Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4188 Методичні вказівки до практичних робіт з курсу Економічна інформатика

Методичні вказівки до практичних робіт з курсу Економічна інформатика

« Назад

ЗМІСТ 

ПЕРЕДМОВА   4

Опис навчальної дисципліни „Економічна інформатика”  7

Структура навчальної дисципліни  8

Зміст Навчальної Дисципліни За Змістовими Модулями  10

Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни  10

Тема 2. Теоретичні основи економічної інформатики  10

Тема 3. Системне забезпечення інформаційних процесів  11

Тема 4. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації 12

Тема 5. Програмні засоби роботи зі структурованими документами  13

Тема 6. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних  16

Тема 7. Основи офісного програмування  17

Тема 8. Мережні технології 18

Тема 9. Застосування internet в економіці 19

Тема 10. Основи веб-дизайну  20

Тема 11. Експертні і навчальні системи  20

Тема 12. Перспективи розвитку інформаційних технологій  21

Методи оцінювання та розподіл балів за рейтинговою системою   22

Контрольні питання з дисципліни  24

Перелік питань до залікових кредитів  24

Перелік питань з курсу  26

Рекомендована література  29

Інформаційні ресурси internet 31


Передмова 

Економічна інформатика покликана для формування широкого світогляду в інформаційній сфері та оволодінні інформаційною культурою, та вміння цілеспрямовано працювати з інформацією, професійно використовувати її для отримання, обробки та передачі комп’ютерних інформаційних технологій і відповідні її технічні та програмні засоби. Розвиток економічних інформаційних систем є одним із головних елементів управління економікою країни. Інформаційні системи і комп’ютерні технології використовуються в усіх сферах людської діяльності. Їх застосування відіграє дуже важливу роль у розвитку та модернізації податкової системи України.

 • актуальність і зміст дисципліни

Дисципліна “Економічна інформатика” призначена для оволодіння майбутніми бакалаврами економічного напрямку фундаментальними основами знань з комп‘ютерних технологій на базі яких відбувається подальше вивчення спеціальних дисциплін, пов’язаних з фаховою діяльністю.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен набути знання з теорії і практики використання сучасних комп’ютерних технологій обробки інформації, які зорієнтовані на розподільну обробку даних на основі автоматизованих робочих місць, експертних і навчальних систем, локальних і глобальних комп‘ютерних мереж і впровадження інформаційних систем нового покоління – систем підтримки прийняття рішень.

Програма з курсу “Економічна інформатика” охоплює достатній обсяг матеріалу, який дозволяє підготувати бакалаврів належного рівня. Програма складена згідно з вимогами галузевого стандарту вищої освіти “Освітньо – професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – “Економіка і підприємництво”” і є нормативним документом, який визначає мету і завдання курсу, місце курсу серед дисциплін професійної підготовки.

 • мета і завдання дисципліни

Мета курсу полягає у науковому обґрунтовані ефективних прийомів створення, розподілу та використання всіх інформаційних ресурсів і методологіческое забезпечення розробки нових інформаційних систем.

Дисципліна “Економічна інформатика” повинна дати студентам знання:

 • з теоретичних основ принципів побудови і функціонування сучасних та перспективних обчислювальних машин (hardware);

 • принципів організації обчислювальних процесів на персональних комп‘ютерах і основ їх алгоритмізації (algorithm);

 • з основ сучасного програмного забезпечення (software) персональних комп‘ютерів;

 • виробити вміння і навички для застосування сучасних програмних продуктів у майбутній фаховій діяльності, орієнтуватися у складних комп'ютерних мережах.

Завдання курсу. Полягає у тому, щоб навчити студента системі прийомів і методів роботи з апаратними та програмними засобами, щоб кожен з них отримав практичні вміння і навички роботи на сучасних персональних комп‘ютерах для реалізації при­кладних завдань.

 • вимоги до знань і вмінь студентів

Критерії оцінки успішності повинні відповідати робочій навчальній програмі й найбільш важливим вимогам до знань студентів:

1. Знання фактів, явищ. Вірне, науково достовірне їх пояснення.

2. Оволодіння науковими термінами, поняттями, законами, методами, правилами; вміння користуватися ними при пояснені нових фактів, розв‘язуванні різних питань і виконанні практичних завдань.

3. Максимальна ясність, точність думки, вміння відстоювати свої погляди, захищати їх.

4. Знання повинні мати практичну значимість: застосування їх безпосередньо на комп‘ютері.

Усні відповіді повинні бути повними, логічними, обґрунтованими. Письмові та електронні звіти з практичних, індивідуальних та самостійних робіт повинні бути виконані з точним дотриманням методичних вказівок, інструкцій, акуратно оформлені.

При визначення підсумкового рейтингу студентів за кредитно – модульною системою оцінки знань згідно до вимог Болонської декларації використовується наступна шкала оцінки знань:

У підсумку ступінь Х “незадовільно” з обов’язковим повторним курсом

Від 1 до 32 балів

У підсумку ступінь FХ “незадовільно” з можливістю повторного складання при комісії

Від 33 до 49 балів

У підсумку ступінь DE “задовільно”

Від 50 до 66 балів

У підсумку ступінь BC “добре”

Від 67 до 83 балів

У підсумку ступінь A “відмінно”

Від 84 до 100 балів

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати на екзамені

100 балів

Допуск студента до іспиту та визначення підсумкового рейтингу і державної оцінки здійснюється з урахуванням суми всіх модульних результатів.

До іспиту допускаються студенти, які у підсумку набрали від 31 і більш балів. Якщо студент у підсумку набрав менше 31 балів – він буде недопущений до іспиту і повинен обов‘язково пройти курс повторного навчання. На іспиту студент може набрати 40 балів.

 •  значення дисципліни

Економічна інформатика – це нормативна навчальна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців за напрямом „Економіка і підприємництво” та предметом вивчення якої є сучасні комп’ютерні технології обробки інформації, які зорієнтовані на розподільну обробку даних на основі автоматизованих робочих місць, експертних і навчальних систем, локальних і глобальних комп‘ютерних мереж.

 • міжпредметні зв’язки
 1. Політекономія.

 2. Вища математика.

 3. Гроші і кредит.

 4. Теорія ймовірності.

 • методи і форми викладання дисципліни

Вивчення дисципліни передбачає лекційні і практичні заняття в спеціалізованих лабораторіях персональних комп‘ютерів, які повинні бути з‘єднані у локальну комп‘ютерну мережу. Під час вивчення курсу студенти виконують індивідуальне завдання під керівництвом викладача за варіантами. Значна частина матеріалу дисципліни студентами вивчається самостійно.

 • форми і засоби проміжного та підсумкового контролю

Поточний контроль виконання практичних завдань проводиться у вигляді захисту практичних та індивідуальних робіт. Перевірка теоретичних знань з дисципліни здійснюється шляхом тестування або контрольної роботи, яка включає питання з теоретичного матеріалу.

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточно-модульного контролю (ПМК) і контролю знань у формі екзамену відповідно навчального плану. Підсумкова оцінка визначається за кредитно – модульною системою оцінки знань на підставі результатів одержаних студентом на протязі вивчення всього курсу. Іспит з дисципліни складається у письмовому вигляді.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!