Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4199 Структура дипломного проекту, роботи, Комп’ютерні науки, УНТ

Структура дипломного проекту, роботи, Комп’ютерні науки, УНТ

« Назад

2. Структура дипломного проекту, роботи

Пояснювальна записка дипломного проекту (роботи) повинна мати таку структуру:

– титульний аркуш (Додаток Б);

– завдання на дипломний проект (роботу) з календарним планом (Додаток В);

– реферат(Додаток Г);

– зміст (Додаток Д);

– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів(Додаток Ж);

– вступ;

– основну частину, що містить розділи пояснювальної записки згідно завданню(Додаток З);

– висновки (в цілому по всьому проекту);

– список використаних джерел(Додаток К);

– додатки(Додаток Л).

У перерахованому вище порядку пояснювальна записка переплітається. 

2.1. Титульний аркуш пояснювальної записки 

Титульний аркуш є першим аркушем дипломного проекту (роботи). Виконують його згідно з ДОСТ 2.105-95 на аркуші формату А4.

Титульний аркуш містить:

– назву міністерства, до сфери управління якого належить навчальний заклад;

– назву навчального закладу;

– факультету;

– найменування кафедри;

– тему дипломного проекту (роботи);

– прізвище, ім’я, по батькові студента-дипломника;

– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові керівника дипломного проекту (роботи);

– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові консультантів;

– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові завідувача кафедри;

– місто і рік (без написання слова «рік» або «р.»).

Зразок титульного аркушу наведено у Додатку Б. 

2.2. Завдання на дипломний проект (роботу) 

Вихідним документом на виконання проекту (роботи) є завдання. Завдання складається керівником дипломного проекту (роботи) відповідно до обраної теми, затверджується завідувачем кафедри і видається студенту.

Після виконання дипломного проекту (роботи) завдання разом з іншими текстовими документами переплітаються і представляються в ДЕК.

У завданні вказуються:

– назва ВНЗ;

– факультету;

– назва кафедри;

– шифр і назва спеціальності;

– тема дипломного проекту (роботи);

– номер наказу ректора про затвердження теми і його дата;

– термін здачі студентом завершеного дипломного проекту (роботи) на кафедру;

– вихідні дані до дипломного проекту (роботи);

– зміст пояснювальної записки (перелік питань, що розробляються);

– перелік графічних матеріалів (для дипломних проектів);

– календарний план.

Підписують завдання керівник дипломного проекту (роботи), консультанти і студент-дипломник. Затверджує завдання завідувач кафедри.

Допускається друкувати завдання з двох боків аркуша формату А4.

Зразок оформлення завдання наведено в Додатку В. 

2.3. Реферат 

Реферат – це скорочений виклад змісту дипломного проекту (роботи) з основними розробками та висновками.

Розміщують реферат за завданням на дипломний проект (роботу) починаючи з нової сторінки.

Реферат має містити:

– відомості про обсяг дипломного проекту (роботи): кількість аркушів креслення, сторінок пояснювальної записки, розділів, ілюстрацій, таблиць, додатків;

– текст реферату;

– перелік ключових слів.

Текст реферату відображає подану в проекті (роботі) інформацію у такій послідовності:

– тема, характер та мета роботи;

– використані методи (розрахунковий, експериментальний тощо);

– основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

– результати роботи, їх новизна та економічна ефективність;

– рекомендації щодо використання результатів проекту.

Інформація про дипломний проект (роботу) у рефераті подається стисло і чітко в тексті реферату доцільно використовувати стандартизовану термінологію та вирази, які застосовують у наукових і технічних документах; слід уникати незвичайних термінів і символів.

Реферат дипломного проекту (роботи) виконується на одній сторінці формату А4.

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті дипломного проекту (роботи), вміщують після тексту реферату.

Перелік ключових слів повинен містити від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами у називному відмінку в рядок через коми.

Зразок заповнення реферату наведено у Додатку Г. 

2.4. Зміст 

Зміст подають на початку пояснювальної записки. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.

Зразок змісту наведено у Додатку Д. 

2.5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 

Якщо в дипломному проекті (роботі) вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальну розшифровку.

Зразок переліку умовних позначень наведено у Додатку Ж. 

2.6. Вступ 

У вступі потрібно розкрити, відповідно до завдання на дипломний проект (роботу), сутність і оцінку сучасного стану питання та його актуальність, підстави і вихідні дані для розробки теми, обгрунтувати її необхідність.

Вступ зазвичай займає 2-3 сторінки. 

2.7. Основна частина 

Основна частина дипломної роботи розбивається на розділи, підрозділи, пункти, підпункти. Кожний розділ починають з нової сторінки. Тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів. 

2.8. Висновки 

У висновках підводиться підсумок виконаної роботи. В ньому наводять одержані результати роботи, рекомендації щодо використання результатів розробки, основні напрями подальшої роботи в галузі.

2.9. Список використаних джерел 

Список використаних джерел слід розміщувати у порядку появи посилань у тексті.

У список використаних джерел вносять всі використані джерела інформації: підручники, навчальні посібники, довідники, монографії, періодичні видання (журнали, газети), наукові праці відповідних організацій, стандарти, каталоги, нормативно-технічні документи, авторські свідоцтва, патенти та ін.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну інформацію можна одержати із таких стандартів: ДСТУ 7.1-84 «Бібліографічний опис документа. Загальні вимоги й правила складання», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ДСТУ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». 

2.10. Додатки 

У додатках вмішують матеріал, який доповнює текст пояснювальної записки, але має великий обсяг, або, якщо включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу.

Додатками можуть бути:

– графічний матеріал;

– таблиці, що доповнюють основний текст;

– розрахунки;

– оригінали фотографій;

– інструкції і методики, опис апаратури і приладів, що використовувались під час вимірів та випробувань;

– опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання дипломного проекту (роботи);

– ілюстрації допоміжного характеру;

– інші матеріали. 

2.11. Графічний матеріал до дипломного проекту (роботи) 

Графічна частина дипломного проекту (роботи) містить:

– схеми (принципові, функціональні, структурні) розроблених пристроїв;

– схеми розроблених алгоритмів та програм;

– таблиці (графіки) з показниками використання та економічної ефективності розробки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!