Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4201 Захист дипломного проекту, роботи, Комп’ютерні науки, УНТ

Захист дипломного проекту, роботи, Комп’ютерні науки, УНТ

« Назад

4. Захист дипломного проекту,роботи

Захист дипломного проекту с формою перевірки знань випускника та фактичної підготовленості його до роботи за фахом відповідно до вимог державного стандарту (освітньо-кваліфікаційної характеристики),

Державній екзаменаційній комісії перед початком захисту дипломних проектів навчальною частиною інституту та кафедрою подаються такі документи:

– наказ ректора про затвердження складу ДЕК;

– наказ ректора про затвердження тем дипломних проектів;

– списки студентів, допущених до захисту дипломних проектів;

– зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик, з державних екзаменів;

– відгук керівника про дипломних проект;

– рецензія на дипломний проект спеціаліста відповідної кваліфікації.

Студентом-дипломником на захист подаються:

– пояснювальна записка проекту;

– графічний матеріал;

– ілюстративний матеріал (плакати, фотографії, первинні матеріали експериментів тощо);

– фактичний матеріал (макети, моделі, натурні зразки).

Захист дипломного проекту проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

На захист дипломного проекту(роботи) студент готує доповідь. Вона може мати довільну форму і за часом не повинна перевищувати 8-10 хв. Після доповіді студенту задають питання члени ДЕК.

Хід захисту фіксується у протоколі ДЕК.

Результати захисту визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно» і рішення ДЕК про оцінку знань студента, виявлених при захисті дипломного проекту (роботи) та видання йому диплома державного зразка про освіту (кваліфікацію) приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні. За однакової кількості голосів голос голови є вирішальним.

У випадках, коли захист дипломного проекту визначається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подані на повторний захист той самий проект з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. ГОСТ 2.701-68. Виды и типы схем. Общие требования к их исполнению.

2. ДСТУ 2391–94. Система технологічної документації. Терміни та визначення.

3. ДСТУ 3008–95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

4. ДОСТ 8417–81. Метрологія. Одиниці фізичних величин.

5. ДОСТ 2.105–79. ДОСТ 2.106–68. Відповідність стандартів до текстових конструкторських документів.

5 ГОСТ 7.1–84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.

6. ДСТУ 3582–97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

7. ГОСТ19.002-80. ЕСПД. Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения.

8. ГОСТ19.003-80. ЕСПД.Схемы алгоритмов и программ. Обозначение условные графические.

9. ГОСТ. Единая система программной документации (сборник стандартов). – М.: Изд-во стандартов, 1988.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!