Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4170 Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з курсу Проектування об΄єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з курсу Проектування об΄єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з курсу Проектування об΄єктів готельно-ресторанного господарства

для студентів напряму підготовки

6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

денної та заочної форм навчання

 

КИЇВ НУХТ 2015

Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства: методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / уклад. В. Ф. Доценко, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська – К. : НУХТ, 2015. – 109 с.

Рецензент О.В. Арпуль, канд. техн. наук, доцент 

Укладачі: В.Ф. Доценко, докт. техн. наук, професор

Т.І. Іщенко, канд. техн. наук, доцент

О.Б. Шидловська, канд. техн. наук, доцент 

Відповідальний за випуск Т.І. Іщенко, канд. техн. наук, доцент

Видання подається в авторській редакції 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Курсове проектування – завершальний етап вивчення дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства», який дозволить студентам закріпити теоретичні та практичні знання, отриманні ними на лекціях та під час практичних занять; відпрацювати навички самостійної роботи з елементами творчого пошуку, ініціативності; оволодіти вмінням узагальнювати теоретичні матеріали, аналізувати практичну інформацію, працювати зі спеціальною літературою та довідниковими матеріалами; розвинути уміння формулювання власних висновків, чіткої аргументації, обґрунтування прийнятих рішень та пропозицій.

Мета даного курсового проекту полягає у зміцненні, систематизації і поглибленні знань студентів, розвитку навичок виконання техніко-економічних та технологічних розрахунків, графічного оформлення робіт, вдалого застосування одержаних теоретичних знань при вирішенні практичних питань.

Для виконання мети курсового проекту поставлені такі завдання:

- дослідити регіональний ринок послуг закладів готельно-ресторанного господарства обраного регіону;

- змоделювати сервісно-виробничий процес готельного підприємства, що проектується;

- провести розрахунок певної групи приміщень готелю (згідно із завданням);

- спроектувати заклади ресторанного господарства при готелі;

- розробити заходи щодо забезпечення санітарно-гігієнічних умов в проектованому засобі розміщення;

- визначити загальну площу підприємства гостинності та розробити об’ємно-планувальне рішення проектованого готелю.

Курсовий проект є самостійною роботою, яка свідчить про оволодіння студентом методики проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства, вмінні професійно виконувати завдання, пов’язані з забезпеченням раціональної організації сервісно-виробничих процесів, поліпшення якості кулінарної продукції та послуг, з розробкою та впровадженням заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного підприємства в цілому.

Даний проект виконується на основі виданого завдання за тематикою, яка відповідає навчальним планам і робочим програмам та створює єдиний цикл в учбовому процесі, завершальним етапом якого є дипломний проект.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!