Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4196 Перелік питань з курсу, Економічна інформатика

Перелік питань з курсу, Економічна інформатика

« Назад

Перелік питань з курсу

 1. Джерела і передумови виникнення інформатики. Особливості економічної інформатики.

 2. Історичний огляд розвитку обчислювальної техніки. Класифікація та покоління ЕОМ.

 3. Особливості персональних комп`ютерів, необхідні умови їх функціонування.

 4. Загальні поняття про економічну інформацію як об‘єкт автоматизованої обробки, її властивості.

 5. Дані як джерело інформації: категорії та структура. Основні операції з даними під час автоматизованої обробки інформації.

 6. Формалізація та алгоритмізація як етапи підготовки завдань для автоматизованого їх розв‘язку: загальні поняття; необхідність створення математичної моделі, алгоритму.

 7. Властивості, типи та форми подання алгоритму. Блок-схема як форма подання алгоритму: основні вимоги стандарту.

 8. Схеми алгоритмів типових обчислювальних процесів.

 9. Уніфікація подання даних в ПК. Одиниці вимірювання та збереження даних.

 10. Базова апаратна конфігурація ПК: загальні відомості, структура; призначення і функції її складових.

 11. Склад та функції внутрішніх пристроїв системного блоку як головного вузла ПК .

 12. Основні типи, призначення та технічні характеристики пристроїв, які розташовані на материнській платі: процесора, шини, оперативного та постійного запам‘ятовуючих пристроїв.

 13. Основні відомості про периферійні пристрої комп'ютера.

 14. Програмне забезпечення ПК: призначення, загальні поняття. Структура програмного забезпечення.

 15. Класифікація та призначення службових програмних засобів. Огляд ОС та сервісних програм.

 16. Класифікація та призначення прикладних програмних засобів.

 17. Операційні системи. Функції ОС.

 18. Поняття файлу та файлової системи . Мова команд.

 19. Програми оболонки. Можливості використання та настроювання.

 20. Операційна система Windows: об‘єкти та елементи управління, властивості об‘єктів.

 21. Склад Робочого столу. Функції Головного меню. Функція папки Мой компьютер.

 22. Структура типового вікна. Робота з файлами, каталогами, дисками в ОС Windows. Засоби навігації: програма Проводник. Створення “ярликів”.

 23. Службові програми. Форматування дисків.

 24. Загальні поняття про засоби автоматизації обслуговування комп‘ютера. Майстер обслуговування комп‘ютера.

 25. Архіватори даних.

 26. Комп’ютерні віруси та інші руйнівні програми. Засоби виявлення та знешкодження вірусів.

 27. Призначення, різновиди та сфери використання текстових редакторів.

 28. Можливості текстового редактора Word for Windows.

 29. Склад та функції головного меню, палітра інструментів.

 30. Адаптація середовища Word for Windows до вимог користувача.

 31. Базові операції та прийоми роботи з текстами у текстовому процесорі Microsoft Word. Засоби та прийоми автоматизованої розробки документів.

 32. Поняття електронної таблиці (ЕТ), основні елементи її. Типи даних в ЕТ.

 33. Класифікація та стисла характеристика стандартних функцій Еxcel.

 34. Типи діаграм у ТП Еxcel та їх призначення. Технологія створення діаграм та графіків на основі табличних даних.

 35. Характеристика засобів управління даними в ТП Еxcel.

 36. Поняття про макроси, їх можливості для автоматизації управління розв‘язку фахових задач.

 37. Загальні поняття про базу даних (БД), різновиди БД; елементи та структуру найпростішої бази даних, її проектування.

 38. Принципи організації даних за “реляційною моделлю”. Основні поняття.

 39. Призначення, загальна характеристика та об‘єкти СУБД Access.

 40. Проектування запитів. Типи запитів. Використання запитів.

 41. Проектування форм. Технологія побудови екранних форм.

