Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4195 Контрольні питання з дисципліни, Перелік питань до залікових кредитів, Економічна інформатика

Контрольні питання з дисципліни, Перелік питань до залікових кредитів, Економічна інформатика

« Назад

Контрольні питання з дисципліни

Перелік питань до залікових кредитів

Змістовий модуль № 1 (ЗМ1)

 1. Джерела і передумови виникнення інформатики.

 2. Особливості економічної інформатики.

 3. Історичний огляд розвитку обчислювальної техніки.

 4. Класифікація та покоління ЕОМ.

 5. Особливості персональних комп`ютерів.

 6. Загальні поняття про економічну інформацію, її властивості.

 7. Дані як джерело інформації: категорії та структура.

 8. Формалізація та алгоритмізація як етапи підготовки завдань для автоматизованого їх розв‘язку.

 9. Властивості, типи та форми подання алгоритму.

 10. Блок-схема як форма подання алгоритму: основні вимоги стандарту.

 11. Схеми алгоритмів типових обчислювальних процесів.

 12. Одиниці вимірювання та збереження даних.

 13. Базова апаратна конфігурація ПК.

 14. Склад та функції внутрішніх пристроїв системного блоку.

 15. Основні типи, призначення та технічні характеристики пристроїв, які розташовані на материнській платі.

 16. Основні відомості про периферійні пристрої комп'ютера.

 17. Програмне забезпечення ПК: призначення, загальні поняття.

 18. Структура програмного забезпечення.

 19. Класифікація та призначення службових програмних засобів.

 20. Операційні системи. Функції ОС.

 21. Поняття файлу та файлової системи. Мова команд.

 22. Програми оболонки. Можливості використання та настроювання.

 23. Операційна система Windows: об‘єкти та елементи управління, властивості об‘єктів.

 24. Робота з файлами, каталогами, дисками в ОС Windows.

 25. Службові програми. Форматування дисків.

 26. Загальні поняття про засоби автоматизації обслуговування комп‘ютера.

 27. Архіватори даних.

 28. Комп’ютерні віруси. Засоби виявлення та знешкодження вірусів.

 29. Призначення, різновиди та сфери використання текстових редакторів.

 30. Можливості текстового редактора Word for Windows.

 31. Склад та функції головного меню текстового редактора Word.

 32. Адаптація середовища Word for Windows до вимог користувача.

 33. Базові операції та прийоми роботи з текстами у ТР Microsoft Word.

 34. Засоби та прийоми автоматизованої розробки документів.

 35. Поняття електронної таблиці (ЕТ), основні елементи її. Типи даних в ЕТ.

 36. Класифікація та стисла характеристика стандартних функцій Еxcel.

 37. Типи діаграм у ТП Еxcel та їх призначення.

 38. Технологія створення діаграм та графіків на основі табличних даних.

 39. Характеристика засобів управління даними в ТП Еxcel.

 40. Поняття про макроси, їх можливості для автоматизації управління розв‘язку фахових задач.

 41. Загальні поняття про базу даних (БД)

 42. Різновиди БД: елементи та структура найпростішої бази даних

 43. Проектування БД.

 44. Принципи організації даних за “реляційною моделлю”. Основні поняття.

 45. Призначення, загальна характеристика та об‘єкти СУБД Access.

 46. Проектування запитів. Типи запитів. Використання запитів.

 47. Проектування форм.

 48. Технологія побудови екранних форм.

 49. Проектування звітів.

 50. Обчислення у звітах.

 51. Поняття про макроси.

 52. Основи програмування в середовищі VBA: типи даних.

 53. Способи оголошення типів змінних у середовищі VBA.

 54. VBA: поняття змінної. Правила для імен змінних.

 55. VBA: стандартні типи функцій. Приклади

 56. VBA: програмування лінійних обчислювальних процесів.

 57. VBA: програмування розгалужених обчислювальних процесів.

 58. VBA: програмування циклічних процесів.

 59. Класифікація комп'ютерних мереж.

 60. Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютерних мереж.

 61. Основні відомості про методи та процедури обміну даними.

 62. Характеристика мережного програмного забезпечення.

 63. Мережеві пристрої і засоби комунікацій.

 64. Огляд операційних систем (ОС) комп`ютерних мереж.

 65. Функції мережних ОС.

 66. Поняття про технології розподіленої обробки даних.

 67. Загальна характеристика Internet. Основні терміни.

 68. Засоби підключення до мережі.

 69. Сервіси мережі Internet.

 70. Структура доменної системи.Адресація у мережі Internet.

 71. Характеристика програм електронної пошти і служби новин Internet.

 72. World Wide Web (WWW), призначення та можливості.

 73. Програма Internet Explorer: призначення, режими роботи.

 74. Характеристика засобів та технологій пошуку інформації в WWW.

Змістовий модуль № 5 (ЗМ5)

Загальні поняття про експертні системи.

Архітектура експертної системи реального часу.

Основні компоненти експертної системи. База знань.

Міжнародні інформаційні системи у бізнесі.

Характеристика та функції стандартних мультимедійних програм.

Програма Microsoft PowerPoint як засіб створення презентацій.

Загальні відомості про програму Microsoft PowerPoint та її можливості.

Технологія створення презентацій. Види презентацій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!