Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4219 Методичні рекомендації до виконання дипломної магістерської роботи з курсу Економіка і підприємництво, КНТЕУ

Методичні рекомендації до виконання дипломної магістерської роботи з курсу Економіка і підприємництво, КНТЕУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Методичні рекомендації до виконання дипломної магістерської роботи з курсу Економіка і підприємництво 

галузь знань 0305

«Економіка і підприємництво»

напрям підготовки

8.030509 «Облік і аудит»

професійне спрямування

8.03050901 «Облік і аудит в підприємництві»

   

Київ 2012 

Автори: Л.В. Нападовська, д.е.н., проф.

О.А. Бакурова, к.е.н., доц.

А.П. Шаповалова, к.е.н., доц.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку 11 січня 2012 р.‚ протокол № __.

Затверджено методичною радою обліково-економічного факультету __.___.2012 р.‚ протокол № ___

Рецензент: ????к.е.н., доц.

Підп. до друку Формат 60х84/16. Папір письм.

Ризографія. Ум. друк. арк. . Ум. фарбо-відб. .

Обл.-вид. арк. . Тираж пр. Зам. .

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ.

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19.

Зміст

1. Загальні положення 

2. Методичні рекомендації про порядок написання дипломної магістерської роботи 

3. Методичні рекомендації до структури і змісту дипломної магістерської роботи

4. Методичні рекомендації до структури і змісту реферату дипломної магістерської роботи 

5. Основні вимоги до оформлення дипломної магістерської роботи

5.1. Вимоги до оформлення основного тексту та використаних джерел

5.2. Оформлення допоміжних матеріалів

5.3. Оформлення реферату 

6. Захист дипломної магістерської роботи

6.1. Підготовка дипломної магістерської роботи до захисту та його організація

6.2. Загальні критерії оцінювання дипломної магістерської роботи 

Додатки 

1. Загальні положення 

Випускова дипломна магістерська робота є завершальним етапом навчання студентів на здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня „магістр”. Вона є підсумком виконання магістерської програми та відображає вміння студента, що здобуває ОКР „магістр” самостійно вести науковий пошук та вирішувати наукові завдання.

Дипломна магістерська робота являє собою самостійне, оригінальне, закінчене наукове дослідження з обліку, аналізу та аудиту, має внутрішню єдність та містить сукупність теоретичних і практичних положень, висновків і рекомендацій, що пропонуються для публічного захисту у Державній екзаменаційній комісії (ДЕК) для отримання кваліфікації з фаху “Облік та аудит”.

Метоюнаписання випускної дипломної магістерської роботи є:

- поглиблення й розширення теоретичних і практичних знань з обраного напрямку спеціалізації в галузі обліку та аудиту, а також уміння застосувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань;

- пошук сучасних наукових досягнень у сфері розбудови системи державного регулювання обліку та аудиту на підприємствах і в організаціях, уміння їх самостійно застосовувати при розв`язанні прикладних проблем;

- розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою дослідження при вирішенні наукових проблем;

- діагностика рівня підготовленості студента до практичної професійної або науково – дослідної діяльності.

Представлена до захисту дипломна магістерська робота повинна показати вміння автора коротко, логічно та аргументовано викладати матеріал і передбачає:

  • Науковий пошук та визначення теоретичних основ проблеми, яка розглядається.

  • Систематизацію, закріплення та розширення теоретичних та практичних знань з обліку, економічного аналізу і аудиту та їх застосування при вирішенні конкретних науково-дослідних завдань.

  • Розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння методикою наукових досліджень при вирішенні обліково-аналітичних проблем. Використання економіко – математичних методів та комп’ютерних програм повинно бути обов’язковою компонентою інструментарію магістра – дослідника.

  • Узагальнення результатів дослідження та обґрунтування висновків і рекомендацій щодо удосконалення діючих методик

  • Виявлення підготовленості студента до самостійної роботи у навчальній, практичній або науково-дослідній діяльності.

При написанні випускної дипломної магістерської роботи необхідно використовувати як загальнонаукові методи теоретичного узагальнення (методи діалектичної й формальної логіки), так і специфічні методи економічного дослідження (економіко-статистичні та економіко-математичні).

Випускна дипломна магістерська робота виконується індивідуально за затвердженою на засіданні кафедри бухгалтерського обліку тематикою (додаток А), яка розробляється кафедрою за поданням керівника магістерської програми. Для цього студент повинен написати заяву по формі (додаток Б). Студент може запропонувати свою тему дослідження за умови обґрунтування доцільності її розробки.

Як правило, основу випускної дипломної магістерської роботи складає консультаційний проект по розв`язанню конкретного наукового завдання.

Робота повинна відповідати таким вимогам:

- виконуватися на конкретних матеріалах за 5 років, зібраних протягом практик, які проходить студент за період навчання в університеті;

- містити критерії аналізу теорії і практики досліджувальної теми;

- містити розроблені студентом реальні пропозиції, які Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) могла б рекомендувати до впровадження;

- результати роботи можна було б включити до наукового звіту кафедри;

- з теми випускної дипломної магістерської роботи необхідно мати одноосібну публікацію.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!