Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4180 Вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки, Проектування об΄єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

Вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки, Проектування об΄єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

« Назад

6. Вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини проекту

Курсовий проект обов’язково складається з розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини, які оформляються у відповідності з державними стандартами України щодо проектної документації для будівництва (СПДБ) та єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), які не суперечать стандартам СПДБ і відповідають загальним вимогам, що висуваються до робіт, які подаються до друку. Насамперед, необхідно керуватися вимогами ДСТУ Б.А.2.4-4:2009 «Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації».

Курсовий проект повинен бути логічно побудованим, змістовним, усі розділи розрахунково-пояснювальної записки обов’язково розташовуються згідно змісту.

Викладати матеріал слід від третьої особи (автор вважає...) або від
першої особи у множині (на наш погляд...) в майбутньому часі (засіб розміщення буде оснащено… або передбачається, що підприємство матиме…).

Розрахунково-пояснювальна записка виконується у друкованому вигляді державною мовою на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (шрифт - Times New Roman, розмір - 14, інтервал - одинарний) без помарок і виправлень.

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Всі лінії, літери, знаки, цифри, умовні позначення повинні вписуватися в текст кольором чорнил та розміром шрифту, наближеними до основного тексту.

Текст записки повинен поділятися на абзаци, кожний з яких вміщує самостійну думку, що викладається одним, декількома або більше реченнями. Інтервал абзацу повинен бути однаковим по всьому тексту і дорівнювати 5 знакам комп’ютерного тексту. В тексті необхідно уникати повторень, протиріч, складних і громіздких речень.

Перша сторінка записки – титульна, вона оформляється за формою поданою в додатку Ю, друга – завдання на курсовий проект (видається керівником разом з темою курсового проекту та заповнюється відповідно до додатку Я), третя – «Зміст», де перераховуються всі розділи та підрозділи із зазначенням їх нумерації і сторінок їх розміщення, а далі починається власне викладання тексту пояснювальної записки проекту.

Кожна сторінка тексту повинна мати стандартну рамку, залишаючи поля: ліворуч – 20 мм, а праворуч, згори та знизу – по 5 мм. За ДСТУ Б.А.2.4-4:2009 «Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації» на першій сторінці, що є третім аркушем записки, внизу розміщується основний напис Ф5, на решті сторінок – за формою 6 (додаток АА).

Сторінки розрахунково-пояснювальної записки нумеруються арабськими цифрами наскрізної нумерації відповідно до вимог ЕСКД у основному написі кожної сторінки без додаткових знаків (крапок, тире). Аркуші 1 та 2 (титульна і сторінка із завданням) включаються до загальної нумерації, але номер сторінки на них не проставляється. Сторінки з таблицями та рисунками, а також список використаної літератури та Інтернет-ресурсів та додатки включаються в загальну нумерацію аркушів записки.

Заголовки розділів пояснювальної записки оформляються великими літерами розміром 16-18 симетрично до тексту, нумеруються арабськими цифрами. Дрібніша нумерація підрозділів або пунктів виконується у межах розділу або підрозділу. Між цифрами ставиться крапка, а після останньої цифри вона відсутня. «ВСТУП», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ», «ДОДАТКИ» не нумеруються.

Приклад:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

1.1 Характеристика району, де планується розмістити готельне підприємство, та обґрунтування вибору місця будівництва

Не дозволяється розміщувати назви окремих структурних складових (таблиць, графіків, заголовків) в нижній частині сторінки, якщо після них не має тексту або він займає лише один рядок.

Рисунки, таблиці, формули. Цей матеріал в записці викладається безпосередньо після тексту, в якому про них ведеться мова, або не далі наступної сторінки. В тексті повинні бути посилання на всі рисунки та таблиці.

Формули. Виконуючи розрахунки, спочатку наводяться формули у літерному виразі із поясненням усіх прийнятих позначень їх одиниць, а потім безпосередньо самі розрахунки.

