Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4220 Методичні рекомендації про порядок написання магістерської роботи, Економіка і підприємництво, КНТЕУ

Методичні рекомендації про порядок написання магістерської роботи, Економіка і підприємництво, КНТЕУ

« Назад

2. Методичні рекомендації про порядок написання магістерської роботи

Магістр – це найвищий освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання, має певний досвід їх застосування для вирішення професійних та наукових завдань у практичній діяльності.

Державна атестація магістра передбачає захист дипломної магістерської роботи.

До виконання дипломної магістерської роботи допускаються студенти, які успішно склали екзаменаційну сесію, доповідали на наукових семінарах, успішно завершили переддипломну практику і захистили звіт, опублікували наукову статтю.

Типова схема послідовності етапів написання дипломної магістерської роботи, ознайомлення з текстом методичних рекомендацій по написанню магістерських робіт:

- вибір напряму дослідження та теми роботи, обґрунтування її актуальності;

- визначення мети, завдань, об’єкта, предмета дослідження, методів та практичного значення роботи над магістерською роботою;

- складання робочого плану;

- критичний аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з проблем, що розглядаються;

- збір, обробка, систематизація та науковий аналіз фактографічної інформації, яка міститься у статистичних збірниках, аналітичних звітах міжнародних і національних науково-дослідних центрах, а також в системі обліку та звітності суб’єктів господарювання України (крім банківських установ);

- обґрунтування висновків на основі наукової аргументації;

- обґрунтування рекомендацій і пропозицій, спрямованих на удосконалення методики та організації обліку, аналізу та аудиту, а також на підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання України;

- написання першого варіанту роботи та представлення його керівнику;

- усунення недоліків, внесення доповнень, написання остаточного варіанту роботи та її оформлення;

- подання роботи на кафедру для попереднього захисту (не пізніше 15 днів до першого засідання ДЕК, відповідно до графіка КНТЕУ);

- попередній захист дипломної магістерської роботи на кафедрі бухгалтерського обліку (відповідно до розпорядження по кафедрі);

- доопрацювання роботи та її переплетення;

- зовнішнє рецензування;

- остаточна здача роботи на кафедру;

- захист дипломної магістерської роботи.

Для захисту дипломної магістерської роботи необхідно отримати та здійснити:

- апробацію матеріалів дослідження у вигляді виступу на наукових конференціях, круглих столах та опублікування наукової статті;

- відзив наукового керівника;

- зовнішню рецензію;

- акт або довідку про впровадження результатів дослідження;

- допуск декана факультету до захисту в ДЕК.

Вибору теми передує ознайомлення зі спеціальною літературою з проблем обліку, аналізу та аудиту. Важливим є вивчення інформаційних видань: бібліографічних, реферативних та оглядових з метою економії часу дослідника.

Актуальність теми обґрунтовується на основі оцінки сучасного стану та сутності проблемної ситуації за напрямом дослідження.

Мета дипломної магістерської роботи визначає загальну стратегію наукового дослідження та конкретний напрямок наукового пошуку. Наприклад: метою магістерської роботи є поглиблення теоретико-методичних основ обліку, контролю і аналізу витрат виробництва та розробка практичних рекомендацій щодо їх удосконалення на прикладі торгового підприємства. Формування мети супроводжується визначенням конкретних завдань, які передбачається вирішити відповідно до поставленої мети. При формулюванні завдань слід ураховувати зміст роботи та вживати такі терміни: „розробити”, „запропонувати”, „дати”, „критичний аналіз” тощо. Одночасно формулюється наукова новизна і практична значущість результатів дослідження, тобто робоча гіпотеза.

Студента, як автор роботи, відповідає за правильність отриманих результатів та достовірність представленої інформації, а керівник спрямовує студента на можливі варіанти рішень.

Пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів, реферативних журналів, бібліографічних довідників, засобів Інтернету. В процесі підготовки до написання дипломної магістерської роботи здійснюється підбір і вивчення літературних джерел, студентом формується бібліографія. Особливу увагу необхідно приділити періодичним виданням і засобам Інтернету, де оперативно публікуються результати досліджень науковців та фахівців.

Методика вивчення літературних джерел як основа наукового дослідження у дипломній магістерській роботі залежить від характеру та індивідуальних здібностей студента – загальноосвітнього рівня, його спеціальної підготовки, ерудиції та інших якостей. Проте доцільно дотримуватись загальних правил обробки літературних джерел. Спочатку потрібно ознайомитись з основною літературою (підручниками, науковими статтями, авторефератами, дисертаціями, монографіями), а потім з прикладною літературою. Ознайомлення з літературою включає огляд змісту, ознайомлення з вступом та анотацією. Розділи, які мають особливе значення для дослідження завдань ретельно обробляються з точки зору наявності в них ідей і пропозицій для вирішення проблемних питань.

Аналітичний огляд літературних джерел є основою для складання плану роботи і методики дослідження. Самостійно складений план обговорюється з керівником, при необхідності уточнюється і затверджується ним.

Написання тексту роботи здійснюється відповідно до плану на основі критичного аналізу нормативно – правової інформації та спеціальної літератури по темі, яка досліджується, а також обробленої та систематизованої фактографічної інформації. В тексті наводяться необхідні бухгалтерські розрахунки, обґрунтовуються пропозиції та рекомендації, формулюються висновки.

Перший варіант роботи за розділами подається науковому керівнику, який оцінює її та акцентує увагу на недоліки, які необхідно усунути. Після цього студент вносить в текст необхідні доповнення, уточнює деякі положення, остаточно формулює висновки і пропозиції та представляє відповідно до вимог оформлену роботу науковому керівнику в установлений регламентом термін для написання відгуку і рекомендацій до попереднього захисту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!