів господарської діяльності і системи управління нею.

Реальне практичне значення пропозицій і рекомендацій доцільно підтвердити техніко – економічними розрахунками та визначенням розміру очікуваного економічного ефекту, який буде отриманий в результаті впровадження методик і проектів в практику.

Обґрунтовується методика здійснення загального та факторного аналізу об’єкта вивчення в фінансово-господарській діяльності базового підприємства. Для проведення економічного аналізу доцільно використовувати співставлювані показники не менше, ніж за 5 останніх років діяльності підприємства.

Важливими елементами розділу є: розрахунок впливу на зміну показників ефективності окремих факторів, виявлення резервів, обґрунтування варіантів управлінських рішень, прогнозування показників у майбутньому. З цією метою необхідно, за допомогою відповідних методів, обробити інформацію базового підприємства, згрупувати її за суттєвими ознаками та виявити напрями змін та можливого розвитку економічного явища.

У розділі також розробляються основні концепції здійснення зовнішнього або внутрішнього аудиту. Розглядається організація та методика аудиторської перевірки.

У підрозділі 3.1. студентом розкривається питання щодо джерел інформації, показників та методи аудиту і аналізу.

Виконання перевірки повинно супроводжуватись складанням планів, робочих документів, збором аудиторських свідчень, доказів, які в подальшому використовуються для формування досьє аудитора. В процесі виконання аудиту необхідно використовувати ЕОМ: з метою складання таблиць, формулювання пояснень, вибірки, актів звірки.

Здійснюється аудит об’єкту дослідження згідно з поставленою метою, завданням, джерелами аудиту, обґрунтованої методики, описаної у підрозділі 3.2. дипломної магістерської роботи.

Підрозділ 3.3. присвячується аналізу показників, що характеризують стан розвитку об’єкта управління. Необхідно здійснити оцінку досліджуваних показників звітного періоду та проаналізувати їх динаміку за п’ять звітних періодів, розкрити причини відхилень та сформулювати відповідні висновки. Результати аналізу оформити графіками та діаграмами.

У підрозділі 3.3. провести стратегічний аналіз з метою розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності управління обраним для дослідження об’єктом. Розрахувати економічний ефект від запровадження розроблених пропозицій.

У кожному підпункті слід сформулювати виявлені недоліки (розбіжності, неузгодженості), запропоновані підходи щодо удосконалення та значення пропозицій для теорії і практики.

У кінці розділу формулюється узагальнюючий висновок про перспективу діяльності підприємства тощо.

Рекомендований обсяг третього розділу - 30-35 стор.

У висновках підводять підсумки дослідження, формулюють та обґрунтовують пропозиції, визначаючи їх вагомість для удосконалення практики та розв’язання проблем, пов’язаних з управлінським, фінансовим та податковим обліком, аналізом і аудитом. Висновки починаються з невеликої преамбули (вступу) та повинні узгоджуватися з метою та завданнями дипломної магістерської роботи. Кожен висновок структурно містить констатуючу та конструктивну частини.

Рекомендований обсяг заключної частини до 10 стор.

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти розкриття теми роботи, а саме:

- пояснювальна записка;

- перелік джерел, нормативних документів;

- облікові регістри;

- форми звітності;

- аналітичні (розрахункові) таблиці;

- робочі документи аудиторської перевірки;

- ілюстрації допоміжного характеру;

- розроблені анкети.

Додатки оформлюються як продовження роботи та розташовуються у послідовності їх появи по тексту дипломної магістерської роботи.

Випускна дипломна магістерська робота повинна бути логічно викладена, написана чітко, без пропусків та скорочень слів. Необхідно намагатися щоб обсяг пунктів був приблизно однаковим за розділами, а в середині розділів - за параграфами. Деякі відхилення в обсягах окремих параграфів допустимі.

Зміст роботи потрібно викладати лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від основної теми, перенавантажувати текст описами, довгими математичними викладками та розрахунками.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!