 42. Проектування звітів. Обчислення у звітах.

 43. Поняття про макроси, їх можливості для автоматизації управління розв‘язку фахових задач.

 44. Основи програмування в середовищі VBA: типи даних.

 45. Основи програмування в середовищі VBA: способи оголошення типів змінних.

 46. Основи програмування в середовищі VBA: поняття змінної. Правила для імен змінних.

 47. Основи програмування в середовищі VBA: стандартні типи функцій. Приклади

 48. Основи програмування в середовищі VBA: програмування лінійних обчислювальних процесів.

 49. Основи програмування в середовищі VBA: програмування розгалужених обчислювальних процесів. Поняття умовного оператора.

 50. Основи програмування в середовищі VBA: програмування циклічних процесів.

 51. Класифікація комп'ютерних мереж.

 52. Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютерних мереж.

 53. Поняття серверу, робочої станції. Основні відомості про методи та процедури обміну даними (протоколи обміну даними).

 54. Характеристика мережного програмного забезпечення та мережевих пристроїв і засобів комунікацій.

 55. Огляд операційних систем (ОС) комп`ютерних мереж. Функції мережних ОС.

 56. Поняття про технології розподіленої обробки даних, їх особливості та переваги.

 57. Загальна характеристика Internet як глобальної комп`ютерної мережі. Основні терміни.

 58. Загальні поняття глобальної комп`ютерної мережі Internet: провайдери і їх можливості.

 59. Засоби підключення до мережі.

 60. Сервіси мережі Internet.

 61. Структура доменної системи.Адресація у мережі Internet .

 62. Характеристика програм електронної пошти і служби новин Internet,

 63. функції, технологія їх застосування.

 64. Програми електронної пошти.Відправка файла електронною поштою.

 65. Всесвітня павутина World Wide Web (WWW) як важливий компонент інформаційних ресурсів, її призначення та можливості.

 66. Поняття броузера. Програма Internet Explorer: призначення, режими роботи, основи інтерфейсу, головне меню, панелі інструментів.

 67. Характеристика засобів та технологій пошуку інформації в WWW.

 68. Загальні поняття про експертні системи.

 69. Архітектура експертної системи реального часу.

 70. Основні компоненти експертної системи. База знань.

 71. Міжнародні інформаційні системи у бізнесі.

 72. Характеристика та функції стандартних мультимедійних програм.

 73. Програма Microsoft PowerPoint як засіб створення презентацій: загальні відомості про програму та її можливості.

 74. Технологія створення презентацій . Види презентацій.

 

Рекомендована література

Основна

 1. Пушкар О. Інформатика та комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології.-К.:Академія,2001.-693с.

 2. Aббасов Ю. Internet 2000. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1999. – 440с.

 3. Березин С.В., Раков С.В. Internet у вас дома СПб.: БХВ-Петербург,2000.-350с.

 4. Борланд Р. Знакомство с Windows 98:–М.:Мikrosoft Press.Руская редакция, 1998. –896с.

 5. Борланд Р. Эффективная работа с Word 97: – СПб.: Питер, 1998. – 960с.

 6. Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем: Учебник для вузов:–СПб.:Питер,2001.– 384с.

 7. Гарнаев А.Ю. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах: – СПб.: БЧВ-Санкт-Петербург, 2000. – 336с.

 8. Гебхардт Р. Excel 97: Справочник. – М.: Бином, 1998.-420с.

 9. Горев А.,Макашарипов С. Г. Microsoft Visual FoxPro 3.0. Новые возможности для программиста: – СПб.: Питер, 1995. – 336с.

 10. Гук М. Аппаратные средства РС: Энциклопедия.– СПб.:Питер,1999.– 440с.

 11. Денисов А. Интернет: Самоучитель.– СПб.: Питер,2002. – 800с.

 12. Джексон П.Введение в экспертные системы.– СПб.:Вильямс,2001.-622c.