Всі формули нумеруються за розділами. Номер формули вказується з правого боку сторінки на рівні формули в круглих дужках. Рівняння формули треба виділяти з тексту окремим рядком. Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів слід наводити відразу під формулою після слова «де», у послідовності їх розташування у формулі, починаючи писати кожен символ із нового рядка.

Приклад:

Погодинна кількість споживачів у обідній залі підприємства харчування, n, осіб, визначається за формулою:

де N - кількість місць в обідній залі закладу, шт.;

η – оборотність місця за 1 годину, раз;

k – середнє завантаження залу, %.

Якщо одна формула використовується декілька раз, то її пишуть лише один раз, а потім у тексті дають на неї посилання, наприклад: "... за формулою (3.1)".

Таблиці. Цифровий матеріал експериментальних досліджень та розрахунки рекомендується оформляти у вигляді таблиць.Нумерація є послідовною в межах розділу.Таблиця розмі­щується у тексті після першого посилання на неї. В один рядок пишеться слово «Таблиця 3.4» (четверта таблиця третього розділу) і поряд через дефіс її назва, яка не підкреслюється. Після найменування таблиці крапка не ставиться. Таблиця розташовується вертикально або горизонтально. Пояснювальні підписи розміщуються послідовно під таблицею. У тексті при посиланні на таблицю це слово скорочується, а потім зазначається її повний номер (наприклад: табл.3.4).

У випадку, коли таблиця розміщується на двох сторінках, її графи нумеруються на обох сторінках арабськими цифрами, на другій сторінці у правому верхньому кутку робиться надпис «продовження таблиці» з малої літери та зазначається її номер.

Примітка: при оформленні таблиць (при необхідності) рекомендується використовувати менший за розміром шрифт, але не менше ніж 10 пт.

Приклад:

Таблиця 2.18 – Денна виробнича програма овочевого цеху

Сировина та технологічні операції

Кількість на обробку, кг

Відходи,

%

Вихід напівфабрикату, кг

Кількість відходів, кг

1

2

3

4

5

Картопля

Миття

Чищення

Доочищення

Промивання

Нарізання

Всього

 

77,18

75,25

55,69

55,24

55,13

 

2,5

26,0

0,8

0,2

0,5

 

75,25

55,69

55,24

55,13

54,85

 

 

 

 

 

 

22,33

Помідори

Миття

Видалення плодоніжки

Промивання

Всього

 

1,95

 

1,91

1,66

 

1,8

 

13,0

0,2

 

 

1,91

 

1,66

1,65

 

 

 

 

 

0,3

 продовження таблиці 2.18

1

2

3

4

5

Ілюстрації. Кількість ілюстрацій у проекті визначається їх змістом і доцільністю, аби надати тексту більшої зрозумілості, ясності, конкретності.

Усі ілюстрації (схеми, діаграми, графіки і т.п.) звуться рисунками і розміщуються відразу після посилання на них у тексті проекту. На всі рисунки повинні бути посилання в тексті, наприклад: «… структурно-технологічну схему виробничого процесу гарячого цеху подано на рис.2.6».

Рисунки нумеруються також за розділами арабськими цифрами без знаку “№” послідовно. Номер рисунку складається із двох цифр: перша – номер розділу, а потім через крапку – номер рисунку у межах розділу (наприклад, для Розділу 1 нумерація рисунків буде наступна: 1.1, 1.2 і т.д.; для Розділу 2 – 2.1, 2.2 і т.д.). Кожний рисунок повинен мати назву. Слово «Рисунок» (скорочено), його номер та назва розташовуються під рисунком. Після найменування рисунку крапка не ставиться.

Приклад:

Рис.2.6 - Структурно-технологічна схема виробничого процесу гарячого цеху

Рисунки мають бути виконані чітко та охайно із застосуванням ПК.

Графіки повинні мати координатні осі та координатну сітку.

Посилання. Посилання у тексті на джерела інформації слід наводити у квадратних дужках, зазначаючи їх порядковий номер за списком літератури. Наприклад: «згідно нормативів [3, 4]».

