Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4197 Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту з курсу Комп’ютерні науки, УНТ

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту з курсу Комп’ютерні науки, УНТ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра інформаційних технологій

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту з курсу Комп’ютерні науки 

Для студентів

напряму підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки"

спеціальності 7.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології"

 

Київ 2012

У методичних рекомендаціях відповідно до програми підготовки бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології», подаються методичні поради та практичні рекомендації щодо вибору теми дипломного проекту (роботи), порядку його затвердження, раціональної побудови структури роботи та оформлення. У додатках наведено зразки титульного листа; завдання на дипломний проект (роботу) студентові; календарного плану виконання проекту (роботи); змісту; реферату та зразки аркушів пояснювальної записки у цілому.

Зазначено, як правильно зробити посилання на літературні джерела, використані у проекті (роботи); подано зразки оформлення таблиць, рисунків, формул та виконання графічної частини дипломного проекту (роботи).

Методичні рекомендації розраховані на студентів напряму підготовки 0804 "Комп’ютерні науки" спеціальністі 7.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології" і керівників дипломних проектів (робіт). 

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

1.1. Керівництво дипломними проектами (роботами)

1.2. Консультування студентів-дипломників

1.3. Виконання дипломного проекту (роботи)

1.4. Нормоконтроль дипломних проектів (робіт)

2. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

2.1. Титульний аркуш пояснювальної записки

2.2. Завдання на дипломний проект (роботу)

2.3. Реферат

2.4. Зміст

2.5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

2.6. Вступ

2.7. Основна частина

2.8. Висновки

2.9. Список використаних джерел

2.10. Додатки

2.11. Графічний матеріал до дипломного проекту (роботи)

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

3.1. Побудова документа

3.2. Нумерація у дипломному проекті (роботі)

3.3. Оформлення ілюстрацій

3.4. Оформлення таблиць

3.5. Оформлення формул

3.6. Оформлення списка використаних джерел

3.7. Оформлення додатків

3.8. Оформлення графічного матеріалу

4. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ(РОБОТИ)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток А. Заява студента про затвердження теми дипломної роботи

Додаток Б. Титульний аркуш пояснювальної записки

Додаток В1. Завдання на виконання дипломної роботи

Додаток В2. Календарний план

Додаток Г. Реферат

Додаток Д. Зміст

Додаток Ж. Перелік умовних позначень, скорочень і термінів

Додаток З.1. Рисунки, формули, таблиці

Додаток З.2. Розділи та підрозділи

Додаток К. Список використаних джерел

Додаток Л. Додатки 

ВСТУП

Дипломне проектування є самостійною роботою студентів.

Дипломний проект – кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до проектувальної (проектно-конструкторської) та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій.

Дипломні проекти, як правило, виконуються за інженерними напрямами підготовки і передбачають синтез об'єкта (фізичного або ідеального) проектування (системи в широкому значенні, пристрою, технологічного процесу, комп'ютерної програми тощо), який оптимально відповідає вимогам завдання на кваліфікаційну роботу.

Дипломна робота – кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до організаційної, управлінської та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій.

Дипломна робота передбачає проведення аналізу та теоретичної розробки (моделювання та дослідження процесів і об'єктів) актуальних питань, проблем у відповідній галузі знань. Для інженерних напрямів підготовки дипломна робота повинна мати характер прикладного наукового дослідження об'єкта діяльності.

У процесі дипломного проектування студент показує свою освіченість за фахом, здатність самостійно вирішувати фахові завдання, уміння працювати з технічною літературою, нормативною документацією, комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням, здібність аналізувати отримані результати, робити правильні висновки й узагальнення, уміння використовувати сучасні методи наукових досліджень.

Підготовка й захист дипломних робіт сприяють виявленню у студентів навичок науково-дослідної діяльності, глибокому й всебічному оволодінню знаннями з обраної спеціальності.

Дипломне проектування – це праця і наукова, і кваліфікаційна. Для того, щоб зробити її такою, треба уважно прочитати ці методичні вказівки.

Мета вказівок – уніфікація відображення проведених теоретичних та експериментальних досліджень відповідно до завдання з дипломного проекту (роботи), правильності оформлення пояснювальної записки, доповіді та ілюстрацій для захисту в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК).

Пам'ятайте: неправильно оформлена пояснювальна записка до захисту не допускається!

Оформлення дипломного проекту (роботи) виконується відповідно до стандарту ВНЗ, а також таких діючих стандартів:

– ДСТУ 2391-94. Система технологічної документації.Терміни та визначення;

– ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!