 13. Дилип Н. Стандарты и протоколы Интернет. М.: Руск. Ред., 1999. – 384 с.

 14. Дьяконов В.П.,Internet: Учебник.-2-е изд.- М.: ДМК Пресс, 2000.- 416 с.

 15. Іванов Є.О., Матвієнко В.Т., Попов Ю.Д. Основи роботи із системою Microsoft Excel. -К.: РВЦ "Київський університет", 2000. –80с.

 16. Каратыгин С.А. Тихонов А.Ф., Тихонова Л.Н. Робота в Visual FoxPro на примерах. – М.: БИНОМ. 2001. – 512с. 

Додаткова

 1. Келли Дж. Самоучитель АCCESS 97. – СПб.: Питер, 1999. –336с.

 2. Ковтанюк Ю.С.,Соловьян С.В. Самоучитель работы на персональном компьютере.–К.:Юниор,2001.–560с.

 3. Козловский Е.А. Norton Commander 4.0. – M.: ABF, 1993. – 144c.

 4. Колесников А. Excel 7.0 для Windows – К: BHV, 1996. – 480c.

 5. Кост Р,Штайнер Й.,Валентин Р. Word 97.Справочник.– М.: Бином,1998.–310с.

 6. Кроуфорд Ш., Солкинд Н. Азбука Windows 98. Пер. с англ. — К.: Юниор, М.: ЭНТРОП, 1998. — 352 с.

 7. Левин А. Ш. Начинаем с Windows: Самоучитель работы на компьютере. –2-е изд. –СПб.:Питер,2003.– 704с.

 8. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. – М.: Мир., 1980.–605с.

 9. Мюллер Дж., Нортон П. Полное руководство по Windows 95 Питера Нортона. – М.: Бином, 1998.–905с.

 10. Новиков Ю.Н.,Новиков Д.Ю.,Черепанов А.С. Компютеры ,сети,Интернет. Энциклопедия.– СПб.:Питер.– 2003.– 832с.

 11. Новиков Ю. Компьютеры и Интернет в Офисе. СПб.:Питер.– 2002. –592 с.

 12. Пасько В. Microsoft Office 97. — К.: BHV., 1998.–603с.

 13. Попов В. Практикум по Интернет технологиям. СПб.:Питер – 2002.- 480 с.

 14. Попов Ю.Д. Комп`ютерні віруси та засоби боротьби з ними. -К.: ВПЦ "Київський університет", 1997. –53с.

 15. Попов Ю.Д. Операційна система Microsoft Windows 98. Навчальний посібник. -К.: РВЦ "Київський університет", 1999.-31с.

 16. Попов Ю.Д. Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM: Навч. посібник . — К.: ВПЦ «Київський університет», 1997, — 52 с.

 17. Праффенбергер Б. Эффективная работа с Microsoft Internet Explorer . – СПб.: Питер, 1998. – 416с.

 18. Пушкар О. Інформатика та комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології.-К.:Академія,2001.-693с.

 19. Реселман Б. Использование Visual Basic 5: Пер. с англ. – К., М., СПб.: Вильямс, 1998. – 456с.

 20. Рудометов Е. Аппаратные средства и мультимедиа: Справочник. – СПб.: Питер,1999. – 416с.

 21. Симонович С. Windows 98: Учебный курс. – СПб.: Питер, 1999. – 519с.

 22. Симонович С., Евсеев Г. Практическая информатика: Универсальный курс . – М.: АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 1999. – 480с.

 23. Симонович С., Евсеев Г., Алексев А. Общая информатика. – М.: АСТ-ПРЕСС; Инфорком-Пресс, 1998. – 592с.

 24. Симонович С. В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов..– СПб.:Питер, 2003.– 640с.

 25. Солоницын Ю. Интернет: Энциклопедия. –СПб.: Питер. , 2002. – 592 с.

