Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4190 Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями, Змістовний модуль №1, Економічна інформатика

Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями, Змістовний модуль №1, Економічна інформатика

« Назад

 

Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями

 

Змістовий модуль №1 (ЗМ1) 

 

Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни

 

План

 1. Предмет, мета і завдання дисципліни.

 2. Зміст навчальної дисципліни, методи оцінювання в умовах кредитно-рейтингової системи навчання.

 3. Роль інформатики у формуванні світогляду сучасного фахівця – економіста в умовах соціально – орієнтованих ринкових відносин.

 4. Джерела і передумови виникнення інформатики. 

Завдання до самостійної роботи

Провести дослідження зі літературних джерел по визначенню поняття “Інформація”.

Література 1,33,38,39

 

 

Тема 2. Теоретичні основи економічної інформатики

 

План

 1. Особливості економічної інформатики.
 2. Загальні поняття про економічну інформацію як об‘єкт автоматизованої обробки, її властивості.
 3. Дані як джерело інформації. Основні операції з даними під час автоматизованої обробки інформації.
 4. Формалізація та алгоритмізація як етапи підготовки завдань для автоматизованого їх розв‘язку: загальні поняття; необхідність створення математичної моделі, алгоритму.

 

Практичне заняття

 

Тема: Алгоритми типових обчислювальних процесів.

Мета: Навчитись складати схеми алгоритмів для розв‘язку математичних та економічних задач, а також для обробки масивів даних.

Завдання до самостійної роботи

 1. Доповнити конспект з теми: поняття алгоритмізації та способи подання алгоритму.

 2. Властивості, типи та форми подання алгоритму. Блок-схема як форма подання алгоритму, основні вимоги стандарту.

 3. Схеми алгоритмів типових обчислювальних процесів.

 4. Скласти звіт з практичної роботи.

Індивідуальні завдання

Скласти графічні схеми складних циклічних і розгалужених алгоритмів за варіантами.

Методи оцінювання: Оцінка.

Література 17,33,38,39

 

Тема 3. Системне забезпечення інформаційних процесів

 

План

 1. Базова конфігурація ПК: загальні відомості, структура, призначення і функції складових.

 2. Склад та функції внутрішніх пристроїв системного блоку як головного вузла ПК (материнської плати, носіїв інформації, тощо) їх експлуатаційні та технічні характеристики.

 3. Поняття програмного забезпечення (soft-ware). Класифікація. Базове програмне забезпечення. Прикладне програмне забезпечення.

 4. Операційні системи. Функції ОС.

 5. Поняття файлу та файлової системи. Мова команд.

 

Практична робота

 

Тема: Базова конфігурація комп'ютера. Основні пристрої комп'ютера та їх характеристики. Зберігання інформації в ПК.

Мета: Ознайомитись з пристроями комп’ютерів та комп’ютерних класів. Ознайомитись і закріпити призначення клавіш методом дослідження. Навчитись визначать об’єм який займає певна інформація в комп’ютері та оволодіти засобами її збереження.

 

Практична робота

 

Тема: Програмне забезпечення ПК. Робота з файловою системою. Побудова алгоритму завантаження операційної системи з диску.

Мета: Набуття вмінь введення і виконання команд роботи з дисками, каталогами та файлами.

 

Практична робота

 

Тема: Операційна система Microsoft Windows. Вікна та дії з ними. Функції головного меню. Поняття “Робочий стіл”. Запуск програм. Папки, файли та їх різновиди, створення ярликів. Програма “Провідник”.

Мета: Набуття вмінь та навичок роботи з пошуковою та довідковою системами Windows, з об‘єктом “Мій комп‘ютер”, панеллю задач, з вікнами, “Головним меню”, “Робочим столом”. Набуття вмінь та навичок роботи з ярликами, папками та файлами, з програмою „Провідник” для огляду файлової системи, запуску програм, виконання дій з файлами, папками та їх групами.

Завдання до самостійної роботи

1. Скласти даталогічний опис розвитку комп'ютерної техніки.

2. Доповнити конспект матеріалами з літературних джерел зпитань:

 • Історичний огляд розвитку обчислювальної техніки.

 • Класифікація та покоління ЕОМ.

 • Огляд сучасних ПК.

 • Особливості персональних комп`ютерів, необхідні умови їх функціонування.

 • Основні відомості про периферійні пристрої комп’ютера: принтер, ручні маніпулятори, стрімер, модем, факсмодем, плотер, сканер, мультимедійне обладнання тощо.

 • Операційна система MS-DOS. Призначення основних команд MS-DOS для роботи з каталогами і файлами.

 • Програми-оболонки. Можливості та використання програм-оболонок (NC, FAR тощо).

 • Поняття про інсталяцію програм.

 • Операційна система Windows: об‘єкти та елементи управління, властивості об‘єктів.

 • Службові програми. Форматування дисків. Тестування та корекція дисків. Оптимізація файлової системи. Відновлення знищеної інформації.

 • Загальні поняття про засоби автоматизації обслуговування комп‘ютера. Майстер обслуговування комп‘ютера. Описати принцип роботи майстра обслуговування комп‘ютера.

 • Сучасні операційні системи: основні відомості, властивості та характеристики.

3. Робота з тренажерами клавіатури.

4. Скласти звіт з практичної роботи.

Індивідуальні завдання

1. Скласти конфігурацію комп’ютера для дому і для офісу методом дослідження літературних джерел.

2. Виконання завдання роботи з командами в ОС MS DOS.

3. Теми для реферативного дослідження:

 • Розвиток операційних систем відповідно розвідку апаратного забезпечення.

 • Мережеві операційні системи, їх можливості та характеристики.

 • Операційні системи Linux, Unix: властивості, основні характеристики і можливості.

 • Сучасне програмне забезпечення, його використання у фаховій діяльності.

Методи оцінювання: Підсумковий письмовий тест.

Література 3,18,21,22,24,29,30,36,43,46,48,51

 

Тема 4. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації

План

1. Поняття комп’ютерних вірусів. Класифікація, види вірусів.

2. Сучасні антивірусні програмні засоби.

3. Поняття стиснення інформації. Методи і засоби стиснення.

4. Сучасні програмні засоби стиснення та їх можливості.

5. Проблеми захисту інформації.

6. Політика інформаційної безпеки держави і підприємства.

7. Законодавчі заходи України щодо забезпечення захисту інформації.

8. Безпека та система дозволів. Кодування та шифрування інформації.

Практична робота

Тема: Програми архіватори. Програми по виявленню вірусів та їх можливості.

Мета: Набуття вмінь та навичок роботи з програмами архівації інформації, програмними засобами обслуговування комп‘ютера, з антивірусними програмами, засобами виявлення та “лікування” ПК.

Завдання до самостійної роботи

1. Доповнити конспект лекції матеріалами з літературних джерел з тем:

 • Типи та класифікацію антивірусних програм і програм архівації даних.

 • Поняття про електронний цифровий підпис, технічне, організаційне, правове забезпечення електронного цифрового підпису.

 • Комп’ютерна безпека в Інтернет.

2. Скласти звіт з практичної роботи.

Індивідуальні завдання

 1. Проаналізувати та дати оцінку програмам архіваторам та антивірусних програмам, які існують на сучасному ринку програм.
 2. Провести дослідження стиснення файлів різного типу за допомогою програм-архіваторів.

Методи оцінювання: Оцінка.

Література 3,18,21,22,24,29,30,36,43,46,48,51

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!