Забороняється списування тексту з літературних джерел, довільне скорочення слів, термінів, назв (к-сть, вир-во чи т-ра та ін.), окрім загальноприйнятих (кг, г, м, т, шт., с, хв., год. та ін.).

Для полегшення складання списку літератури, використаної під час проектування, рекомендується з самого початку роботи над проектом систематично записувати назви книжок й інших літературних джерел на спеціально заведеному для цієї мети аркуші паперу із зазначенням всіх даних, наведених далі. Список складається за алфавітом або по мірі згадування джерел в пояснювальній записці і нумерується. Він оформлюється так, як список рекомендованої літератури в цих методичних рекомендаціях.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку літератури

Один автор

Байлик, С. И. Гостиничное хозяйство : учебное пособие / С. И. Байлик. – К.: Дакор, 2009. – 368 с.

 

Два автори

 

Никуленкова, Т. Т. Проектирование предприятий общественного питания : учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Никуленкова, Г. М. Ястина. – М.: КолосС, 2007. – 247 с.

 

Три автори

 

Ляпина, И. Ю. Индустриальная база гостиниц и туристских комплексов : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / И. Ю. Ляпина, Т. Л. Игнатьева, С. В. Безрукова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 272 с.

 

Чотири автори

 

Устаткування закладів ресторанного господарства : навч. посіб. / І. О. Конвісер, Г. А. Бублик, Т. Б. Паригіна, Ю. М. Григор’єв. – К.: КНТЕУ, 2005. – 566 с.

 

П’ять та більше

 

Проектування готелів : навч. посіб. / А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, С. Л. Шаповал та ін. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 340 с.

 

Багатотомне видання

 

Оборудование предприятий общественного питания: в 3 ч. Ч. 3. Торговое оборудование : ученик для студ. высш. учеб. заведений / Т. Л. Колупаева, Н. Н. Агафонов, Г. Н. Дзюба, А. Н. Стрельцов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 304 с.

 

Стаття в журналі

 

Сичкарь, М. А. Новинки итальянской кухни // Ресторатор. - 2005. - № 3. - С. 24-25.

 

Конспекти лекцій, методичні рекомендації

 

Доценко, В. Ф. Проектування підприємств галузі : конспект лекцій для студентівспеціальності 6.091700 «Технологія харчування» денної форми навчання / В. Ф. Доценко, Т. І. Іщенко. – К. : НУХТ, 2009. – 110 с.

 

Закони України

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів : [закон України : від 24 травня 2012 р. № 4844-VI] // Вісник Верховної Ради України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2012. — 107 с.

Закон України «Про вищу освіту»: (офіц.текст: за станом на 19 жовтня 2006 р.) / Верховна Рада України. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 64 с.

 

 

Нормативні документи

 

 

Будинки і споруди. Готелі : ДБН В.2.2-20:2008. - [Чинний від 2009-04-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 53 с. – (Державні будівельні норми України).

Графічна частина курсового проекту виконується за допомогою ПК з використанням комп’ютерної системи автоматизованого проектування AutoCAD на аркушах формату А1 (841х594 мм) або за потреби, як виняток, А2 (594х420 мм).

Поле креслення на аркуші обмежується рамкою з відстанню зліва 20 мм від краю, а з інших боків – 5 мм. У правому нижньому куті креслення згідно ДСТУ Б.А.2.4-4:2009 «Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації» розташовується основний напис за формою 4 (додаток АБ). Специфікація обладнання розміщується над основним написом, експлікація приміщень та умовні позначення - під основним кресленням. Розміри спрощеної форми специфікації обладнання, експлікації приміщень та умовних позначень наведені у додатку АВ. Усі меблі та устаткування на планах зображуються умовними позначеннями (додаток АД).

Аркуші графічної частини нумеруються послідовно у відповідності до переліку, наведеному у розділі 4 даних методичних рекомендацій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!