 26. Степанов А. Н. Информатика для студентов гуманитарных специальностей: Учебник для вузов. –3-е изд.– СПб.:Питер,2003.– 608с.

 27. Стивен К. Access (Шаг за шагом). – М.: Бином, 1998.-336с.

 28. Стинсон К. Эфективная работа в Windows 98. – СПб.: Питер, 1999. – 784с.

 29. Стоцкий Ю. Office 2000:Самоучитель. – СПб.: Питер, 2000. – 608с.

 30. Стоцкий Ю. Word 2000:Самоучитель. – СПб.: Питер, 2000. – 320с.

 31. Таненбаум Э. С.Современные операционные системы:–2-е изд.–СПб.:Питер,2002.– 1040с.

 32. Успенский И. Энциклопедия.Интернет–Бизнес.– СПб.: Питер, 2001.- 432c.

 33. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя (Изд.7-е, перераб. и доп.) – М.: Инфра-М, 1997. – 640с.

 34. Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в Microsoft Office.–К.:Юниор,2001.–296c.

 35. Шафран Э.Создание Wed-страниц:Самоучитель.–СПб.:Питер,1999.– 320с.

 36. Шалин П. А. Windows XP:Энциклопедия.– СПб.:Питер, 2003.– 688с.

 37. Шапошников И.В.Самоучитель HTML 4.–СПб.:БХВ-Петербург, 2001.-320с.

 38. Экономическая информатика (под редакцией П.В. Конюховского, Д.Н. Колесова) - СПб.: Питер, 2001. –210с. 

Інформаційні ресурси Internet

Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ВР України http://www.rada.kiev.ua/LIBRARY/index.htm

Національна парламентська бібліотека України http://nplu.kiev.ua/

Електрона бібліотека України http://www.lib.com.ua/

Бібліотека економічної та ділової літератури http://ek-lit.agava.ru/

Українська система науково-технічної

та економічної інформації http://www.uintei.kiev.ua/

Бібліотека Київо-Могілянської Академії http://library.div.ukma.kiev.ua/

Бібліотека Консорціума економічної

освіти та досліджень (EERC) http://intranz.eerc.kiev.ua/

Застосування інформаційних технологій

у фінансово-економічній сфері http://www.consulting.ru/mag/

Новини бізнесу в Україні http://www.dinai.com/

Ділова Україна http://www.inf.kiev.ua/

Інформаційно-довідкова система http://www.trader.utlc.com/

Пошукова система http://www.meta-ukraine.com/

Інформаційно-пошукова система

законодавства України http://www.liga.kiev.ua/

Каталог “Хто є хто на ринку

інформаційних технологій України” http://www.whoiswho.com.ua/

Організація Об’єднаних Націй http://www.un.org/

Сайт Європейського Союзу http://www.europa.eu.com/

Міністерство науки і освіти http://www.mon.gov.ua/

  

2.7. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА

Мета: формування знань про принципи побудови та функ­ціонування обчислювальних машин, організацію обчислюва­льних процесів на персональних комп'ютерах та їх алгоритмі­зацію, програмне забезпечення персональних комп'ютерів і комп'ютерних мереж, а також ефективне використання сучас­них інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Завдання: вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок використання прикладних систем оброблення економіч­них даних та систем програмування для персональних комп'ю­терів і локальних комп'ютерних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та розв'язування завдань фахового спрямування.

Предмет: засоби автоматизації інформаційних процесів з ви­користанням економічних даних.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Предмет, методи і завдання дисципліни.

Теоретичні основи економічної інформатики.

Системне забезпечення інформаційних процесів.

Мережні технології.

Застосування Інтернету в економіці.

Організація комп'ютерної безпеки та захисту інформації.

Основи ВЕБ-дизайну.

Програмні засоби роботи зі структурованими документами.

Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.

10. Основи офісного програмування.

11. Експертні і навчальні системи.                          

12. Перспективи розвитку інформаційних технологій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!